Inici / Actes Consell de Comú / 18 d'agost de 2011

18 d'agost de 2011

L’any dos mil onze, dijous, dia 18 d’agost, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació de les fitxes urbanístiques, dels quadres descriptius de l’àmbit de les unitats d’actuació UA-Suble-01, el Falgueró i UA-Suble-11, Étang Salé, i de les Normes urbanístiques del POUPEE, d’acord amb l’article 106.2 de la LGOTU.

2. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de despesa plurianual, per l’import de 157.775,05 €, destinada a finançar els treballs de renovació de la xarxa residual i pluvial d’un tram dels carrers Josep Viladomat i François Mitterrand.

3. Proposta d’adjudicació a la UTE COPSA-LOCUBSA dels treballs de renovació de les xarxes residuals i pluvials en un tram dels carrers Josep Viladomat i François Mitterrand, per l’import de 257.775,05 €.

4. Examen i, si hi ha lloc, acord de publicació de l’expedient de delimitació del terreny que configura la unitat cadastral 7L00001, situat entre les propietats de Casa Estanyet, Casa Jaumetó i el camí del Roc, conforme al procediment previst als articles 32 i 33 de l’Ordinació del Cadastre.

5. Proposta d’aprovació provisional del Pla de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, conforme a l’article 16.3 de la Llei 9/2005, del patrimoni cultural d’Andorra.

6. Informes de caràcter general.

7. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Àlex Molina i Jordi Tudó, que han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia d’avui.

Acta en format pdf