Inici / Actes Consell de Comú / 31 de maig de 2007

31 de maig de 2007

L’any dos mil set, dijous, dia 31 de maig, a Casa Comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 2, 11, 17, 23 i 30 d’abril, i 7 i 14 de maig del 2007.
2. Proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit per un import de 71.514,05 €, de la partida 50103–201–61731 “Conservació de clavegueres” a la partida 50103–104–60780 “Àrees verdes i parcs”, per fer front a l’adjudicació dels treballs relatius al condicionament de l’illa núm. VI del Clot d’Emprivat com a zona d’esbarjo i aparcament.
3. Proposta d’adjudicació a l’empresa PROGEC dels treballs relatius al condicionament de l’illa núm. VI del Clot d’Emprivat com a zona d’esbarjo i aparcament, per un import de 433.948,34 €.
4. Proposta d’aprovació del projecte de modificació de l’article 5.3.5 de l’Ordinació sobre preus públics.
5. Proposta d’aprovació dels convenis següents:
Cessió al Comú de l’Escola de Música Natàlia Solà.
Soterrament de les línies d’alta tensió a través del terreny comunal, des del magatzem de FEDA fins a l’estació transformadora situada a la parròquia d’Encamp.
6. Proposta d’aprovació del plec de bases per a la concessió administrativa de l’explotació del bar–restaurant del complex esportiu, social i cultural del Prat del Roure.
7. Informes de caràcter general.
8. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sr. Antoni Martí Petit, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 17:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la sessió.
Informa d’entrada, que en breu termini es trametrà als presents l’esborrany d’acta de la darrera sessió, el qual serà sotmès a l’aprovació del Ple en el transcurs de la propera sessió. També a títol informatiu, el Sr. Cònsol Major avança que durant l’estiu es convocarà un sessió extraordinària de Consell, per tal de posar a consideració del Ple l’aprovació provisional del Pla d’urbanisme.

I no havent-hi cap objecció o demanda formulada relativa a l’ordre del dia de la convocatòria, s’inicia el tractament dels assumptes previstos per a la sessió d’avui.

 

Acta en format pdf