Inici / Decrets / Decret del 20-01-2017, pel què es posa a informació pública el projecte de revisió del POUPEE

Decret del 20-01-2017, pel què es posa a informació pública el projecte de revisió del POUPEE

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol segon, article 5.2,

Vist el text refós de l’articulat i de les disposicions transitòries, derogatòries i finals de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, de 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, art. 96, posada a informació pública, art. 97, presentació d’al·legacions, i art. 103, revisió del pla d’ordenació i urbanisme parroquial,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió extraordinària celebrada el dia 20 de gener de 2017, ha aprovat el següent


DECRET


Primer. S’acorda la posada a informació pública de tota la documentació que conforma el projecte de revisió del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Escaldes-Engordany, durant el termini de seixanta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest decret al BOPA.

Segon. Totes les persones interessades poden consultar al Comú d’Escaldes-Engordany (cinquena planta), durant els dies hàbils i en hores d’oficina, la documentació general del Pla revisat i obtenir, per simple petició verbal i seguint el procediment que s’indicarà, tota la informació que sigui del seu interès.

Complementàriament, prèvia hora i data convinguda, totes les persones interessades podran consultar directament als tècnics de l’equip redactor de la revisió del Pla, tots aquells aspectes que considerin necessaris.

Tercer. Durant el termini d’informació pública referit anteriorment, i sense cap altre requisit de forma que la identificació de la persona compareixent, totes les persones interessades podran presentar llurs al·legacions, observacions i propostes respecte al projecte de revisió del Pla i a les previsions que conté.

Les al·legacions i observacions hauran de ser presentades al Departament de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany (planta baixa), mitjançant el document oficial que el mateix Comú facilitarà als interessats a tal efecte.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 20 de gener de 2017.

P. o. del Comú
EL SECRETARI GENERAL

Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR