Inici / Actes Consell de Comú / 21 de desembre de 2012

21 de desembre de 2012

 L’any dos mil dotze, divendres, dia 21 de desembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 22 de novembre de 2012.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 12, 19 i 26 de novembre, i 3 de desembre de 2012.
3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre preus públics.
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària.
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació del pressupost per a l’exercici econòmic 2013.
6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació sobre llicències urbanístiques
7. Proposta de conformació del projecte de Pla especial de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 28 (UA-Suble–28), camí de les Molleres, amb les previsions de la Llei d’ordenament del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada. Si hi ha lloc, acord de publicar l’expedient a informació pública.
8. Proposta de renovació del contracte de cessió d’aigua termal comunal a favor de Perfumeria Julia, SA., de data 14 de setembre del 2009, per una durada de tres anys.
9. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les oficines comunals per a l’any 2013
10. Proposta d’aprovació del Decret de dies festius per a l’any 2013 a la parròquia d’Escaldes-Engordany
11. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en les sessions celebrades els dies 14 de setembre, 23 d’octubre i 20 de novembre del 2012.
12 Conforme a l’article 14.4 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns, proposta de creació de la Comissió pel seguiment del projecte de creació de la zona de vianants de l’av. Carlemany.
13 Informes de caràcter general.
14. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Eduard Molné, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos per al dia d’avui.

 

Acta en format pdf