Inici / Actes Consell de Comú / 22 de març del 2011

22 de març del 2011

L’any dos mil onze, dimarts, dia 22 de març, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents a les sessions celebrades els dies 13 de gener i 23 de febrer del 2011.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de gener; 7,14,18, 21 i 28 de febrer, i 8 de març de 2011.

3. D’acord amb els articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’aprovació i publicació de l’acord provisional de modificació del POUPEE.

4. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació sobre la retolació dels carrers de la parròquia

5. Proposta d’aprovació dels convenis de cessió urbanística anticipada de terrenys a favor del Govern, per part dels Srs. Jaume Fortó Nogueira i Anna Maria Palmitjavila Calvó, en el marc de l’execució del projecte 0047/2008 'Rotonda de la CG3. Zona de sortida d’Escaldes-Engordany a l’entorn del PK 2+200'. En el seu cas, proposta de facultar a les Sres. Cònsols per tal que, indistintament, puguin signar els referits convenis en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

6. Proposta d’aprovació d’un document de declaració d’intencions entre el Ministeri d’Educació i Cultura, el Comú d’Escaldes-Engordany i la societat BOMOSA, SAU per a la instal·lació d’un observatori astronòmic a la partida d’Engolasters.

7. Proposta de trasllat del Col·legi Electoral al centre esportiu, social i cultural del Prat del Roure per a la realització de futures consultes electorals i/o referèndums.

8. Proposta de nomenament del Sr. Eduard Molné Gasia com a membre de la Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany.

9. Informes de caràcter general.

10. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sra. Mabel Mateu, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 17:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

Acta en format pdf