Inici / Actes Consell de Comú / 5 d'octubre de 2012

5 d'octubre de 2012


L’any dos mil dotze, divendres, dia 5 d’octubre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 17 d’agost de 2012.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 6, 13, 20 i 27 d’agost, i 3, 10 i 17 de setembre de 2012.

3. Proposta d’aprovació del Decret de reducció temporal del percentatge de cessió obligatòria en sòl urbà consolidat

4. Proposta d’adjudicació de la gestió d’explotació i manteniment del forn incinerador de cadàvers humans situat al cementiri de la Plana, a favor de l’empresa Pompes Fúnebres de Les Valls

5. Vist l’article 19 de l’Ordinació del pressupost per a l’exercici 2012; proposta de renovació de les actuals pòlisses de crèdit amb les entitats financeresBanc de Sabadell, per l’import de 1.000.000 €, i Banca Mora, per l’import de 1.000.000 €..

6. Proposta de nomenament de la Sra. Maite Tauste Mañosas al càrrec d’Interventor
adjunt, assumint totes les funcions previstes al títol IV de la Llei de finances comunals, en el cas d’absència de la titular del càrrec.

7. Informes de caràcter general.

8. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la convocatòria.

Acta en format pdf