Inici / Edictes / Delegació signatura gestió del cadastre

Delegació signatura gestió del cadastre

Edicte del 30-3-2015 pel qual es fa públic l’acord per delegar la signatura i facultar al Sr. Fidel Bonet Vilela per exercir funcions diverses en relació a la gestió del cadastre


Vist l’article 34 del Codi de l’administració, tal com queda modificat per la disposició addicional segona de la Llei del Govern del 15 de desembre del 2000,


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 30 de març del 2015, ha adoptat el següent

ACORD:

Delegar al Sr. Fidel Bonet Vilela, cap del Departament de Cadastre i Gestió del Territori, la signatura de totes les resolucions adoptades pel Comú i/o per la seva Junta de Govern en relació a la inscripció cadastral de béns immobles, les seves alteracions i modificacions i, de manera general, facultar-lo per exercir les funcions ressenyades als apartats a), b), c), d), e), f), g), i) i j) de l’article 6 de l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany. En cas d’absència del Sr. Fidel Bonet Vilela, delegar la signatura al Sr Gerard Calvet Sala.

Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra aquest acord, el qual prendrà efecte el mateix dia de la seva publicació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 24 de setembre de 2018.