Inici / Gent Gran / Reglament dels horts del Sucarana

Reglament dels horts del Sucarana

La present reglamentació regula la cessió gratuïta d’ús per un temps determinat deles parcel·les radicades als Horts del Sucarana, arrendades pel Comú d'Escaldes-Engordany als Srs. Espot, amb l’objectiu de promoure projectes de caràcter social que suposin una contribució a la qualitat de vida de les persones grans i al progrés equilibrat i sostenible d’Andorra.
A l’Hort del Sucarana s’hi han condicionat 15 parcel·les de 42 m2 aproximadament cadascuna, que seran cedides per a l’ús a persones de més de 65 anys residents a la parròquia d’Escaldes-Engordany.
 
 
El funcionament i el règim intern d’aquestes parcel·les es regiran per les NORMES següents: 
 
1. La cessió d’ús de la parcel·la perquè sigui cultivada no suposa en cap cas la transmissió de la propietat del terreny, que continua essent de titularitat privada.
 
2. Drets del titular de l’ús: cultivar qualsevoltipus d’hortalissa, verdura, flor sempre que no estiguin prohibides per la legislació vigent.
 
3. Les parcel·les s’han de destinar únicament i exclusiva a hort familiar; enconseqüència, no poden ser destinades a altres finalitats.
 
4. Queda expressament prohibit:
a) Instal·lar-hi barraques o edificacions de qualsevol tipus
b) Plantar-hi arbres
c) Instal·lar-hi hivernacles
d) Limitar la parcel·la amb murs, canyes, fusta,plàstics, uralita, etc.
e) Utilitzar la parcel·la com a dipòsit o magatzem de materials
f) Instal·lar-hi galliners, o gàbies per aconills o qualsevol tipus d’animal
g) Tenir-hi gossos
h) Construir-hi pous
i) Sobrepassar els límits marcats per a cadascuna de les parcel·les
j) Regar amb qualsevol aspersor o qualsevol altre sistema de rego que envaeixi o regui la parcel·la veïna
k) Vendre els productes obtinguts del cultiu de les parcel·les
l) Qualsevol altre ús que no estigui previst anteriorment i que produeixi molèsties, males olors, sorolls o limiti l’ús i l’aprofitament de la resta de parcel·les o afecti l’entorn del lloc. 
 
5. Requisits que ha de complir la persona sol·licitant:
a) Tenir 65 anys o més.
b) Viure a la parròquia d’Escaldes-Engordany.
c) Està capacitat pel conreu d’un hort.
d) No tenir cap treball retribuït.
 
6. Encara que disposin de les condicions citades a l’article anterior, no poden obtenir l’autorització d’ús de les parcel·les persones amb alguna de les circumstàncies següents:
a) Conviure en el mateix domicili que una altre persona a qui ja se li hagi concedit una parcel·la, encara que constitueixin unitats familiars independents.
b) Haver estat privades d’una parcel·la per incompliment d’algun punt del present Reglament.
 
7. L’ús de les parcel·les és a títol personal i mentre concorrin les circumstàncies que es mencionen a l’apartat 5; l’ús és intransferible, llevat d’autorització del Comú.
 
8. La condició de cessionari es pot perdre de forma automàtica per incompliment dels punts 4 i/o 6 o per alguna d’aquestes raons:
a) Renuncia 
b) Defunció
c) Canvi de residència
d) No residir a la parròquia d’Escaldes-Engordany durant més de tres mesos, exceptuant situacions justificades com internament hospitalari o similars
e) Tenir la parcel·la abandonada o sense cultivar durant més de dos mesos seguits
f) Que els propietaris vulguin canviar la destinació i la finalitat dels horts per alguna altra activitat
g) No respectar les normes de bon veïnatge, tenir conductes no solidàries, fer un ús inadequat o abusiu de l’aigua del rego, o utilitzar productes tòxics i/o prohibits.
 
9. La recessió de la cessió pel motiu que sigui no dóna dret a percebre cap tipus d’indemnització o compensació, salvats els drets sobre els fruits de les collites pendents de recol·lecció en el moment que la rescissió sigui efectiva.
 
10. Són a càrrec dels adjudicataris les llavors, els adobs i altres elements que es facin necessaris per al cultiu. El Comú d'Escaldes-Engordany posarà adisposició dels adjudicataris que ho requereixin les eines necessàries pel conreu. Aquestes eines es mantindran com apropietat del Comú d'Escaldes-Engordany. Els seus usuaris tenen l’obligació de mantenir-se netes i ben conservades. Les eines bàsiques són:
a) aixartell per entrecavar l’herba i fer els solcs
b) fanga per fangar
c) clavilla per plantar
d) rasclet per aplanar la terra i per treure les herbes
e) mànega per connectar al punt d’aigua per regarles plantes
 
11. El Comú d'Escaldes-Engordany ha habilitat la caseta ja construïda i un cobert on els adjudicataris poden dipositar eines, plantes, llavors i altres elements, sense que es pugui utilitza rde manera abusiva. Cal respectar les normes de convivència i de bon veïnatge. El coordinador del projecte està facultat per ordenar la retirada dels elements dipositats si ho considera oportú.
 
12. L’horari d’accés a les parcel·les és lliure totes els dies de la setmana, mentre es respectin les normes de la lletres g) del punt 8.
 
13. El Comú d'Escaldes-Engordany destinarà una persona a l’assessorament dels hortolans i les hortolanes sempre que es consideri necessari. Aquesta persona estarà facultada per prohibir l’ús de productes que puguin ser considerats tòxics, i aconsellarà els hortolans i les hortolanes sobre la manera de cultivar, seguint criteris de l’agricultura biològica.
 
14. El Comú d'Escaldes-Engordany no es fa responsable dels furts, robatoris o actes vandàlics que puguin ocórrer a les parcel·les.
 
15. El cessionàri podrà contractar pel seu compte i a càrrec seu, les pòlisses d’assegurances que consideri convenients, per cobrir els riscos sobre les collites.