Inici / Edictes / Vehicles abandonats (agost 2018)

Vehicles abandonats (agost 2018)

Edicte del 24-8-2018 pel qual es fa pública una relació de vehicles què, de no ser reclamats pels propietaris, es consideraran cosa abandonada

 

Atès que als dipòsits comunals s’hi troben diversos vehicles retirats en el seu dia de la via pública pel Servei de Circulació, els propietaris dels quals són persones desconegudes o que no ha estat possible localitzar als efectes de notificació;

Vista l’Ordinació sobre retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals, i abandó de vehicles, de data 4 de març de 2010;

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern del Comú, en la sessió celebrada el dia 20 d’agost de 2018;

Es fa pública la relació dels vehicles referits:

Matrícula

Marca-model

Tipus

Propietari

9646

Suzuki CP80

ciclomotor

Julian De la Rosa Lara

C1555

Peugeot SV125

motocicleta

Farid Abel·lah

 

Els propietaris d’aquests vehicles disposen del termini inajornable de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per tal de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini, els vehicles que no hagin estat recuperats seran considerats com a cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 24 d’agost de 2018.