Inici / Actes Consell de Comú / 12 d'abril de 2013

12 d'abril de 2013

L’any dos mil tretze, divendres, dia 12 d’abril, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:
1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2013.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 4, 12, 20 i 25 de febrer; 4, 11, 18 i 25 de març, i 2 d’abril de 2013.
3. Proposta d’acord per sotmetre a informació pública el projecte de creació d’una zona destinada a vianants a l’avinguda Carlemany, en el tram comprés entre el carrer de la Unió / carrer del Valira i l’avinguda de les Escoles / carrer del Picó. Si hi ha lloc, proposta d’acord per a l’inici dels estudis tècnics i altres informes necessaris per completar el projecte a sotmetre a informació pública.
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació sobre càrrega i descarrega de mercaderies a la via pública.
5. Proposta d’aprovació de l’Estat General del Comptes corresponent a l’exercici econòmic 2012.
6. Proposta d’incorporació al pressupost 2013 dels crèdits relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats durant l’exercici anterior, per un import total de 658.611,70 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3.b de la Llei de finances comunals
7. Proposta d’aprovació del Reglament sobre cancel·lació de negocis en el Registre de Comerç i Indústria del Comú d’Escaldes-Engordany
8. Proposta de modificació del Reglament del cementiri comunal de la Plana.
9. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre Andorra Turisme, SAU i els comuns del Principat d’Andorra pel desenvolupament d’accions conjuntes de màrqueting turístic, mitjançant el programa Infoturisme.
10. Proposta de condonació parcial i temporal de les rendes dels locals comercials propietat del Comú situats a la torre del Centre Caldea, pel període comprés entre el dia 1 de març de 2013 i el 31 de març de 2017.
11. Proposta de modificació de l’apartat III, Condicions econòmiques, i IV, Condicions tècniques de la concessió i material a instal·lar, del contracte de concessió administrativa de prestació del servei públic comunal de senyalització direccional i de suports de comunicació publicitària de la parròquia d’Escaldes-Engordany, pel període comprés entre el dia 1 d’abril del 2013 i el 31 de març del 2014.
12. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella i l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany.
13. Proposta de donar de baixa d’ofici del Cens de Població la relació de persones que figuren a l’edicte de data 20 de setembre del 2012, conforme al que estableix l’article 9.6 de la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens.
14. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en les sessions celebrades els dies 23 de gener i 22 de febrer del 2013.
15. Informes de caràcter general.
16. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sra. Nuri Barquin, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos per al dia d’avui.

 

Acta en format pdf