Inici / Decrets / Decret del 20-01-2017, sobre els valors unitaris tipus del sòl

Decret del 20-01-2017, sobre els valors unitaris tipus del sòl

L’article 14, execució del planejament, de les Normes urbanístiques del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Escaldes-Engordany, defineix els criteris aplicables a les cessions de sistemes al Comú mitjançant l’equivalent econòmic o cànon.

Per a la determinació del valor de referència del sòl, quan escau la cessió en equivalent econòmic o cànon, s’aplica el valor de mercat, d’acord amb els articles 10 i 13 del Decret d’aprovació de les directrius d’ordenació, de data 22 de febrer del 2006. El càlcul d’aquest valor de mercat, -què ha de servir per determinar el 15 % de cessió obligatòria i gratuïta a favor del Comú previst a l’article 14.7.1. a) de les Normes Urbanístiques del POUPEE-, té en compte l’aprofitament del sòl i els usos admesos. El valor resultant per metre quadrat ha de ser equivalent en tots els terrenys de la zona on estigui localitzada la finca tenint en consideració la situació del terreny respecte a les infrastructures i serveis.

D’acord amb l’article 33.5 del Text refòs de la LGOTU, les valoracions contingudes en aquest Decret tindran la vigència d’un any.

Els valors establerts en aquest Decret són en euros per metre quadrat, i han estat calculats segons el tipus de sòl, de conformitat amb el títol V del Reglament Urbanístic, de data 16 de setembre del 2002.

El Comú d’Escaldes-Engordany, a tenor del que preveu l’article 14.8 de les Normes Urbanístiques del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia, en la sessió celebrada el dia 20 de gener de 2017 aprova el següent


DECRET SOBRE ELS VALORS UNITARIS TIPUS DEL SÒL


Article 1

El valor del metre quadrat de sòl de cessió obligatòria i gratuïta, a efectes de la compensació dinerària que han de satisfer al Comú els propietaris de terrenys situats en les diferents unitats d’actuació del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia en l’execució del planejament, és el que figura a l’annex núm. 1 d’aquest Decret.

Article 2

Aquests valors tenen una vigència d’un any, sense perjudici de les revisions que preveu l’article núm. 128.2 del Reglament urbanístic.

Article 3

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 20 de gener de 2017.

 

 Annex en format pdf