Inici / Actes Consell de Comú / 4 de març del 2011

4 de març del 2011

L’any dos mil onze, divendres, dia 4 de març, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió extraordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Presa de jurament o promesa del càrrec de Conseller de Comú per part del Sr. Eduard Molné Gasia.

2. Elecció del càrrec de Cònsol Major i presa de jurament o promesa.

3. Proposta de nomenament d’un conseller representant del Comú al Consell d’Administració de CAPEE, SA.

4 Proposta de nomenament d’un conseller representant del Comú al Consell d’Administració de la SEMTEE, SA, grup d’accions classe A, Comú d’Escaldes-Engordany.

La sessió ha estat convocada amb caràcter extraordinari arrel de la carta de data 22 de febrer d’enguany, mitjançant la qual el Sr. Antoni Martí Petit va comunicar de forma oficial la seva renuncia als càrrecs de Cònsol Major i Conseller de Comú, atesa la seva voluntat de presentar-se com a candidat a les properes eleccions al Consell General.

Posteriorment, mitjançant Decret del Govern de data 23 de febrer de 2011 i d’acord amb l’establer a la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, el Sr. Eduard Molné Gasia (candidat següent de la candidatura 'Unió del Poble'), que avui prestarà jurament, va ser proclamat elegit per al càrrec de Conseller del Comú, en substitució del Sr. Antoni Martí Petit.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol Menor, són presents a la Sala tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Jordi Tudó que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 12:00 hores, la Sra. Cònsol Menor declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

1. Presa de jurament o promesa del càrrec de Conseller de Comú per part del Sr. Eduard Molné Gasia

La Sra. Cònsol Menor reclama la presència del Sr. Eduard Molné Gasia davant la taula presidencial, per tal de procedir a la presa de jurament o promesa del càrrec de Conseller pel qual va ser proclamat elegit.

El Sr. Eduard Molné es situa davant el Sant Crist i l’exemplar de La Constitució col·locats damunt la taula presidencial, i la Sra. Cònsol Menor li formula la següent pregunta:
Vos, Eduard Molné Gasia, que heu estat proclamat elegit com a Conseller de Comú per la parròquia d’Escaldes-Engordany; jureu o prometeu acatar la Constitució del Principat d’Andorra ?

L’interpel·la’t, alçant la mà davant del Sant Crist i la Constitució, respon:
Sí, ho prometo.

Respon de nou la Sra. Cònsol Menor:

Si així ho feu, bon andorrà sereu.

2. Elecció del càrrec de Cònsol Major i presa de jurament o promesa

La Sra. Cònsol Menor demana al Secretari que doni lectura a l’article que regula el procediment establert per la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum:

64.4 El Cònsol major o el Cònsol menor, podran presentar de forma irrevocable la dimissió del seu càrrec, passant a ésser membres del Consell de Comú. La seva substitució s’efectuarà per mitjà del mateix sistema en que van ser elegits, i haurà de tenir lloc durant els quinze dies naturals següents a la presentació de la seva dimissió.

Conforme a aquest procediment, en representació de la candidatura 'Unió del Poble' que va obtenir el major nombre de vots, la Sra. Trini Marin presenta com a candidata al càrrec de Cònsol Major a la Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, actual Cònsol Menor.

El Sr. Francesc Casals, representant de la candidatura 'l’Alternativa', informa que, per la seva part, no presenta cap candidat al càrrec de Cònsol major.

I per majoria, amb l’abstenció del Sr. Francesc Casals i l’assentiment de la resta de consellers, el Ple declara elegida al càrrec de Cònsol Major d’Escaldes-Engordany a la Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, la qual, acte seguit, prestarà jurament o promesa del càrrec davant la Sra. Trini Marin, Consellera Major.

La Sra. Montserrat Capdevila es situa davant el Sant Crist i l’exemplar de la Constitució col·locats damunt la taula presidencial, i la Sra. Consellera Major li formula la següent pregunta:

Vos, Montserrat Capdevila Pallarés, que heu estat elegida al càrrec de Cònsol Major de la parròquia d’Escaldes-Engordany; jureu o prometeu acatar la Constitució del Principat d’Andorra ?

La interpel·lada, alçant la mà davant del Sant Crist i la Constitució, respon:
Sí, ho prometo

Respon de nou la Sra. Consellera Major:

Si així ho feu, bona andorrana sereu.

Seguit a la presa de jurament o promesa del càrrec i actuant ja com a tal, la Sra. Cònsol Major exposa que, atès que fins avui ella ostentava el càrrec de Cònsol Menor, procedeix ara que el Comú elegeixi aquest càrrec. El procediment establert per la Llei és el mateix que el seguit per a la seva elecció com a Cònsol Major.

En representació de la candidatura 'Unió del Poble' que va obtenir el major nombre de vots, la Sra. Trini Marin presenta com a candidata al càrrec de Cònsol Menor a la Sra. Meritxell Sangrà Cardona.

El Sr. Francesc Casals, representant de la candidatura 'l’Alternativa', informa que, per la seva part, no presenta cap candidat al càrrec de Cònsol Menor.

I per majoria, amb l’abstenció del Sr. Francesc Casals i l’assentiment de la resta de consellers, el Ple declara elegida al càrrec de Cònsol Menor d’Escaldes-Engordany a la Sra. Meritxell Sangrà Cardona, la qual, acte seguit, prestarà jurament o promesa del càrrec davant la Sra. Cònsol Major.

La Sra. Meritxell Sangrà es situa davant el Sant Crist i l’exemplar de La Constitució col·locats damunt la taula presidencial, i la Sra. Cònsol Major li formula la següent pregunta:

Vos, Meritxell Sangrà Cardona, que heu estat elegida al càrrec de Cònsol Menor de la parròquia d’Escaldes-Engordany; jureu o prometeu acatar la Constitució del Principat d’Andorra ?

La interpel·lada, alçant la mà davant del Sant Crist i la Constitució, respon:

Sí, ho juro

Respon de nou la Sra. Cònsol Major:

Que Deu us doni bon encert.

3. Proposta de nomenament d’un conseller representant del Comú al Consell d’Administració de CAPEE, SA.
En substitució del Sr. Antoni Martí, la Sra. Cònsol Major proposa al Ple nomenar al Sr. Pere Moles com a representant del Comú al Consell d’Administració de CAPEE, S.A.

I, per assentiment, el Ple aprova la proposta de nomenament presentada.

4 Proposta de nomenament d’un conseller representant del Comú al Consell d’Administració de la SEMTEE, SA, grup d’accions classe A, Comú d’Escaldes-Engordany.

En substitució del Sr. Antoni Martí, la Sra. Cònsol Major proposa al Ple nomenar a la Sra. Trini Marin com a representant del Comú al Consell d’Administració de la SEMTEE, SA, grup d’accions classe A, Comú d’Escaldes-Engordany.

I, per assentiment, el Ple aprova la proposta de nomenament presentada.

Abans de finalitzar la sessió, el Sr. Francesc Casals demana intervenir per tal d’expressar que, tot i que per raons òbvies ell s’ha abstingut, vol felicitar a les Sres. Cònsols Major i Menor per la seva elecció i deixar constància de la satisfacció que li provoca el fet que per primera vegada hi hagi tres dones (Cònsols i Consellera Major) al capdavant del Comú d’Escaldes-Engordany. Diu estar segur que governaran 'd’una altra manera i molt probablement millor'.

I closa la intervenció del Sr. Francesc Casals, s’esgota l’ordre del dia de la sessió d’avui. Essent les 12:45 hores, la Sra. Cònsol Major agraeix als presents la seva assistència i aixeca la sessió