Inici / Decrets / Aprovació POUPEE revisat

Aprovació POUPEE revisat

Decret del 23-8-2017, pel què s’aprova, amb caràcter provisional, el POUPEE revisat


Vistos els articles 91, 103, els concordants i els connexes, del Text refós de l’articulat i de les disposicions transitòria, derogatòries i finals de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol (en endavant la LGOTU),

 

Vist el Decret de data 20 de gener del 2017 (BOPA núm. 6, del 25 de gener del 2017), per mitja del qual es sotmet a informació pública tota la documentació que conforma el projecte de revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme parroquial (en endavant el POUPEE) durant el termini de 60 dies,

 

Examinades totes les al·legacions, observacions i propostes presentades en el termini d’informació pública,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 23 d’agost del 2017,

 

DECRETA


Article 1

S’aprova, amb caràcter provisional, el POUPEE revisat.

Article 2

 

Es suspèn, a comptar de l’acord d’aprovació provisional del POUPEE revisat, l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’urbanitzacions noves i d’edificació d’obres de nova planta i consolidació de les ja existents, en tots aquells sectors en què la planificació comporta qualsevol modificació del règim urbanístic anterior.ç

 

Article 3


Es publica en annex núm. 1, totes les sol·licituds referents a projectes d’urbanització o construcció, plans parcials o especials i convenis, registrats amb anterioritat a l’acord d’aprovació provisional del POUPEE, ubicats en algun dels sectors afectats per qualsevol modificació del règim urbanístic anterior.

Article 4

 

Es tramet al Govern tota la documentació relativa a la revisió del POUPEE per a l’aprovació prèvia prevista als articles 10 i 99 de la LGOTU.

Article 5

 

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 23 d’agost de 2017.