Inici / Ordinacions i Reglaments / Reglament sobre la cancel·lació de negocis

Reglament sobre la cancel·lació de negocis

REGLAMENT SOBRE LA CANCEL·LACIÓ DE NEGOCIS EN EL REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

 

Exposició de motius

 

D’acord amb la lletra d), apartat primer, de l’article 80 de la Constitució del Principat d’Andorra i l’apartat cinquè de l’article 4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, és competència dels comuns 'la regulació, autorització i registre de les condicions d’obertura i establiment d’activitats comercials, industrials, professionals i de serveis en el terme de la Parròquia, dins del marc de la legislació nacional'.

 

Aquest Reglament es fonamenta en els principis de legalitat, jerarquia, seguretat jurídica i eficàcia establerts en la Constitució, i té per objecte regular el procediment que ha d’emprar el titular d’un establiment per tal de cancel·lar la inscripció del negoci en el Registre comerç i indústria del Comú d’Escaldes-Engordany, com també el procediment que ha de seguir el propietari de l’immoble, quan el titular del negoci es troba en parador desconegut o la persona obligada no compleix l’obligació d’instar la baixa del negoci que ja no té cap activitat comercial. També s’estableix la documentació que cal presentar davant del Comú per poder obtenir la baixa del Registre de comerç i indústria, amb la finalitat de garantir adequadament els drets dels administrats.

 

Per aquest motiu, el Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió de Consell de Comú del dia 12 d’abril de 2013, ha aprovat el següent Reglament:

 

Article 1. Inscripció del cessament de l’activitat

 

1. El titular d’un negoci inscrit en el Registre de comerç i indústria del Comú d’Escaldes-Engordany ha de cursar la baixa en el Registre quan cessi en l’exercici de l’activitat.

 

2. El procediment de baixa s’inicia amb la inscripció al Registre de comerç i indústria del Comú del cessament definitiu de l’activitat en l’adreça comercial autoritzada.

 

3. La inscripció del cessament definitiu de l’activitat en el Registre de comerç i indústria del Comú s’ha de fer mitjançant la presentació del formulari corresponent al Servei de Tràmits del Comú.

 

4. Per a la inscripció del cessament definitiu de l’activitat en el Registre de comerç i indústria del Comú és aplicable el procediment general establert en el Codi de l’Administració, amb les indicacions establertes en aquest Reglament.

 

Article 2. Procediment que han d’emprar els propietaris de l’immoble

 

1. Quan el titular administratiu del negoci no inscrigui el cessament definitiu de l’activitat al Registre de comerç i indústria del Comú, el propietari del local on està ubicat l’establiment comercial pot instar la inscripció del cessament de l’activitat en l’adreça comercial autoritzada, i ha de presentar el formulari corresponent al Servei de Tràmits del Comú, acompanyat de la documentació següent:

 

a) Document que acrediti la titularitat o un altre títol suficient que confereixi capacitat de disposició als efectes de cedir el local en arrendament.

 

b) Còpia del contracte d’arrendament del local subscrit amb l’arrendatari.

 

c) Document que acrediti que s’ha resolt el contracte d’arrendament o declaració jurada del titular de l’immoble en el cas que no sigui possible obtenir el document inicial.

 

2. Rebuda la sol·licitud d’inscripció del cessament definitiu de l’activitat presentada pel propietari de l’immoble, el Comú verifica que en els registres de Govern no hi figurin mesures judicials sobre el negoci que ho impedeixin. A continuació efectua una inspecció al local i formalitza l’acta corresponent, en la què es fa constar la situació del negoci. Si en la inspecció es detecta que el negoci es troba inactiu, el Comú dóna trasllat de la sol·licitud i de l’acta de constatació al titular administratiu del negoci, a fi que pugui al·legar el que estimi oportú, en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de notificació, i posteriorment i en qualsevol cas, publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra l’expedient de cancel·lació del negoci a fi que tota persona interessada pugui al·legar el que estimi oportú, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació.

 

3. Esgotat el termini de publicació, el Comú examina les al·legacions que eventualment hagin estat formulades i adopta la resolució corresponent.

 

4.- Quan la resolució és favorable al cessament definitiu de l’activitat, el Comú procedeix a inscriure la baixa al seus Registres de comerç i indústria i notifica aquesta decisió al Govern.

 

Article 3. Inscripció d’ofici del cessament de l’activitat

 

1. En cas que el Comú hagi d’instar d’ofici el cessament de l’activitat d’un negoci, ho notifica al titular administratiu del negoci i, en el seu cas, al propietari del local on està ubicat, a fi que puguin al·legar tot allò que en dret escaigui, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la data de notificació. Posteriorment i en qualsevol cas, el Comú publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra l’expedient de cancel·lació del mateix negoci, a fi que tota persona interessada per la decisió pugui al·legar, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la data de publicació, tot allò que en dret consideri convenient.

 

2. Esgotat el termini de publicació, el Comú examina les al·legacions que eventualment hagin estat formulades i adopta la resolució corresponent.

 

3.- Quan la resolució és favorable al cessament definitiu de l’activitat, el Comú procedeix a inscriure la baixa al seus Registres de comerç i indústria i notifica aquesta decisió al Govern.

 

Article 4. Efectes registrals de la inscripció del cessament de l’activitat

 

Amb la inscripció del cessament definitiu de l’activitat d’un negoci en el Registre comerç i indústria del Comú, desapareix la vinculació existent entre el negoci autoritzat i el local on aquest negoci desenvolupava l’activitat.

 

La inscripció del cessament definitiu de l’activitat d’un negoci del Registre de comerç i indústria del Comú no eximeix el seu titular de satisfer les obligacions tributàries pendents de pagament, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

 

Disposició transitòria

 

Totes les sol·licituds de cancel·lació de negocis del Registre de comerç i indústria del Comú pendents de resolució estan sotmeses a les disposicions d’aquest Reglament.

 

Disposició derogatòria

 

Queden derogades totes les disposicions de legals de rang igual o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquest Reglament.

 

Disposició final

 

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 12 d’abril de 2013