slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació sobre la retolació

Ordinació sobre la retolació

ORDINACIÓ DEL 22-3-2011 SOBRE LA RETOLACIÓ DELS CARRERS I LA NUMERACIÓ DELS EDIFICIS I PORTALS DE LA PARRÒQUIA D’ESCALDES-ENGORDANY

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,

 

Atesa la necessitat de regular els procediments de retolació de la totalitat dels carrers de la Parròquia, de forma homogènia, tant pel que fa a les vies afectades a la circulació de vehicles com aquelles destinades a l’ús exclusiu de vianants,

 

Atesa la necessitat de regular igualment els procediments de numeració de tots els edificis i portals dels carrers de la parròquia.

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en seva sessió celebrada el dia 22 de març del 2011, ha aprova la següent

 

ORDINACIÓ SOBRE LA RETOLACIÓ DELS CARRERS I LA NUMERACIÓ DELS EDIFICIS I PORTALS DE LA PARRÒQUIA D’ESCALDES-ENGORDANY

 

que s’articula com segueix:

 

Capítol I – Retolació dels carrers.

 

Article 1.- Principis generals.

 

Cada carrer de la parròquia d’Escaldes-Engordany ha de ser correctament retolat, mitjançant la instal·lació de plaques de retolació.

 

Les plaques de retolació són lliurades pel Comú a títol gratuït als propietaris dels edificis afectats per l’obligació de retolació, i aquests han de procedir a la seva instal·lació a les seves costes.

 

Article 2.- Característiques de les plaques de retolació.

 

La retolació del nom dels carrers de la Parròquia d’Escaldes-Engordany es realitza mitjançant el model de placa homologat pel Comú, d’acord amb el croquis número 1 annexat a aquesta Ordinació.

 

Article 3.- Propietat i naturalesa de les plaques de retolació.

 

El Comú d’Escaldes-Engordany subministra als particulars les plaques de retolació dels carrers, però en roman el propietari.

 

D’acord amb l’article 15.4 de l’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà de la Parròquia les plaques de retolació dels carrers tenen la consideració de mobiliari urbà a tots els efectes.

 

Article 4.- Ubicació de les plaques de retolació.

 

a) Com a norma general, els propietaris han de fixar les plaques de retolació dels carrers a les façanes exteriors dels edificis situats a les cruïlles dels carrers, tal com s’indica en el croquis número 2 annexat a aquesta Ordinació. Els propietaris han d’assegurar-se de la correcta fixació de les plaques.

 

b) En les zones urbanes amb edificació en alineació a vial, les plaques de retolació dels carrers es col·loquen sempre adossades a les façanes dels edificis, a una alçada d’entre 2,50 m. i 3,50 m. respecte del nivell de la voravia i a una distància màxima de 0,50 m. de la cantonada. Els propietaris han d’assegurar-se de la correcta fixació de les plaques.

 

c) En cas de dubte sobre la ubicació d’una placa de retolació, els serveis tècnics del Comú indiquen per escrit als propietaris el lloc més idoni.

 

d) En els carrers amb edificació aïllada, a manca d’edificis situats a les cantonades, el Comú col·loca a les seves costes les plaques de retolació dels carrers sobre uns pals de sosteniment que fixa a la voravia, en els indrets indicats al croquis número 3 annexat a aquesta Ordinació.

 

Article 5.- Obres en edificis afectats per l’obligació de retolació.

 

Totes les obres que afectin edificacions situades a les cruïlles, tant si es tracta d’obra nova com de reforma, han de preveure la col·locació de les corresponents plaques de retolació del carrer, independentment del tractament dels acabats de la façana, respectant els materials i mides establerts en aquesta Ordinació.

 

Capítol II – Numeració dels edificis i dels portals.

 

Article 6.- Principis generals.

 

Cada edifici i/o portal de la parròquia d’Escaldes-Engordany ha de ser correctament numerat, mitjançant la instal·lació d’un número d’identificació.

 

Els números d’identificació són lliurats pel Comú als propietaris dels edificis i portals mitjançant pagament dels imports establerts per aquest concepte a l’Ordinació sobre Preus Públics, i aquests han de procedir a la seva instal·lació a les seves costes.

 

Article 7.- Característiques dels números d’identificació.

 

La numeració dels edificis i portals de la Parròquia d’Escaldes-Engordany es realitza mitjançant un número homologat pel Comú, d’acord amb el croquis número 4 annexat a aquesta Ordinació.

 

Article 8.- Propietat i naturalesa dels números d’identificació.

 

El Comú d’Escaldes-Engordany subministra als particulars els números d’identificació dels edificis i portals, quedant aquests en propietat del sol·licitant.

 

D’acord amb l’article 15.4 de l’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà de la Parròquia, els números d’identificació tenen la consideració de mobiliari urbà a tots els efectes.

 

Article 9.- Ubicació dels números d’identificació.

 

a) Els números d’identificació dels edificis es situen per sobre de la porta principal, damunt de la façana exterior, tal com s’indica en el croquis número 5 annexat a aquesta Ordinació.

 

b) Els números d’identificació dels portals es situen sobre el mateix portal, de manera ben visible.

 

Capítol III – Terminis per a la posta en conformitat.

 

Article 10.- Terminis.

 

Tots els edificis, públics o privats, subjectes a una obligació de retolació del carrer en virtut d’aquesta Ordinació han d’estar correctament retolats dins del termini d’un any, comptat des de la data de publicació d’aquesta Ordinació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Tots els edificis, públics o privats, i tots els portals de la parròquia d’Escaldes-Engordany han d’estar correctament numerats dins del termini d’un any, comptat des de la data de publicació d’aquesta Ordinació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Capítol IV - Infraccions i sancions.

 

Article 11.- Concepte i abast de les infraccions.

 

Constitueix una infracció a la present Ordinació tota acció contraria a les seves disposicions o omissió de les mateixes. Tota infracció comporta la imposició d’una sanció al seu autor.

 

Article 12.- Autoria de les infraccions.

 

Són autors de les infraccions les persones físiques o jurídiques que les realitzen.

 

Article 13.- Classes d’infraccions.

 

a) Infraccions molt greus:

 

Constitueix una infracció molt greu el fet de no complir amb les obligacions de retolació i/o de numeració establertes en la present Ordinació.

 

Constitueix una infracció molt greu la reincidència en la comissió de dues infraccions greus en el termini d’un any.

 

b) Infraccions greus:

 

Constitueix una infracció greu el fet de procedir a la instal·lació del rètol o del número d’identificació de manera deficient, inadequada o a un lloc diferent del que es preveu en la present Ordinació.

 

Constitueix una infracció greu el fet de danyar el mobiliari urbà lliurat pel Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Article 14.- Sancions i despeses de reposada.

 

Les infraccions se sancionen amb les multes següents:

 

a) Infraccions molt greus: multa de 601 fins a 3000 euros.

b) Infraccions greus: multa de 60 fins a 600 euros.

 

Independentment de les sancions que se li puguin imposar, l’infractor resta obligat a assumir el cost del mobiliari urbà extraviat o malmès, i les despeses d’instal·lació del nou mobiliari urbà.

 

Article 15.- Inspecció i potestat sancionadora, procediment sancionador.

 

El Comú d’Escaldes-Engordany exerceix la competència d’inspecció i la potestat sancionadora d’acord amb la Llei Qualificada de delimitació de competències del comuns. Les sancions són acordades i imposades per la Junta de Govern.

 

La imposició de les sancions requereix la instrucció d’un expedient sancionador, segons les disposicions del reglament regulador del procediment sancionador de data 9 de gener de 1991.

 

Article 16.- Execució forçosa.

 

En el cas que un propietari hagi incomplert amb les seves obligacions derivades de la present ordinació i, malgrat haver estat sancionat, continuï sense complir-les, el Comú podrà procedir directament i per mitjans dels seus propis serveis tècnics, a la retolació del carrer i a la identificació de l’edifici o portal i queda facultat des d’ara per reclamar el pagament de totes les despeses ocasionades al propietari infractor.

 

Disposició final.

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Tot el que es fa públic per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 22 de març del 2011.

 

Croquis 1

Croquis 2

Croquis 3

Croquis 4 i 5