Inici / Actes Consell de Comú / 21 de juliol de 2011

21 de juliol de 2011

L’any dos mil onze, dijous, dia 21 de juliol, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 5 de maig de 2011.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 26 d’abril; 2, 9, 16, 23 i 30 de maig; 6, 14, 20 i 27 de juny, i 4 de juliol de 2011.
3. Proposta de modificació de l’acord provisional de modificació del POUPEE, adoptat pel Comú en la sessió celebrada el dia 22 de març del corrent, en relació a la fitxa de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable 01 (UA-Suble-01) el Falgueró. Si hi ha lloc, tramesa de la referida modificació al Govern als efectes previstos a l’article 98 i 99 de la LGOTU.
4. Conforme als articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’aprovació i publicació de l’acord provisional de modificació del POUPEE, pel que afecta a les unitats d’actuació UA-Sunc-58, urbanització Can Noguer, i UA-Suc-62, carrer de Sant Jaume.
5. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació sobre el nivell d’incidència dels usos de sales de ball, discoteques i altres de característiques similars, sobre l’entorn i el medi ambient.
6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics.
7. Proposta de modificació de l’article 6 del Reglament d’ocupació de la via pública amb terrasses de bar.
8. Proposta d’aprovació del Reglament de distincions i recompenses dels agents de circulació comunals.
9. Proposta de donar el nom de Joan Martí Alanis, al nou pont que uneix el carrer Josep Viladomat amb l’avinguda del Pessebre.
10. Proposta d’acord relativa a facultar a les Sres. Cònsol major i Cònsol menor, per tal que indistintament puguin signar davant de Notari l’elevació a públic dels convenis següents:
a) Conveni de cessió anticipada de terrenys a la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat 02 (UA-Sunc-02) avinguda del Pessebre Part Alta, signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el Sr. Joan Rossell Mas el dia 19 de març del 2009, prèviament aprovat pel Ple del Comú el dia 9 de març del mateix any.
b) Conveni de cessió anticipada de terrenys a la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat 02 (UA-Sunc-02) avinguda del Pessebre Part Alta, signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el Sr. Estanislau Sangrà Font el dia 19 de març del 2009, prèviament aprovat pel Ple del Comú el dia 9 de març del mateix any.
c) Conveni de cessió anticipada de terrenys a la unitat d’actuació de sòl urbanitzable 40 (UA-Suble-40) les Terres d’Ensucaranes, signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany i Casa Mandicó, SA el dia 13 d’abril del 2010, prèviament aprovat pel Ple del Comú el dia 4 de març del mateix any.
11. Informes de caràcter general.
12. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta de les Hbles. Sres. Cònsol Menor i Nuri Barquin. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 19:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

 

Acta en format pdf