Inici / Actes Consell de Comú / 23 de febrer del 2011

23 de febrer del 2011

L’any dos mil onze, dilluns, dia 23 de febrer, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:
Punt únic: Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures d’àmbit parroquial presentades a les eleccions al Consell General.

Presideix la reunió la Sra. Cònsol Menor, que obre la sessió amb el següent parlament:

En primer lloc, informar al Ple que el Sr. Antoni Martí Petit va presentar el dia d’ahir la seva renúncia irrevocable al càrrec de Cònsol major, així com també al càrrec de Conseller de Comú. Aquesta renúncia fou immediatament notificada al Govern per tal de complir amb els procediments que estableix la Llei electoral, concretament els articles 16, 63 i 64, pel que fa al procediment de la proclamació del següent candidat que ha de substituir el càrrec de Conseller de Comú que resta sense cobrir.

Vull agrair la gran feina feta durant aquests set anys i dos mesos pel Sr. Antoni Martí Petit, al capdavant del Comú d’Escaldes-Engordany, a benefici sempre de la nostra Parròquia i del nostre País.

Pel que fa a la elecció de Cònsol major, aquesta haurà de tenir lloc dins dels propers 15 dies naturals comptats des de la data d’ahir. En sessió de Comú, una vegada s’hagi procedit a la presa de jurament del nou Conseller de Comú proclamat elegit, el Ple haurà de procedir a l’elecció d’aquest càrrec d’entre els seus Consellers. Es tracta del Sr. Eduard Molné Gasia.

Seguidament, informar que la reunió de Consell te un únic punt a l’Ordre del Dia que és el següent:

Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures d’àmbit parroquial presentades a les eleccions al Consell General.

Assisteixen a la reunió tots els membres restants de la Corporació.

Acte seguit, seguint l’ordre de presentació, es procedeix a la verificació de les candidatures presentades per proveir els càrrecs de Consellers Generals per la circumscripció parroquial d’Escaldes-Engordany, a les eleccions generals del 3 d’abril del 2011 convocades per Decret de SS. EE. els Coprínceps, conforme al que estableix l’article 24.1 de la Llei qualificada del regim electoral i del referèndum:

Candidatura Partit Socialdemòcrata i Independents P.S.

Candidats

1. FONT MARINE, Jordi
2. NAUDI ZAMORA, Victor

Suplents
1. VENDRELL SERRA, Cecilia
2. OROBITG CARRILLO, Isabel
3. DE TENA GUILLEN GUERRERO, Jesús

Administrador Electoral

1. CADENA TURIELLA, Gerard

Candidatura Demòcrates per Andorra

Candidats

1. ALEIX ARENY, Miquel
2. MATEU ZAMORA, Vicenç

Suplents:

1. MONTANÉ TEIXÉ, Jordi
2. VILA PUJAL, Sandra
3. GOMEZ COMPTE, Nuria

Administrador Electoral:

1. NAVARRO NIETO, Josep Ramon
Efectuada la verificació, el Comú acorda, per unanimitat, proclamar i publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les candidatures presentades, als efectes pertinents.

S’ha lliurat a tots els consellers, còpia de tota la documentació presentada per les candidatures.

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Menor aixeca la sessió. Són les 13:15 hores.