Inici / Actes Consell de Comú / 19 d'octubre de 2011

19 d'octubre de 2011

L’any dos mil onze, dijous, dia 19 d’octubre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:


Punt únic: Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures presentades per a proveir els càrrecs de Consellers de Comú de la Parròquia d’Escaldes-Engordany.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol Major,  assisteixen tots els membres de la Corporació, a excepció de l’Hble. Sr. Àlex Molina i de l’Hble. Sr. Francesc Casals, que han excusat la seva absència.

Essent les 13:00 hores i havent-hi el quòrum necessari, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’entra a conèixer sobre l’únic punt inclòs a l’ordre del dia de la reunió.

Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures presentadesper a proveir els càrrecs de Consellers de Comú de la Parròquia d’Escaldes-Engordany.


La Sra. Cònsol Major exposa als presents que l’objecte de la reunió d’avui ve determinat per l’article 23 de la Llei 28/2007, de data 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. Fins l’hora establerta en el Decret de convocatòria, han estat presentades dues candidatures per a proveir els càrrecs de consellers del Comú d’Escaldes-Engordany a les eleccions convocades pel dia 4 de desembre del corrent. Aquestes candidatures corresponen a les formacions “Demòcrates per Andorra (DA)” i “Partit Socialdemòcrata + Independents (PS + I)”.

Seguidament, conforme a la referida Llei del règim electoral i del referèndum, es procedeix a la verificació de les candidatures presentades seguint l’ordre de presentació:

Candidatura: Demòcrates per Andorra - DA

Candidats

1-  Trinitat Marin Gonzalez
2-  Marc Calvet Sala
3-  Nuria Barquin Fierro
4-  Josep Ramon Tudel Cuberes
5-  Maria Magdalena Sinfreu Vergara
6-  Nuria Gomez Compte
7-  Eduard Molné Gasia
8-  Salomó Benchluch Ayach
9-  Joaquim Tomàs Baldrich
10- Nuria Pons Tomas
11- Josep Maria Garrido Prats
12- Maria Gemma Carnice Torrelles


Suplents

1- Joan Josep González Fuentes
2- Jordi Oliva Gonzalez

Administrador Electoral

- Felix Santiago Zapatero Artadi

Candidatura: Partit Socialdemòcrata + Independents - PS + I

Candidats

1- Cecilia Vendrell Serra
2- Aleix Mañosas Rodríguez
3- David Borras Mas
4- Meritxell Ros Font
5- Jose Luis Frigola Barriendos
6- Meritxell Meira Gallego
7- Ruben Rajadell Rojas
8- Xavier Bertran Boix
9- Jesús De Tena- Guillén Guerrero
10- Maria Povedano Enriquez
11- Alfons Miralles Lluelles
12- Maria del Carmen Barbero Carballo

Suplents:

1- Jordi Font Mariné
2.- Francesc Casals Pantebre

Administrador Electoral:

- Eduard Padreny González

Efectuada la verificació, el Comú acorda, per unanimitat, proclamar i publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les candidatures presentades, als efectes pertinents.

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són les 13:15 hores.