Inici / Actes Consell de Comú / 3 de juny de 2013

3 de juny de 2013

L’any dos mil tretze, dilluns, dia 3 de juny, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2013.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 8, 15, 22, i 29 d’abril, i 6, 13 i 21 de maig de 2013.
3. Proposta d’acord per sotmetre a informació pública el projecte de creació d’una zona destinada a vianants a l’avinguda Carlemany, en el tram comprés entre el carrer de la Unió / carrer del Valira i l’avinguda de les Escoles / carrer del Picó, durant un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de l’edicte al BOPA.
4. Conforme als articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’acord provisional de modificació del Codi EDi 01, Borda de Cal Guem, del Catàleg Comunal del POUPEE
5. Conforme a l’article 105.2 de la LGOTU, proposta d’acord de publicació de l’ajustament de vials i de límits de la unitat d’actuació UA-Suble-21, camí de la Plana i de rectificació de límits de les unitats d’actuació UA-Suble 19, camí Pla, UA-Suble 22, l’Obac zona superior, UA-Suc-34, la Plana, i PE-09, la Plana mitja
6. Proposta de modificació del conveni de data 22 de maig del 2009 signat entre el Comú d’Escaldes-Engordany i Casa Molines, SA relatiu a la cessió de terrenys de la unitat d’actuació de sòl urbà consolidat 01(UA-Suc-01), carrer Josep Viladomat, mitjançant terrenys situats a la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat 04 (UA-Sunc 04), carrer de l’Obac, adaptant el percentatge de cessió obligatòria de sòl per a equipaments col·lectius, habitatges de protecció pública i serveis públics, al Decret del 5 d’octubre del 2012, de reducció temporal del percentatge de cessió obligatòria en sòl urbà consolidat. Si hi ha lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols de manera indistinta per a signar el conveni de modificació i elevar-lo a escriptura pública en nom i representació del Comú
7. D’acord amb l’article 74.1 de la Llei de finances comunals i amb l’article 4 de l’Ordinació del pressupost, proposta d’aprovació d’una transferència de crèdit provinent de la partida 50103/202/60701 Avinguda Carlemany i zona de vianants, destinada a la partida 61008/400/60891 Obres d’art, per fer front a l’adquisició d’escultures d’instruments musicals i peces escultòriques destinades a l’avinguda Carlemany
8. Proposta de signatura d’un conveni amb el Centre de Recerca i Estudis Sociològics (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans, per a la realització d’un estudi d’impacte / observatori d’indicadors de la conversió en zona per a vianants del tram principal de l’avinguda Carlemany comprés entre el carrer de la Unió / carrer del Valira i l’avinguda de les Escoles / carrer del Picó, així com del seu impacte en les zones d’influència
9. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror, en la sessió celebrada el dia 22 de març de 2013
10. Informes de caràcter general.
11. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Salomó Benchluch, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos per al dia d’avui.

 

Acta en format pdf