Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació llicències urbanístiques. (mod. i refosa desembre 2012)

Ordinació llicències urbanístiques. (mod. i refosa desembre 2012)

Ordinació del 21-12-2012 de modificació i refosa de l’ordinació sobre les llicències urbanístiques
 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,
 
Vista la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol,
 
Atesa la necessitat d’actualitzar i refondre l’Ordinació sobre les llicències urbanístiques de data 24 de gener del 2008, i adaptar-la a les noves disposicions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i els Reglaments que la desenvolupen,
 
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 21 de desembre del 2012, aprova la següent
 
ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ORDINACIÓ SOBRE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 
Article 1
 
Objecte
 
L’objecte d’aquesta Ordinació és la regulació dels procediments de presentació de les sol·licituds d'edificació, d’urbanització i d'ús del sòl, i llurs controls i autoritzacions.
 
Article 2
 
Actes subjectes a llicència urbanística
 
Estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes d’utilització o de transformació del sòl o del subsòl, de realització d’obres, de construcció d’edificis o d’enderroc d’obres i instal·lacions. En particular, resten subjectes a llicència:
 
1. Les obres d’urbanització, integral o parcial.
2. Les obres de reforma o rehabilitació de sistemes urbanístics.
3.Les obres de nova planta, d’edificacions i instal·lacions de tota mena, independentment del grau d’utilització de sistemes constructius prefabricats.
4. Les obres d’ampliació d’edificis.
5.Les obres de modificació, reforma o rehabilitació d’edificis.
6. La primera ocupació dels edificis i de les instal·lacions.
7.El canvi d’ús, total o parcial, dels edificis i de les instal·lacions.
8. La demolició d’edificis, fora dels supòsits de declaració de ruïna.
9.Les obres destinades a usos de caràcter provisional.
10. Les parcel·lacions.
11.La instal·lació de rètols i cartells.
12. El tancament de finques i propietats.
13.Els moviments de terres en general, les excavacions, els desmunts, les esplanacions i els terraplenaments, exceptuant-ne els autoritzats dins del marc dels projectes d’urbanització o d’edificació corresponents.
14. Les obres, les instal·lacions i els equipaments que afectin el subsòl, exceptuant-ne els autoritzats dins del marc dels projectes d’urbanització o edificació corresponents.
15.La col·locació d’ancoratges sota la via pública.
16. La construcció de preses, basses, ponts, obres de defensa i la correcció de torrents públics i cursos d’aigua.
17.L’extracció d’àrids i l’explotació de tarteres i lloseres.
18. La tala d’arbres o de vegetació arbustiva quan constitueixin massa arbòria, espai de bosc o parc.
19.L’obertura de camins i passos, inclosos els de muntanya.
20. La creació de tallafocs.
21.La construcció de vivers o hivernacles.
22. Qualsevol activitat o treball que modifiqui les característiques naturals del terreny i/o a la imatge del territori.
23.La col·locació de rètols o altres elements publicitaris sobre béns de titularitat pública o de propietat privada, visibles des del domini públic comunal.
24. La instal·lació de grues o muntacàrregues.
25. L’obertura de rases.
 
Les llicències urbanístiques no comporten l’autorització del Comú per als actes d’ocupació de la via pública o terrenys confrontats, ni per altres usos o activitats relacionats amb l’obra autoritzada.
 
Article 3
 
Classes de llicències urbanístiques d’obres
 
1. Segons la naturalesa i l’abast de les obres que s’han d’efectuar, les llicències urbanístiques es classifiquen en obres majors i obres menors.
 
2. Són obres majors:
 
a) les obres d'urbanització;
b) les obres de reforma o rehabilitació de sistemes urbanístics que puguin implicar l'augment de volum de trànsit;
c) les obres de reforma o rehabilitació de sistemes urbanístics que afectin l'especialització de carrils o en canviïn l’ús,
d) les obres de construcció d'edificis, infraestructures o instal·lacions de nova planta;
e) les obres de modificació, reforma o rehabilitació o d'ampliació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents;
f) les excavacions, desmunts, esplanacions, terraplenats i moviment de terres en general, exceptuant-ne els autoritzats en el marc d’obres d’urbanització o d’edificació.
g) els murs de maçoneria i les esculleres;
h) els avantprojectes;
i) en tot cas, les obres que no es puguin considerar obres menors d'acord amb els criteris enunciats en els apartats següents.
 
3. En obres de reforma o rehabilitació de sistemes urbanístics es consideren obres menors tots els treballs en els quals concorrin les circumstàncies següents:
 
a) que les obres realitzades a la via pública estiguin relacionades amb les edificacions amb les quals confronta, com ara
- la substitució de paviments;
- la construcció o reparació de guals;
- l’obertura de rases.
 
b) que es tracti d'obres de petita envergadura que no són pròpies de l'edificació.
 
4. En obres de modificació, reforma o rehabilitació d'edificis es consideren obres menors tots els treballs en les quals concorrin les circumstàncies següents:
 
a) que no comportin una variació de la superfície o del volum construït respecte al ja existent;
 
b) que no comportin una reforma o modificació dels elements que formen l'estructura de l'edifici, inclosos els fonaments i la coberta, ni tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici;
 
c) que no comportin cap transformació o modificació de la composició de les façanes, la mida o la disposició de les obertures, llevat dels aparadors dels locals comercials, o que es tracti d'obres en els edificis existents, com ara:
 
- l'execució d'obres interiors que no modifiquin l’estructura i millorin les condicions d'higiene i d'estètica;
- la instal·lació de serveis sanitaris en locals comercials;
- la reparació de cobertes i terrats;
- la pintura, l'arrebossat i la reparació de les façanes d'edificis no inclosos en catàlegs de protecció, que no impliquin la utilització d'aplacats de pedra;
- la reposició d'elements alterats per accidents o pel deteriorament de les façanes;
- la col·locació de portes i persianes en les obertures dels edificis;
- la col·locació de reixes;
- la modificació de balcons, terrasses o altres elements sortints, quan no impliquin un increment de superfície construïda de l’edificació;
- la substitució de fusteries en obertures existents;
- la construcció, la reparació o la substitució de canonades d'instal·lacions, desguassos i arquetes de connexió de les instal·lacions dels edificis a les xarxes generals;
- la construcció i la modificació d'aparadors.
 
d) que no requereixin l’adequació als reglaments vigents de seguretat, instal·lacions i construcció;
 
e) que no comportin disminució de la mida de les unitats en què es troba dividida l'edificació originalment, ni n'augmenti el nombre;
 
f) que es tracti d'obres en solars o patis com ara la construcció de tanques;
 
g) que de forma general es tracti, segons el criteri del servei tècnic comunal i sota la seva responsabilitat, de treballs d'abast i transcendència mínims en relació amb el conjunt de l'edificació objecte de la sol·licitud.
 
5. També es consideren obres menors:
 
a) La col·locació de elements publicitaris: rètols, tanques publicitàries, cartells, anuncis pintats, lones i publicitat visual.
 
b) La instal·lació de grues o muntacàrregues.
 
c) L’obertura de rases.
 
Article 4
Presentació de la sol·licitud
 
Sol·licitud d’obres majors:
 
1. La sol·licitud, mitjançant els impresos que facilita el Comú, l’ha de formular directament la persona interessada o el seu representant legal i s’hi ha de fer constar:
 
a) Les dades personals de la persona que sol·licita la llicència, a l’efecte de notificació;
b) Les dades de situació del terreny o edifici objecte de la llicència urbanística;c)
El tipus de llicència urbanística que se sotmet a autorització;
d) El lloc, la data, la signatura del sol·licitant i la signatura del propietari del terreny o de l’edifici, segons correspongui.
 
2. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de:
 
a) la documentació del projecte que, segons la naturalesa de la llicència urbanística, s’assenyala en el Reglament de construcció o en els articles següents, signada pel sol·licitant de la llicència urbanística i pels tècnics autors de la documentació del projecte, visada pel col·legi professional corresponent, en tres (3) exemplars.
b) els documents d’acceptació de la direcció facultativa, signats pel tècnic competent i visats pel corresponent col·legi professional, en dos (2) exemplars.
c) els documents de característiques de l’obra, signats pel tècnic competent i visats pel corresponent col·legi professional, en dos (2) exemplars.
d) els documents, mitjançant els impresos que facilita el Govern, del Control tècnic d’accessibilitat (Llei d’accessibilitat de 6 d’abril de 1995) i visats pel corresponent col·legi professional, en dos (2) exemplars.
e) còpia de la notificació favorable del ministeri responsable de medi ambient respecte a la gestió de residus (Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny).
 
3. La demanda d’assenyalament de les alineacions i dels límits d’edificació és preceptiva amb caràcter previ a la presentació de qualsevol sol·licitud d’obra major en tots els casos que les obres o actuacions en terrenys o edificis afectin a vials, marges de rius o torrents.
 
Sol·licitud d’obres menors:
 
1. L’imprès oficial que facilita el Comú ha d'anar acompanyat de la documentació següent:
 
a) Localització de la ubicació de les obres, sobre plànol si es fa necessari.
b) Descripció dels treballs.
c) Documentació complementària, en dos (2) exemplars, en funció del tipus d'obres menors.
 
2. La documentació ha d'anar signada per un tècnic competent i visada, si escau, pel col·legi professional corresponent, excepte en els supòsits d'obres menors que no requereixen l'actuació professional d'un tècnic, establerts el Reglament de construcció.
 
En tots els casos:
 
1. Els béns immobles sobre els quals es sol·licita alguna llicència d’obra major o menor han d’estar inscrits al Registre de Béns Immobles del Comú o al Cadastre Comunal.
 
2. Si la sol.licitud de llicència es vol acollir al procediment de concessió de llicències simplificat que estableix el Reglament de construcció, aquesta haurà d’anar acompanyada també de la declaració jurada signada pel tècnic autor del projecte, segons model que figura en el mateix Reglament.
 
Article 5
 
Llicència per a la col·locació d’ancoratges sota la via pública
 
Està subjecta a llicència d’obra major la col·locació d’ancoratges sota la via pública, sempre que es compleixin les següents condicions:
 
1. Que la seva col·locació estigui degudament justificada en el projecte.
 
2. Que s’ubiquin per dessota de les instal·lacions, les infrastructures i els serveis actuals o previstos en el planejament, i com a mínim, a una profunditat de 4 metres respecte del nivell del vial on es situïn.
 
3.Només es podran autoritzar per un termini màxim de 12 mesos. En cas de ser necessari un termini superior, caldrà justificar-ho en la memòria del projecte.
 
4. Les despeses de retirada dels ancoratges col·locats a la via pública van a càrrec de titular de la llicència. La retirada s’ha d’efectuar immediatament després d’exhaurir-se el termini autoritzat.
 
Article 6
 
Documentació que cal presentar
 
1. El projecte signat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, que comprengui:
 
- Plànol de situació de la finca sobre la cartografia oficial d'Andorra a l'escala amb major nivell de definició disponible.
 
- Plànol topogràfic d'emplaçament de la finca a escala 1:200, amb les coordenades oficials d'Andorra (Lambert III), i les cotes d'altimetria referides a l'anivellament general d'Andorra, en el qual s'expressi la situació dels ancoratges.
 
- Els plànols del projecte.
 
- La memòria descriptiva i justificativa del projecte tècnic amb indicació de la durada màxima dels ancoratges.
 
Article 7
 
Iniciació dels treballs
 
1. Els titulars de qualsevol tipus de llicència urbanística han de comunicar al comú l’inici dels treballs i, si escau, al ministeri responsable del medi ambient i al ministeri responsable del patrimoni cultural. La comunicació s’ha d’efectuar mitjançant el formulari que facilita el comú, signat pels titulars de la llicència urbanística, acompanyat dels documents següents:
 
a) Document de valorització o disposició dels residus en abocador controlat,
 
b) Document d’acceptació de la direcció facultativa de l’obra signat per un tècnic competent i visat, si escau, pel col·legi professional corresponent,
c) Una còpia del projecte de seguretat i salut.
 
2. Per evitar molèsties i perills per als vianants i per a la circulació rodada, en la zona afectada per la realització de les obres que limiti amb la via pública s’hi ha d’instal·lar una tanca protectora que no permeti l’accés a les persones alienes a l’obra, i s’ha de garantir la continuïtat del pas de vianants, tot adoptant les mesures de protecció adequades respecte de la circulació rodada i dels treballs de les obres.
 
La tipologia de les tanques d’obra ha de ser conforme al que preveu a l’efecte l’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
 
3. Abans de la iniciació de les obres la direcció facultativa, en presència del propietari i el constructor, ha d’efectuar el replantejament del projecte sobre el terreny per verificar la realitat geomètrica de les obres i la viabilitat del propi projecte. S’emet la corresponent acta de replanteig, signada per la direcció facultativa, el propietari i el constructor, en la que consta que és viable construir l’obra projectada sobre el terreny.
 
Article 8
 
Rètol d’obra
 
1. En tota obra, sigui d'urbanització o d’edificació, de nova planta, de modificació, rehabilitació o reforma, o d'ampliació, o d’altre tipus de treballs, és obligatori col·locar en lloc visible des de la via pública el rètol de l'obra.
 
2. En el rètol de l'obra s'hi ha de fer constar la classe de llicència urbanística i la data de la resolució d'atorgament, les dates d'inici i de finalització dels treballs i el noms del tècnic autor del projecte, del tècnic director de l'obra, i de l'empresa constructora.
 
3.- Per a les obres menors, el Comú lliurarà el rètol d’obra conjuntament amb la llicència. L’import dels drets abonats per aquest rètol d’obra serà reemborsat al sol·licitant, si el retorna al comú en perfecte estat de conservació, en el termini màxim d’un (1) mes comptat des de la data establerta per a la finalització de l’obra.
 
Article 9
 
Inspeccions comunals
 
1. A l'obra hi ha d'haver, a disposició de la inspecció comunal, la documentació acreditativa de l'atorgament de la llicència urbanística així com qualsevol altra establerta reglamentàriament.
 
2. Durant el transcurs de les obres els serveis tècnics comunals poden efectuar les inspeccions que creguin necessàries per comprovar que les obres i instal·lacions es duen a terme d'acord amb el projecte autoritzat.
 
En les construccions de nova o ampliació, es realitzaran com a mínim les següents inspeccions:
 
1. Comprovació de l’alineació de les obres en arribar al nivell del vial.
 
2. Comprovació de l’alçada en arribar al nivell de coberta.
3.Comprovació final de l’obra quan es sol·liciti la llicència d’ús.
 
Per a la primera i la segona inspecció, la direcció facultativa de l’obra haurà de comunicar al Comú que ha assolit el nivell d’obra corresponent, als efectes de poder continuar els treballs. S’aixecarà una acta de la visita que anirà signada pel tècnic del Comú i la direcció facultativa.
 
3. El titular de la llicència urbanística o la direcció facultativa de l'obra han d'assistir a les inspeccions comunals, i per aquest motiu es convocaran prèviament, i han de facilitar l'entrada a l'obra dels serveis tècnics comunals que efectuïn la inspecció. En el cas que el propietari, promotor o constructor negui als inspectors l’entrada a l’obra o a l’immoble, es consignarà en l’acta corresponent, i el cònsol major podrà sol·licitar auxili judicial.
 
Article 10
 
Canvi d’ús de l’edificació
 
1. Els promotors i/o els propietaris de locals o immobles en els quals es realitzin obres d'ampliació, rehabilitació o reforma, o canvis d'ús, després de la finalització de les obres sotmeses a llicència d'edificació, han d'obtenir la llicència urbanística corresponent i la llicència d'ús de l'edificació.
 
2. Els promotors i/o els propietaris d’habitatges en els quals es realitzin obres d'ampliació, rehabilitació o reforma, o canvis d'ús, després de la finalització de les obres sotmeses a llicència d'edificació, han d'obtenir la llicència urbanística corresponent i la cèdula d’habitabilitat o el certificat d’habitabilitat, segons correspongui, dels habitatges afectats per la llicència d'edificació.
 
3. Els habitatges que disposin de certificat d’habitabilitat o de cèdula d’habitabilitat, han de reunir sempre, com a mínim, les característiques del mateix nivell d’habitabilitat.
 
4. El canvi d'ús s'entén en relació amb els usos establerts a les Normes urbanístiques i normativa complementària del Pla d’Ordenació i urbanisme parroquial.
 
Article 11
 
Garantia urbanística
 
La garantia urbanística, està configurada per una fiança irrevocable a favor del Comú, que cauciona l’acompliment de l’obra projectada.
 
Aquesta garantia urbanística és obligada per a tot tipus d’obra major, i el seu import és del 5% (cinc per cent) del valor total de l’obra autoritzada, amb una quantia mínima de 1.500 € i màxima de 100.000 €, excepte en les obres i actuacions provisionals en les que la quantia mínima és de 5.000 €.
 
Pel càlcul del valor de l’obra autoritzada es prendran els següents imports
 
- Obra nova o ampliació:
 
Aparcament, magatzem o nau industrial i instal·lacions pròpies de les activitats forestal, agrícola i ramadera: 400 €/m2 construïts.
 
Altres usos: 750 €/m2 construïts.
 
- Reforma sense ampliació: 40% del valor d’obra nova.
 
- Enderroc d’edificis: 100 €/m2 enderrocat.
 
- Moviments de terra: 5 €/m3.
 
- Obres d’urbanització:
 
Integral: cost estimatiu establert en el pla parcial o especial aprovat pel comú.
Parcial: 65 €/ml del vial a urbanitzar.
 
La fiança, en part, o en la seva totalitat, es retorna al propietari una vegada el Comú hagi lliurat la llicència d’ús de l’edificació.
 
Per a les obres menors que afectin a la via pública, amb obertura de rases, trasllat de mobiliari urbà i d’altres, caldrà presentar al Comú una garantia bancària de 1.500,- € per part de l’empresa adjudicatària dels treballs, per a garantir la correcta execució de les obres i el seu retorn a l’estat actual.
 
En aquests casos, la garantia es retorna a l’any d’haver finalitzat les obres, prèvia presentació del certificat final d’obra del tècnic responsable dels treballs i de la inspecció comunal que constati el correcte estat de la via pública.
 
Article 12
 
Disposició derogatòria
 
Queda derogada, en tot el seu contingut, l’Ordinació sobre les llicències urbanístiques de data 24 de gener del 2008.
 
Article 13
 
Disposició final
 
Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí oficial del principat d’Andorra.
 
Escaldes-Engordany, 21 de desembre del 2012.