Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació reguladora de l'accés motoritzat al medi natural

Ordinació reguladora de l'accés motoritzat al medi natural

 

Ordinació del 17-08-2012 reguladora de l’accés motoritzat al medi natural

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol segon, capítol segon, article 5;

 

Valorant la necessitat de protegir i conservar els espais que conformen el patrimoni natural local pel seu valor i la seva influència en la qualitat de vida dels ciutadans;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el 17 d’agost del 2012, ha aprovat la següent

 

ORDINACIÓ REGULADORA DE L’ACCÉS MOTORITZAT AL MEDI NATURAL

 

que s’articula com segueix:

 

Article primer. Objecte

 

L’objecte d’aquesta Ordinació és la regulació de l’accés motoritzat al medi natural de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

 

Article segon. Àmbit d’aplicació

 

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta Ordinació està constituït per:

 

a) Els espais naturals.

b) Els terrenys forestals.

c) El conjunt de camins comunals, camins forestals, camins de bast i ramaders, senders o corriols.

d) Els llits dels corrents naturals d’aigua, continus o discontinus, llacs o llacunes.

 

Article tercer. Definicions

 

Als efectes d’aquesta Ordinació, s’entén per:

 

1. Camins: són infraestructures lineals territorials que donen accés al territori. Són camins tots els vials no pavimentats que no estiguin classificats com a carreteres segons el que estableix la Llei de designació de carreteres.

 

1.1 Camins comunals: les vies empedrades o de terra de circulació permanent, construïdes i mantingudes per al desenvolupament d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals, d’unió entre finques rústiques, petites localitats o d’accés a cases o nuclis habitats.

 

1.2 Camins ramaders: els camins seguits tradicionalment pel bestiar en els seus desplaçaments periòdics per a l’aprofitament del pasturatge.

 

1.3 Camins de bast: els antics camins aptes per al pas d’animals amb càrrega.

 

 1.4 Corriols i senders: vials únicament aptes per al pas de vianants.

 
 Article quart. Exclusions

 

 Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordinació:

 

1. Les carreteres i vies de comunicació, nacionals o secundàries, urbanes i interurbanes que regula La Llei de carreteres.

 

2. Els terrenys declarats com a bé d’interès cultural en la classificació de paisatge cultural a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que estan regulats pel seu Pla de gestió.

 

 Article Cinquè. Circulació de vehicles a motor

 

La circulació motoritzada queda autoritzada exclusivament en els àmbits següents:

 

 a) Els camins d’una amplada igual o superior a dos metres i mig.

 

b) Els camins d’una amplada inferior a dos metres i mig, pel que fa exclusivament a les motos de trial. En aquest supòsit, les motos poden circular en grups de tres com a màxim, respectant una distància mínima de 200 metres entre un i altre grup.

 

Article sisè. Prohibicions

 

Es prohibeix, amb caràcter general, la circulació de vehicles motoritzats:

 

a) Pels espais naturals i els terrenys forestals.

 

b) Camps a través, tant si es tracta de terrenys agrícoles com forestals.

 

c) Fora dels límits de les vies de circulació per a les quals ha estat autoritzada.

 

d) Pels camins ramaders, els camins de bast, els senders i els corriols.

 

e) Pels llits dels corrents naturals d’aigua, continus o discontinus, llacs o llacunes.

 

f) Per totes les vies o trams expressament prohibits.

 

Article setè. Infraccions i sancions

 

a) Infraccions

 

Constitueix una infracció qualsevol incompliment de les disposicions contingudes en aquesta Ordinació.

 

b) Sancions

 

La infracció se sanciona amb una multa de 150 € i de 300 € en cas de reincidència.

 

Disposició transitòria

 

No es permet la circulació de cap vehicle motoritzat en tota la zona del bé declarat d’interès cultural en la classificació de paisatge cultural a la Vall del Madriu-Perafita-Claror mentre l’òrgan competent no n’estableixi la regulació.

 

Disposició final

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Escaldes-Engordany, 17 d’agost del 2012