30 de març de 2012

L’any dos mil dotze, divendres, dia 30 de març, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 3 de febrer de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 30 de gener; 6, 13, 21, i 27 de febrer, i 5, 12, 19 i 20 de març del 2012.

3. Proposta d’aprovació de l’Estat General de Comptes corresponent a l’exercici 2011.

4. Proposta d’incorporació al pressupost 2012 dels crèdits relatius a compromisos de despesa d’inversió no realitzats durant l’exercici anterior, per un import total de 518.824,89 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3.b de la Llei de finances comunals.

5. Proposta d’acord per fraccionar el pagament dels impostos sobre foc i lloc i taxes sobre la higiene i l’enllumenat públic, la propietat immobiliària edificada, els rendiments arrendataris, i sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals.

6. Proposta d’aprovació del Reglament sobre construcció de voravies i camins.

7. Proposta d’aprovació del text de modificació de la Llei de bases de l’ordenament tributari i de la Llei general de les finances públiques, conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució. Conforme a l’article 103 del Reglament del Consell General, facultar als Srs. Cònsols per a signar, en nom del Comú d’Escaldes-Engordany, l’escrit de presentació davant del Consell General.

8. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Andorra Turisme, SAU i els set comuns del Principat d’Andorra pel desenvolupament d’accions conjuntes de marqueting turístic, mitjançant el programa Infoturisme.

9. Conforme als acords adoptats en la Reunió de Cònsols, proposta de nomenament de la Sra. Cònsol Major al càrrec de presidenta del Consell del Cens Nacional de Població.

10. Conforme als acords adoptats en la Reunió de Cònsols, proposta de nomenament del Sr. Cònsol Menor al càrrec de president de l’associació Carnet Jove.

11. Proposta de modificació de l’apartat III, Condicions econòmiques, i IV, Condicions tècniques de la concessió i material a instal·lar, del contracte de concessió administrativa de prestació del servei públic comunal de senyalització direccional i de suports de comunicació publicitària de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

12. D’acord amb els articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’aprovació i publicació de l’acord provisional de modificació del POUPEE.
13. Proposta de trametre a la Comissió Tècnica d’Urbanisme l’informe corresponent l’ajustament per errors materials, de la UA-Suc-20, carrer de Cal Diumenge, als efectes previstos a l’article 105.2 de la LGOTU.

14. Proposta d’acord de conformació del projecte de Pla Parcial pel desenvolupament de la UA-Suble-11, l’Étang Salé; si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.
15. Proposta d’acord de conformació del projecte de Pla Parcial pel desenvolupament de la UA-Suble-26, carretera d’Engolasters – Part Baixa; si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.

16. Informes de caràcter general.

17. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Salomó Benchluch que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 18:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió

Acta en format pdf