Inici / Actes Consell de Comú / 28 de juny de 2012

28 de juny de 2012

L’any dos mil dotze, dijous, dia 28 de juny, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25 de maig de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 21 i 29 de maig, 4 i 11 de juny de 2012.

3. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació modificativa de l’Ordinació de la funció pública comunal.

4. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació de les Normes urbanístiques i normativa complementària del POUPEE.

5. Proposta d’aprovació del Pla Parcial pel desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 1 (UA–Suble–01) el Falgueró.

6. Informes de caràcter general.

7. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Joaquim Tomàs, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 19:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.

Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la memòria del Sr. Francesc Casals Pantebre, persona molt apreciada i respectada que entre altres havia exercit els càrrecs de cònsol menor i conseller de la parròquia, i que va morir en data recent, tal com tots els presents saben i lamenten.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

Acta en format pdf