Inici / Actes Consell de Comú / 19 de juliol de 2013

19 de juliol de 2013

L’any dos mil tretze, divendres, dia 19 de juliol, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 3 de juny de 2013.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 27 de maig; 3, 10, 17 i 24 de juny, i 1 de juliol de 2013.
3. Proposta de resolució de les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública del projecte de conversió d’un tram de l’avinguda Carlemany com a zona per a vianants.
4. Proposta i, si hi ha lloc, aprovació del projecte de creació d’una zona destinada a vianants a l’avinguda Carlemany, en el tram comprès entre el carrer de la Unió / carrer del Valira i el carrer del Picó / avinguda de les Escoles.
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany.
6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de Medi ambient i paisatge urbà.
7. Proposta d’aprovació del Reglament de modificació i refosa del Reglament sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics.
8. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics.
9. Proposta d’aprovació del Decret d’ajustament per alineació de vials i rectificació de límits de les unitats d’actuació UA-Suble-21, camí de la Plana, UA-Suble-19, camí Pla, UA-Suble-22, l’Obac zona superior, UA-Suc-34, la Plana, i PE-09, la Plana mitja.

10. Proposta d’acord de conformació del projecte modificat del Pla Parcial pel desenvolupament de la UA-Suble-11, l’Étang Salé; si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.
11. Informes de caràcter general.
12. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta de les Hbles. Sres. Núria Gomez i Cèlia Vendrell, que han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos per al dia d’avui.

 

Acta en format pdf