Inici / Edictes / Notificació embargaments març 2018

Notificació embargaments març 2018

Edicte del 26-3-2018 pel què es notifica l’acord d’embargament dels bens o drets de les persones què es relacionen, pels importa i conceptes que s’especifiquen

 

 

 

 

Atès que no ha estat possible la notificació individual a les persones que figuren en la relació adjunta al present edicte,

Transcorregut el termini establert a l’apartat 4 de l’article 51 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari (LBOT), d’un mes a comptar des de la data de notificació de les  provisions de constrenyiment, per fer efectiu el pagament dels deutes que s’indiquen a la mateixa relació,

Es NOTIFICA a les persones què figuren relacionades adjunt a la present que, conforme al que preveuen l’apartat 3 de l’article 107 de l’Ordinació tributària comunal, i l’apartat 1 de l’article 109  de la LBOT; la Junta de Govern del Comú ha resolt adoptar l’acord d’embargament dels béns o drets que corresponguin dels que aquestes persones siguin titulars.

D’acord amb l’apartat 5 de l’article 103 de la LBOT i amb l’Ordinació tributària comunal, són objecte d’embargament el principal i el recàrrec executiu no ingressats, els interessos meritats fins a l’ingrés efectiu dels deutes i, en el cas de trava o execució de béns, també els costos en què hagi incorregut el Comú o la persona en qui aquest delegui l’execució forçosa del cobrament.

D’acord amb l’apartat 2 de l’article 104 de la LBOT, es requereix a aquestes persones per a que posin en coneixement del Comú una relació de béns i drets integrants del seu patrimoni en quantia suficient per a cobrir l’import dels deutes objecte de l’embargament. En cas que en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia posterior a la publicació del present edicte, no donin compliment a aquest requeriment, o ho facin de manera defectuosa, el Comú pot instar a tercers perquè col·laborin en la identificació d’actius de la seva propietat, i també perquè facilitin l’embargament.

Recursos

Contra la resolució d’acord d’embargament, pot interposar-se recurs per qualsevol dels motius d’oposició que figuren recollits a l’article 110 de la LBOT. En el cas de tractar-se de deutes tributaris, pot interposar-se recurs en via administrativa davant  la Comissió Tècnica Tributària en el termini d’un mes natural des de la data de notificació de la resolució, d’acord amb el que preveu l’article 141 de la LBOT. En el cas de tractar-se de deutes per raó de preus públics i sancions, pot interposar-se recurs en via administrativa davant el mateix òrgan comunal que ha aprovat l’acord d’embargament, també en el termini d’un mes natural des de la data de notificació de la resolució de l’acord, conforme al que contempla l’article 124 del Codi de l’Administració.

D’acord amb el que preveu l’article 141 de la LBOT, la interposició del recurs no suposa la suspensió de l’execució de l’acord d’embargament, tret que el/s deutor/s relacionat/s aporti/n garantia suficient per cobrir el/s deute/s.

 

Cosa què es fa pública als efectes pertinents.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 26 de març de 2018

 

 

Notificacions embargament

 

Núm. cens

       Nom

Rebut

Concepte

Import

Rec.

Import total

307433V

AGELET VILALTA,RITA

937923 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

333,84

66,77

400,61

307433V

AGELET VILALTA,RITA

906880 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

182,44

36,49

218,93

307433V

AGELET VILALTA,RITA

906880 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

182,45

36,49

218,94

703562F

AGRUPACIO TABAQUERA, S.L.

937928 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

803,56

160,71

964,27

703562F

AGRUPACIO TABAQUERA, S.L.

906886 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

803,56

160,71

964,27

703562F

AGRUPACIO TABAQUERA, S.L.

906886 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

803,56

160,71

964,27

000596Z

AGUILERA JIMENEZ,FRANCESC

906887 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

452,71

90,54

543,25

185199A

ALONSO MARTIN,GINES MARTIN

905068 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

212587V

ALVAREZ DA SILVA,LUCILIA DE JESUS

905274 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

218997P

ALVES CONCEICAO DA,SILVERIO JOAO

935903 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

218997P

ALVES CONCEICAO DA,SILVERIO JOAO

905329 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

254335X

ALVES RODRIGUES,DANIEL

936274 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

223943M

ALVES SOTOMAIOR NETO,DUARTE CESAR

905378 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

035984P

ANGUERA CORTES,INGRID

903456 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

707035J

ANNA MARIA CONSTRUCCIONS, SL

937981 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

258,01

25,8

283,81

707035J

ANNA MARIA CONSTRUCCIONS, SL

937981 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

258

25,8

283,8

160741N

ANTONIJUAN ROCA,RAMON MARIA

904808 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

321,75

32,18

353,93

160741N

ANTONIJUAN ROCA,RAMON MARIA

935375 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

257,4

51,48

308,88

707183E

ARREBOSSATS SOL I GUIX, SL

938003 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

436,8

87,36

524,16

707183E

ARREBOSSATS SOL I GUIX, SL

938003 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

436,8

87,36

524,16

707183E

ARREBOSSATS SOL I GUIX, SL

906966 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

436,8

87,36

524,16

707183E

ARREBOSSATS SOL I GUIX, SL

906966 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

436,8

87,36

524,16

005295B

AUFERMANN,FRIEDRICH

923830 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

234,36

23,44

257,8

709053A

AUXILIAR EXPORTACIO FORTALESA,SL

938015 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

112,2

22,44

134,64

709053A

AUXILIAR EXPORTACIO FORTALESA,SL

906977 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

101,06

20,21

121,27

709053A

AUXILIAR EXPORTACIO FORTALESA,SL

938015 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

112,2

22,44

134,64

709053A

AUXILIAR EXPORTACIO FORTALESA,SL

906977 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

101,06

20,21

121,27

162108V

AVELLANO,LAUREA

923836 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

109,5

21,9

131,4

162108V

AVELLANO,LAUREA

954769 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

109,5

21,9

131,4

162099C

AZNADI,MOUHSSINE

904834 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

162099C

AZNADI,MOUHSSINE

935402 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

142474K

BABOT,DOLORS

923880 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

24,84

4,97

29,81

142474K

BABOT,DOLORS

923881 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

54

10,8

64,8

142474K

BABOT,DOLORS

954814 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

54

10,8

64,8

142474K

BABOT,DOLORS

954813 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

24,84

4,97

29,81

147662Y

BALLESTER ORTIZ, SONIA

904644 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

037345C

BARAHONA FERNANDEZ,FELIP

934057 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

193,05

38,61

231,66

264094M

BARBIER,PATRICE DANIEL JEAN

936413 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

146130N

BARREIRO PEREIRA,AURELIO JORGE

935182 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

264527D

BAUZA,EMILIO HECTOR

936421 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

307210Y

BELLO BERMEJO,MARIA JESUS

937011 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

193,05

38,61

231,66

083099G

BERGA GUASCH,NEUS

934778 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

083099G

BERGA GUASCH,NEUS

954942 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

44,15

8,83

52,98

217133G

BERNAERTS,WILLY JEAN CORNELIUS

935891 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

037482N

BERROYA CUETO DEL,GERARD

954950 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

39,5

7,9

47,4

285904H

BESSO GAVALDA,MIREIA

936730 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

297976R

BLAZQUEZ VILES,JOSE LUIS

936889 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

160932E

BOIX RICART,JORDI

924049 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

22,68

4,54

27,22

160932E

BOIX RICART,JORDI

955002 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

22,68

4,54

27,22

006472V

BOIXADER JUANPERA,JAUME

907033 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

214,2

42,84

257,04

006472V

BOIXADER JUANPERA,JAUME

907033 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

214,2

42,84

257,04

006472V

BOIXADER JUANPERA,JAUME

938073 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

214,2

42,84

257,04

006472V

BOIXADER JUANPERA,JAUME

938073 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

214,2

42,84

257,04

155719Z

BORGES GONCALVES DE ARAUJO,TERESA

935315 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

155719Z

BORGES GONCALVES DE ARAUJO,TERESA

904751 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

303406Z

BORISENKO,ANDREY

936957 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

084130Z

BORREGO GIL,JULIA

934788 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

084130Z

BORREGO GIL,JULIA

904235 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

291237V

BOSCH FLORENZA,ALEXIS

964086 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2015

144

28,8

172,8

239982A

BOSCH MARIN,ROSA MARIA

936100 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

239982A

BOSCH MARIN,ROSA MARIA

924080 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

25,65

5,13

30,78

239982A

BOSCH MARIN,ROSA MARIA

905524 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

239982A

BOSCH MARIN,ROSA MARIA

955034 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

25,65

5,13

30,78

206930Y

BOYEN,PAUL P.D

955043 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

94,02

18,8

112,82

206930Y

BOYEN,PAUL P.D

924089 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

94,02

18,8

112,82

104573C

BRITO DANTAS,VIDAL DE JESUS

955054 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

35,52

7,1

42,62

104573C

BRITO DANTAS,VIDAL DE JESUS

934891 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

104573C

BRITO DANTAS,VIDAL DE JESUS

904340 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

104573C

BRITO DANTAS,VIDAL DE JESUS

924099 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

35,52

7,1

42,62

702628L

C.T.B.,S.L.U

938095 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

464,79

92,96

557,75

702628L

C.T.B.,S.L.U

938095 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

464,78

92,96

557,74

702628L

C.T.B.,S.L.U

907052 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

464,79

92,96

557,75

702628L

C.T.B.,S.L.U

907052 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

464,78

92,96

557,74

999631

CALVET ALZINA,PERE

924183 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

68,4

13,68

82,08

005498B

CARMONA MAYA,CECILIO

933076 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

283405U

CARRASCO ARROYO,JORGE

936700 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

709013G

CASA BLANCA PATRIMONIAL, SLU

938130 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

212,77

42,55

255,32

004489F

CASAS PUNYET,RAMON

932976 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

004489F

CASAS PUNYET,RAMON

902407 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

275893B

CASTILLO URRUTIA,INGRID ISABEL

936579 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

159244B

CASTRO DE MARQUES,HUGO ANDRE

904788 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

700214F

CENTRAL DE COMPRES,SL

907103 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

658,56

131,71

790,27

700214F

CENTRAL DE COMPRES,SL

938153 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

658,56

131,71

790,27

700214F

CENTRAL DE COMPRES,SL

938153 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

658,56

131,71

790,27

700214F

CENTRAL DE COMPRES,SL

907103 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

658,56

131,71

790,27

185582D

CERDEIRA PIRES,ELISABETE MARIA

935643 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

185582D

CERDEIRA PIRES,ELISABETE MARIA

905071 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

028751S

CEREZO TOLEDANO,DOMENEC

938165 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

205,75

41,15

246,9

028751S

CEREZO TOLEDANO,DOMENEC

938165 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

205,76

41,15

246,91

028751S

CEREZO TOLEDANO,DOMENEC

907113 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

205,75

41,15

246,9

028751S

CEREZO TOLEDANO,DOMENEC

907113 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

205,76

41,15

246,91

255597X

CERQUEIRA ALVES,MANUEL ANTONIO

905717 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

264924N

CERQUEIRA DA ROCHA,CASIMIRO ANTONIO

936431 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

264924N

CERQUEIRA DA ROCHA,CASIMIRO ANTONIO

905861 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

280572L

CHARNEAU,LAETITIA JOELLE

936640 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

280572L

CHARNEAU,LAETITIA JOELLE

906084 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

298722W

CHAVEZ BEDOYA,LISSETT JESSICA

936897 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

298722W

CHAVEZ BEDOYA,LISSETT JESSICA

906347 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

045527F

CLEMENTE MAJO,CARLES

903813 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

045527F

CLEMENTE MAJO,CARLES

934363 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

707500C

COMERCIAL CERVERA I DUCH, SL

907127 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

402,08

80,42

482,5

707500C

COMERCIAL CERVERA I DUCH, SL

907127 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

402,09

80,42

482,51

705168K

COMPANYIA ARTISTICA DELS PIRINEUS,S.L.

907132 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

778,39

155,68

934,07

705168K

COMPANYIA ARTISTICA DELS PIRINEUS,S.L.

938187 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

778,39

155,68

934,07

705168K

COMPANYIA ARTISTICA DELS PIRINEUS,S.L.

938187 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

778,38

155,68

934,06

705168K

COMPANYIA ARTISTICA DELS PIRINEUS,S.L.

907132 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

778,38

155,68

934,06

002606H

CONDE FIESTRAS,MARIA DEL ROSARI

932761 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

002606H

CONDE FIESTRAS,MARIA DEL ROSARI

902186 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,43

70,78

054302U

CONSTANTIN,CORINNE

934544 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

054302U

CONSTANTIN,CORINNE

903991 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

246268N

CORBALAN VILLELLAS,DAVID

936169 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

280650F

CORREIA MACHADO,DOMINGOS

938224 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

391,8

78,36

470,16

280650F

CORREIA MACHADO,DOMINGOS

938224 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

391,8

78,36

470,16

261987Z

CORTES GONZALEZ,EMANUEL

936380 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

261987Z

CORTES GONZALEZ,EMANUEL

905805 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

256308D

CORTES PERALTA,ANTONIO ENRIQUE

936302 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

701239F

COSMIC, S.L.

955523 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

703,43

140,69

844,12

701239F

COSMIC, S.L.

924558 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

703,43

140,69

844,12

701239F

COSMIC, S.L.

946368 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2015

2016

403,2

2419,2

701239F

COSMIC, S.L.

921085 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2014

2016

403,2

2419,2

006470X

COURRIAUX,CHARLOTTE JEANNE

938228 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

132,58

26,52

159,1

006470X

COURRIAUX,CHARLOTTE JEANNE

938228 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

132,58

26,52

159,1

006470X

COURRIAUX,CHARLOTTE JEANNE

907172 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

132,58

26,52

159,1

006470X

COURRIAUX,CHARLOTTE JEANNE

907172 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

132,58

26,52

159,1

219657M

CUNHA MONSALVARGA,ANTONIO CARLOS

935913 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

219107M

DA CRUZ ANTUNES,JORGE MANUEL

903949 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

125765J

DA CRUZ PEREIRA,VIRGINIA MARIA

934954 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

125765J

DA CRUZ PEREIRA,VIRGINIA MARIA

904396 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

232150W

DA SILVA GONCALVES,AGOSTINHO

936018 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

173927F

DA SILVA GONÇALVES,JOAQUIM

904965 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

173927F

DA SILVA GONÇALVES,JOAQUIM

935539 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

233970P

DA SILVA MARINHO,NELSON FRANCISCO

936040 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

279522U

DA SILVA RODRIGUES,MARCO ANDRE

936624 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

279522U

DA SILVA RODRIGUES,MARCO ANDRE

906066 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

274443G

DAMAS PEREIRA DA SILVA,SERGIO

936547 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

038080T

DARTIGUELONGUE,LILIANA

907196 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

526,04

105,21

631,25

241324V

DE LA VEGA BARROSO,SAYLET

936118 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

038349G

DIOGO GACHINEIRO,BASILI

934095 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

703975V

DISSENY ELECTRONIC INTEGRAL, S.L.

938278 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

441,38

88,28

529,66

703975V

DISSENY ELECTRONIC INTEGRAL, S.L.

938278 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

441,37

88,27

529,64

703975V

DISSENY ELECTRONIC INTEGRAL, S.L.

907211 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

441,38

88,28

529,66

703975V

DISSENY ELECTRONIC INTEGRAL, S.L.

907211 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

441,37

88,27

529,64

238718F

DOS SANTOS FERREIRA,JOSE MANUEL

936087 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

238718F

DOS SANTOS FERREIRA,JOSE MANUEL

905511 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

238324P

DOS SANTOS TEIXEIRA,JOAO PAULO

905502 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

036410F

DUARTE FERREIRA,MARIA

934033 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

036410F

DUARTE FERREIRA,MARIA

903475 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

244347P

DURAN PEREZ,EMILIO JAVIER

905573 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

076772B

ENCUENTRA BARDINA,LLUIS-HECTOR

934719 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

707995B

EURO PLANETA COMUNICACIO, SL

907280 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

121,59

24,32

145,91

707995B

EURO PLANETA COMUNICACIO, SL

907280 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

121,58

24,32

145,9

707995B

EURO PLANETA COMUNICACIO, SL

938353 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

121,59

24,32

145,91

707995B

EURO PLANETA COMUNICACIO, SL

938353 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

121,58

24,32

145,9

706009N

EXPOSICIO MALLORCA, S.L. 

938364 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

276,69

55,34

332,03

070252G

FAJARDO IBARS,IVAN

904121 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

253253Y

FEDERICO,JUAN IGNACIO

955769 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

23,67

4,73

28,4

253253Y

FEDERICO,JUAN IGNACIO

924797 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

23,67

4,73

28,4

164907B

FERNANDES DA SILVA,JOSE MANUEL

935453 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

164907B

FERNANDES DA SILVA,JOSE MANUEL

904883 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

231777L

FERNANDES GIROTO,ARMANDO ANTONIO

936011 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

105247G

FERNANDES PINTO,CRISTINA DA C.

947448 / 0

Aparcaments 2015

73,15

14,63

87,78

105247G

FERNANDES PINTO,CRISTINA DA C.

944788 / 0

Aparcaments 2015

73,15

14,63

87,78

153244Z

FERNANDEZ CACHALDORA, MARIA DEL CAR

904717 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

219857R

FEROS CASTRO,ENRIQUETA

905341 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,43

70,78

219857R

FEROS CASTRO,ENRIQUETA

935914 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

241871Y

FERRANDO MERINO,MARTA

970141 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2016

64,35

12,87

77,22

279558V

FERREIRA,PEDRO MIGUEL

906067 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

279558V

FERREIRA,PEDRO MIGUEL

936625 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

287198F

FIGUERAS MOYA,LLUIS

936751 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

232217J

FRANCA MOREIRA,JOAO PEDRO

924919 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

40,54

8,11

48,65

708754P

FRANCK DENIZOT, SLU

938410 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

126,19

25,24

151,43

708754P

FRANCK DENIZOT, SLU

907335 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

121,76

24,35

146,11

708754P

FRANCK DENIZOT, SLU

907335 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

121,76

24,35

146,11

708754P

FRANCK DENIZOT, SLU

938410 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

126,2

25,24

151,44

704807L

G.P.L.C.,SL

907345 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

502,4

100,48

602,88

704807L

G.P.L.C.,SL

938421 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

502,4

100,48

602,88

704807L

G.P.L.C.,SL

938421 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

502,41

100,48

602,89

704807L

G.P.L.C.,SL

907345 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

502,41

100,48

602,89

999326

GANDIA MARIMON,MARCO ANTONIO

955930 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

121,65

24,33

145,98

999326

GANDIA MARIMON,MARCO ANTONIO

924958 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

121,65

12,17

133,82

309318W

GANNA,FATIMA

937040 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

025975L

GARCIA GONZALEZ,PERE MIQUEL

907355 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

145,03

29,01

174,04

025975L

GARCIA GONZALEZ,PERE MIQUEL

907355 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

145,04

29,01

174,05

025975L

GARCIA GONZALEZ,PERE MIQUEL

938431 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

145,03

29,01

174,04

025975L

GARCIA GONZALEZ,PERE MIQUEL

938431 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

145,04

29,01

174,05

032434N

GARCIA MERIDENO,JOSEP MARIA

938433 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

112,2

22,44

134,64

032434N

GARCIA MERIDENO,JOSEP MARIA

907358 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

112,2

22,44

134,64

032434N

GARCIA MERIDENO,JOSEP MARIA

938433 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

112,2

22,44

134,64

032434N

GARCIA MERIDENO,JOSEP MARIA

907358 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

112,2

22,44

134,64

288933T

GARCIA MOCHON,MONTSERRAT

936775 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

243330C

GENS,SERGIO FABIAN

936141 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

243330C

GENS,SERGIO FABIAN

905563 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

706952C

GEOLOGIA, PROJECTES I ASSAIGS H20, SL

907375 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

229,7

45,94

275,64

706952C

GEOLOGIA, PROJECTES I ASSAIGS H20, SL

938448 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

229,71

45,94

275,65

706952C

GEOLOGIA, PROJECTES I ASSAIGS H20, SL

907375 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

229,71

45,94

275,65

706952C

GEOLOGIA, PROJECTES I ASSAIGS H20, SL

938448 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

229,7

45,94

275,64

708047B

GERMANS PALANCA, S.L.

942133 / 0

Radicació d'activitats comercials 2015

266,02

53,2

319,22

708047B

GERMANS PALANCA, S.L.

907378 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

532,02

106,4

638,42

708047B

GERMANS PALANCA, S.L.

938451 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

532,02

106,4

638,42

708047B

GERMANS PALANCA, S.L.

907378 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

532,02

106,4

638,42

241092F

GIL POLLINA,ALBERTO

937302 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

709938A

GLOBAL CONSEIL INTERNATIONAL, SLU

938482 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

168,41

33,68

202,09

709938A

GLOBAL CONSEIL INTERNATIONAL, SLU

938482 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

168,4

33,68

202,08

166697Z

GODOY LUZARDO,MARGARIDA

904903 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

166697Z

GODOY LUZARDO,MARGARIDA

935475 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

159607L

GONÇALVES ANTUNES,DANIEL

904793 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,43

70,78

159607L

GONÇALVES ANTUNES,DANIEL

935357 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

216872S

GONZALEZ AMOEDO,RAMIRO

938486 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

156,51

31,3

187,81

216872S

GONZALEZ AMOEDO,RAMIRO

938486 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

156,51

31,3

187,81

033627L

GONZALEZ MOSQUERA,MARIA CARME

903354 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

044359Z

GORDILLO CALVO,DAVID

937290 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

005166D

GRAU OLIVER,MARIA NURIA

925219 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

11,32

2,26

13,58

005166D

GRAU OLIVER,MARIA NURIA

956191 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

11,32

2,26

13,58

167006B

GUERRA SOARES,MARIA LUISA

904906 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

167006B

GUERRA SOARES,MARIA LUISA

935478 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

269629J

GUERRA,NUNO MIGUEL

906652 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

269629J

GUERRA,NUNO MIGUEL

937306 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

071070L

GUERREIRO BATISTA,MARIA ELISA

904126 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

180168A

HERNANDEZ GIRALDO,ADELAIDA

907450 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

312,04

62,41

374,45

024603L

HIRT, JOAN CLAUDI

903132 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

017680L

IBARS RIBES,MONTSERRAT

902961 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

250699R

IGLESIAS CUSINE,MARINA

946564 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2015

190,8

38,16

228,96

250699R

IGLESIAS CUSINE,MARINA

921095 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2014

190,8

38,16

228,96

217547V

IGLESIAS DOMINGUEZ,MARIA SARA

905321 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

704789G

ISARD PRODUCTES INDUSTRIALS, S.L.

907502 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

723,93

144,79

868,72

704789G

ISARD PRODUCTES INDUSTRIALS, S.L.

907502 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

723,93

144,79

868,72

704789G

ISARD PRODUCTES INDUSTRIALS, S.L.

972308 / 1

Radicació d'activitats comercials 2016

723,93

144,79

868,72

704789G

ISARD PRODUCTES INDUSTRIALS, S.L.

938588 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

723,93

72,39

796,32

704789G

ISARD PRODUCTES INDUSTRIALS, S.L.

938588 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

723,93

72,39

796,32

296057G

JACQUES COELHO,CARLOS ANDRES

906312 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

213764N

JERIDI,BRAHIM BEN TAIEB

935865 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

071406K

JIMENEZ ANDORRA,CRISTINA

974179 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2016

64,35

12,87

77,22

071406K

JIMENEZ ANDORRA,CRISTINA

906640 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

32,18

3,22

35,4

137337B

JORDANA DURAN, FRANCESC

904504 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

137337B

JORDANA DURAN, FRANCESC

935062 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

044599W

JOURNET TORRES,JOAN MARIA

937291 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

044599W

JOURNET TORRES,JOAN MARIA

906636 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

023856G

JULI REYES,ALICIA

933665 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

297850L

KOEN,STEPHAN

906334 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

297850L

KOEN,STEPHAN

936883 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

296664F

LIM,DI LIN

936870 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

296664F

LIM,DI LIN

906320 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

999595

LLADO PUIGDOMENECH,MADRONA

956460 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

59,04

11,81

70,85

002958C

LLADOS SISTERO,JOAN

932802 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

026466M

LLARDEN PUJOL,MARIA NEUS

933744 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

026466M

LLARDEN PUJOL,MARIA NEUS

903186 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

029923U

LOPES GOMES,MANEL

933795 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

308084A

LOPEZ COMBARRO,SILVIA

937020 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

005318A

LOPEZ DOMINGUEZ,MONTSERRAT

901858 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

256382X

LOPEZ VINA,MANUEL EMILIO

936303 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

256382X

LOPEZ VINA,MANUEL EMILIO

905731 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

132178X

LOUREIRO DE FIGUEIREDO,ALEXANDRE

934992 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

076181D

LOURO PIRES,SONIA ISABEL

934713 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

076181D

LOURO PIRES,SONIA ISABEL

904155 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

310868J

LUSZCZAK,ADAM ARTUR

937064 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

707714M

LUTECIA, SL

907556 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

135,57

27,11

162,68

707714M

LUTECIA, SL

938641 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

135,57

27,11

162,68

707714M

LUTECIA, SL

938641 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

135,58

27,12

162,7

707714M

LUTECIA, SL

907556 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

135,58

27,12

162,7

211304Z

MADEIRA MORAIS ROGADO DE,JOSE

905262 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

032603K

MARSA CANTERO,FERRAND

933866 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

032603K

MARSA CANTERO,FERRAND

903309 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

227214P

MARTIN PALOMAR,IVAN

935973 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

270094U

MARTINEZ DAMIEN,CHRISTOPHE

936502 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

015081H

MARTINEZ MORENO,RAMON

906630 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

015081H

MARTINEZ MORENO,RAMON

937283 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

259913F

MARTINS SOARES,ANTONIO PAULO

936362 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

194887Y

MAS CANO,JOAN

935723 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

194887Y

MAS CANO,JOAN

905152 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

165713X

MAS RUBIO, SERGI

904895 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

165713X

MAS RUBIO, SERGI

935465 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

004851N

MATARRODONA CORRETJA,MARIA ANTONIA

933012 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

004851N

MATARRODONA CORRETJA,MARIA ANTONIA

902445 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

707918L

MEDIACIO COMERCIAL VII GENTIL, S.L.

907611 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

145,03

29,01

174,04

673376

MEDINA NICOLAS,ANTONIO

925773 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

15,48

3,1

18,58

673376

MEDINA NICOLAS,ANTONIO

956744 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

15,48

3,1

18,58

223058R

MEDINA ORTIZ,JOSE JORGE

935937 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

223058R

MEDINA ORTIZ,JOSE JORGE

905364 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

076981S

MENDONÇA GOMES DE SOUSA,MARTA S.

904166 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

076981S

MENDONÇA GOMES DE SOUSA,MARTA S.

934723 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

195636A

MIRANDA SARDO,JOSE MANUEL

935731 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

195636A

MIRANDA SARDO,JOSE MANUEL

905160 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

008292F

MOA FIRVIDA,JOSEP

956801 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

55,39

11,08

66,47

223982G

MOHAMED MOHAMED,FAOUZIA

1015387 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2017

64,35

12,87

77,86

223982G

MOHAMED MOHAMED,FAOUZIA

969963 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2016

64,35

12,87

78,98

021563L

MOLINOS POVEDA,JOAN

903049 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

193,05

19,31

212,36

254023W

MOLTO LLAUGER,MARIA ROSA

956834 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

57,99

11,6

69,59

254023W

MOLTO LLAUGER,MARIA ROSA

946728 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2015

252

50,4

302,4

254023W

MOLTO LLAUGER,MARIA ROSA

925864 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

57,99

11,6

69,59

254023W

MOLTO LLAUGER,MARIA ROSA

921105 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2014

252

50,4

302,4

040909V

MONTERO LOPEZ,JUAN DAVID

934179 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

218294U

MORAIS GONÇALVES,MARIA IRENE

935898 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

193,05

38,61

231,66

107120W

MORALES GARCIA,TANIA

904369 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

107120W

MORALES GARCIA,TANIA

934925 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

269339C

MOREIRA MONTEIRO,HELDER ANTONIO

905930 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

193,05

19,31

212,36

281951F

MOTA RIBEIRO,RENATO ALEXANDRE

970698 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2016

128,7

25,74

155,92

188389U

MUNELLS SANS,MARIA DEL ROSARIO

956919 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

28,8

5,76

34,56

174825C

NETO DOS SANTOS,MARIA JOSE

935546 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

193,05

38,61

231,66

174825C

NETO DOS SANTOS,MARIA JOSE

904972 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

193,05

38,61

231,66

001183U

NOGUE INVERNON,JOSEP ANDREU

907679 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

402,08

80,42

482,5

001183U

NOGUE INVERNON,JOSEP ANDREU

907679 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

402,09

80,42

482,51

001183U

NOGUE INVERNON,JOSEP ANDREU

938771 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

402,08

80,42

482,5

001183U

NOGUE INVERNON,JOSEP ANDREU

938771 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

402,09

80,42

482,51

704591Y

NUMERIC, S.L.

938777 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

616,45

123,29

739,74

704591Y

NUMERIC, S.L.

938777 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

616,45

123,29

739,74

704591Y

NUMERIC, S.L.

907684 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

616,45

61,65

678,1

704591Y

NUMERIC, S.L.

907684 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

616,45

61,65

678,1

022626M

OBELLEIRO VILABOA,MANUEL

903074 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

285841R

OLIVEIRA GONÇALVES,CLAUDIA SUSANA

906175 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

285841R

OLIVEIRA GONÇALVES,CLAUDIA SUSANA

936728 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

316922N

ORTIZ GOMEZ,JESUS

937187 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

046953H

PAEZ GALVEZ,GERAXANE

907701 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

228,68

45,74

274,42

700226P

PAM,S.L.

907709 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

478,72

95,74

574,46

700226P

PAM,S.L.

938797 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

478,72

95,74

574,46

700226P

PAM,S.L.

938797 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

478,72

95,74

574,46

700226P

PAM,S.L.

907709 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

478,72

95,74

574,46

296856W

PASCUAL MARTIN,JUAN JOSE

936871 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

034368V

PEINADO GILABERT,MARGARIDA

903380 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

034368V

PEINADO GILABERT,MARGARIDA

933937 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

003197T

PENDON BAENA,SEBASTIA

907720 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

163,85

32,77

196,62

003197T

PENDON BAENA,SEBASTIA

938810 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

163,85

32,77

196,62

003197T

PENDON BAENA,SEBASTIA

938810 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

163,85

32,77

196,62

003197T

PENDON BAENA,SEBASTIA

907720 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

163,85

32,77

196,62

189089K

PEREIRA OLIVEIRA,PEDRO ANTONIO

935677 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

189089K

PEREIRA OLIVEIRA,PEDRO ANTONIO

905102 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

194175R

PEREIRA OLIVEIRA,SANDRA CRISTINA

935719 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

262995W

PEREIRA PARENTE,MARIO FERNANDO

905821 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

282894R

PEREIRA RAMALHO,CLAUDIO ALEXANDRE

936686 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

282894R

PEREIRA RAMALHO,CLAUDIO ALEXANDRE

906131 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

145884D

PINHEIRO DA SILVA,JOSE ARLINDO

904608 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,36

6,43

70,79

145884D

PINHEIRO DA SILVA,JOSE ARLINDO

935173 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

247137B

PINTO SOARES TEIXEIRA,NELSON FILIPE

905606 / 4

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

32,19

3,22

35,41

247137B

PINTO SOARES TEIXEIRA,NELSON FILIPE

905606 / 1

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

32,17

3,22

35,39

247137B

PINTO SOARES TEIXEIRA,NELSON FILIPE

905606 / 3

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

32,17

3,22

35,39

247137B

PINTO SOARES TEIXEIRA,NELSON FILIPE

905606 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

32,17

3,22

35,39

246694G

PIOVANI,MATIAS JAVIER

937303 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

209426L

PIRES ALPANDE,ANABELA

935826 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

269007E

PIRES AMARAL,ADRIANA

936491 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

12,87

141,57

127929G

PLAZA BONIFACIO,MARIA DEL ROSARIO

905769 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

198,9

19,89

218,79

706990Y

PORT BOU, SL

926279 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

15,96

3,19

19,15

706990Y

PORT BOU, SL

957247 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

15,96

3,19

19,15

293605N

PRADEL GALBARROS,EMMA

906275 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,43

70,78

001977S

PUJOL MARSOL,RAMON

926395 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

138,24

27,65

165,89

001977S

PUJOL MARSOL,RAMON

957368 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

138,24

27,65

165,89

048062K

PULPILLO GARCIA,SERGI

934434 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

708991P

QUANTUM OPTICS SISTEMES, SL

907798 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

133,64

26,73

160,37

707285S

QUATRE MES U, SL

906876 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

848,61

169,72

1018,33

707285S

QUATRE MES U, SL

906876 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

848,61

169,72

1018,33

246943W

QUEREJETA CRISTOBAL,EDUARDO

936178 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

246943W

QUEREJETA CRISTOBAL,EDUARDO

905605 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

013887X

RAMIREZ CURTO,JORGE

933409 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

013887X

RAMIREZ CURTO,JORGE

902854 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

006653A

RECEMIL ABADES,GUSTAU

933202 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

701777X

REPRESENTACIONS NAVARRO,S.L.

907823 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

231,58

46,32

277,9

701777X

REPRESENTACIONS NAVARRO,S.L.

938915 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

231,59

46,32

277,91

701777X

REPRESENTACIONS NAVARRO,S.L.

938915 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

231,58

46,32

277,9

701777X

REPRESENTACIONS NAVARRO,S.L.

907823 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

231,59

46,32

277,91

999670

RIBO CLADELLAS,FRANCISCO JAVIER

926508 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

203,91

40,78

244,69

005296A

RICHTER,MELITTA

933053 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

005296A

RICHTER,MELITTA

902491 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

155254C

RIO DEL GARCIA,JOSE ANDRES

904744 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

067569X

RODRIGUES PENA,PAU ALEXANDRE

938933 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

276,69

55,34

332,03

067569X

RODRIGUES PENA,PAU ALEXANDRE

938933 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

276,68

55,34

332,02

067569X

RODRIGUES PENA,PAU ALEXANDRE

907840 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

276,69

55,34

332,03

067569X

RODRIGUES PENA,PAU ALEXANDRE

907840 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

276,68

55,34

332,02

059439B

RODRIGUES PEREIRA DA SILVA,M.AMELIA

904435 / 1

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,39

6,44

75,76

258112K

RODRIGUES SALGADO,LILIANA PAULA

936330 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

258112K

RODRIGUES SALGADO,LILIANA PAULA

905757 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

152069D

RODRIGUES,AUGUSTO

904701 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

12,87

77,22

099060C

RODRIGUEZ CAMPOS,MANUEL

938934 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

126,19

25,24

151,43

099060C

RODRIGUEZ CAMPOS,MANUEL

907841 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

126,2

25,24

151,44

099060C

RODRIGUEZ CAMPOS,MANUEL

907841 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

126,19

25,24

151,43

099060C

RODRIGUEZ CAMPOS,MANUEL

934848 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

099060C

RODRIGUEZ CAMPOS,MANUEL

938934 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

126,2

25,24

151,44

168720M

RODRIGUEZ GUERRA,ANNA MARIA

935501 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

006393B

RODRIGUEZ-ESCALONA MOLIAS,FRANCESC

974153 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2016

128,7

25,74

154,44

006393B

RODRIGUEZ-ESCALONA MOLIAS,FRANCESC

902615 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

999309

ROIG COMAS,CAMIL

946922 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2015

324

64,8

388,8

999309

ROIG COMAS,CAMIL

921127 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2014

324

64,8

388,8

003557F

ROIG PEREZ,ANTONI

906679 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

224095W

ROMERO LOPEZ,ENRIQUE

935952 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

224095W

ROMERO LOPEZ,ENRIQUE

905379 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

014954R

ROSSELL OLSINA,RAUL

938955 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

248,28

49,66

297,94

014954R

ROSSELL OLSINA,RAUL

938955 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

248,27

49,65

297,92

039477P

ROZAS GONZALEZ,MARC JOSEP

934132 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

306305M

RUBIO CRESPO,JOSE ANTONIO

903748 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

12,87

77,22

076641F

RUIZ ABELLA,FRANCESC

904159 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

708860U

S.P.A.R.T.A. HOTELS, SLU

938965 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

2785,62

278,56

3064,18

708860U

S.P.A.R.T.A. HOTELS, SLU

938965 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

2785,62

278,56

3064,18

317885V

SAADA,GERARD

937206 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

044317H

SALIENTE PEREZ,FERRAN

934325 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

301451S

SALUDES RODRIGUEZ,DANIEL

936918 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

307902J

SAMPEDRO MARTIN,ANTONIO

906469 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

272556L

SEBASTIA LASECA, MIREIA

905962 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

272556L

SEBASTIA LASECA, MIREIA

936525 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

709014F

SENIOR MARKET, SLU

907908 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

405,61

40,56

446,17

709014F

SENIOR MARKET, SLU

938998 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

688,67

137,73

826,4

292426X

SEPULVEDA BAIN,SOFIA CAROLINA

936813 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

266196S

SERROUKH,MOUHSSINE

936448 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

278833M

SHTURMINA,EKATERINA

936614 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

217258M

SILVA DA COSTA DA,JOSE MANUEL

905317 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

163151R

SOARES PEREIRA,OLGA MARIA

935418 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

288854Z

SODRIC SANZ,MARIA EUGENIA

936774 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

999629

SOLE JOUNOU,JUAN ANTONIO

926990 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

36

7,2

43,2

999629

SOLE JOUNOU,JUAN ANTONIO

957965 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

36

7,2

43,2

249653R

SOLODOVA,NEDEJDA

936213 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

249653R

SOLODOVA,NEDEJDA

905638 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

263851B

SORIA GALVARRO DIAZ,LENY ROSARIO

936411 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

102766Z

SOULETIE,JOAN BAUTISTA ANDREU

957988 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

33,84

6,77

40,61

102766Z

SOULETIE,JOAN BAUTISTA ANDREU

927012 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

33,84

6,77

40,61

276535A

SOUSA DE CABRAL,FERNANDO ALBERTO

906034 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

308412H

STOWE,MATTHEW SIAN DAWSON

906484 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

701422F

T.B.K.,S.L.

901791 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

68,4

13,68

82,08

701422F

T.B.K.,S.L.

927026 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

68,4

13,68

82,08

701422F

T.B.K.,S.L.

901793 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

68,4

13,68

82,08

701422F

T.B.K.,S.L.

901792 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

68,4

13,68

82,08

701422F

T.B.K.,S.L.

958004 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

68,4

13,68

82,08

199707R

TAMAYO FERNANDEZ,JOSE MANUEL

935749 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

077237R

TONDA CLIMENT,PERE

904171 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

077237R

TONDA CLIMENT,PERE

934728 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

036938P

TORIBIO BARCO,OSCAR

934043 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

036938P

TORIBIO BARCO,OSCAR

903488 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,37

6,44

70,81

705586R

TRANSPORTS ARANS, SL

908014 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

182,8

36,56

219,36

700821E

TRANSPORTS DE VIATGERS, S.A.

939108 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

314,47

62,89

377,36

700821E

TRANSPORTS DE VIATGERS, S.A.

908016 / 1

Radicació d'activitats comercials 2014

314,47

62,89

377,36

700821E

TRANSPORTS DE VIATGERS, S.A.

908016 / 2

Radicació d'activitats comercials 2014

314,48

62,9

377,38

700821E

TRANSPORTS DE VIATGERS, S.A.

939108 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

314,48

62,9

377,38

707063U

TRANSPORTS I MUDANCES A. COUTO, SLU

939109 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

550,89

110,18

661,07

707063U

TRANSPORTS I MUDANCES A. COUTO, SLU

939109 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

550,89

110,18

661,07

227886Y

TRILLO ALVAREZ,MANUEL AVELINO

905405 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

227886Y

TRILLO ALVAREZ,MANUEL AVELINO

935980 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

004495W

TUDO NAVASCUES,MANEL

939124 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

245,61

24,56

270,17

004495W

TUDO NAVASCUES,MANEL

972878 / 1

Radicació d'activitats comercials 2016

245,6

49,12

294,72

004495W

TUDO NAVASCUES,MANEL

972879 / 1

Radicació d'activitats comercials 2016

402,08

80,42

482,5

004495W

TUDO NAVASCUES,MANEL

939125 / 2

Radicació d'activitats comercials 2015

402,09

40,21

442,3

004495W

TUDO NAVASCUES,MANEL

939125 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

402,08

40,21

442,29

004495W

TUDO NAVASCUES,MANEL

939124 / 1

Radicació d'activitats comercials 2015

245,6

24,56

270,16

308195Z

UZAN,SERGE MIKAEL

937023 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

076326L

VALADARES CORREIA DE CAMPO,ANTONI

958157 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

28,44

5,69

34,13

212382X

VALLS NAVARRO,PEDRO

910665 / 4

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

28,59

5,72

34,31

212382X

VALLS NAVARRO,PEDRO

910666 / 4

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

28,59

5,72

34,31

212382X

VALLS NAVARRO,PEDRO

910665 / 6

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

28,59

5,72

34,31

212382X

VALLS NAVARRO,PEDRO

910665 / 7

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

28,59

5,72

34,31

212382X

VALLS NAVARRO,PEDRO

910666 / 7

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

28,59

5,72

34,31

212382X

VALLS NAVARRO,PEDRO

910666 / 6

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

28,59

5,72

34,31

278220V

VARELA,JORGE LUIS

936608 / 2

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

272148S

VARVARO,EVANGELINA LORENA

905957 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

272148S

VARVARO,EVANGELINA LORENA

936520 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

292158K

VENTANA DE LA AUCEJO,JUAN FRANCISCO

936809 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

292158K

VENTANA DE LA AUCEJO,JUAN FRANCISCO

906252 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

038683Z

VENTURA MARCOS,SONIA

903555 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

038683Z

VENTURA MARCOS,SONIA

934108 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

128,7

25,74

154,44

302343Y

VENTURA PARADINAS,JAIME VICENTE

936931 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

302343Y

VENTURA PARADINAS,JAIME VICENTE

906387 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

212150N

VIEIRA TEIXEIRA,JOSE VICTOR

905271 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

128,7

12,87

141,57

224974C

VILLARROEL RETAMAL,GABRIEL ANGEL

905387 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

224974C

VILLARROEL RETAMAL,GABRIEL ANGEL

935961 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

015824C

VIVES LORENZO,JAUME

902910 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2014

64,35

6,44

70,79

015824C

VIVES LORENZO,JAUME

933467 / 0

Foc i lloc, higiene i enllumenat 2015

64,35

12,87

77,22

211609L

WEYLER LOPEZ DE PUGA,MARIA FERNAND

958351 / 0

Propietat immobiliària edificada 2015

50,13

10,03

60,16

211609L

WEYLER LOPEZ DE PUGA,MARIA FERNAND

927369 / 0

Propietat immobiliària edificada 2014

50,13

10,03

60,16

706204X

XILENOL,S.L

947150 / 0

ESC_INQ-Rendiments arrendataris 2015

1772,55

354,51

2127,06