17 d'agost de 2012

L’any dos mil dotze, divendres, dia 17 d’agost, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de juny de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 18 i 25 de juny, i 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol de 2012.

3. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació de modificació de l’ordinació sobre preus públics

4. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació reguladora de l’accés motoritzat al medi natural.

5. Proposta d’aprovació del projecte de Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, modificació de les activitats comercials, canvi de titular i canvi de nom comercial.

6. Informes de caràcter general.

7. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Cònsol Menor, Núria Barquin i Eduard Molné, que han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 9:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la convocatòria.

Acta en format pdf