Inici / Edictes / Treballs de voravies

Treballs de voravies

Edicte del 9-2-2018 pel què es convoca un concurs per adjudicar els treballs de reforma i embelliment de trams diversos de voravies


Conforme a l’acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió celebrada el dia 5 de febrer de 2018, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs de reforma i embelliment de trams diversos de voravies ubicades a diferents carrers de la parròquia.

Les empreses interessades, previ pagament de la taxa corresponent, podran retirar del despatx del Departament d’Urbanisme del Comú (casa comuna, 3ª planta, tel: 890870) la documentació següent:

1) Convenció i clàusules administratives particulars, 2) plec de condicions tècniques, 3) quadre de preus unitaris, 4) pressupost, 5) plànols, 6) memòria i 7) estudi de seguretat i salut.

Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de condicions i presentar al mateix despatx del Departament d’Urbanisme.

El termini de presentació finalitzarà el proper dia 15 de març, dijous, a les 17:15 hores.

El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Podeu descarregar-vos les condicions al següent enllaç:

Plec de bases