Inici / Actes Consell de Comú / 11 de novembre de 2013

11 de novembre de 2013

L’any dos mil tretze, dilluns, dia 11 de novembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 16 de setembre de 2013.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 9, 16, 23 i 30 de setembre, i 7, 14 i 21 d’octubre de 2013.
3. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària.
4. Proposta d’aprovació del Decret de delimitació del polígon d’actuació Hortalets del Ribot.
5. Proposta de conformació del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació Hortalets del Ribot. Si hi ha lloc, acord de sotmetre el projecte a informació pública conforme al previst a l’article 103.3 del Reglament urbanístic.
6. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del catàleg comunal del POUPEE (Edi.01, Borda de Cal Guem).
7. Proposta d’acord de sotmetre a informació pública el projecte de delimitació dels polígons cadastrals núm. 15, 16, 17, 18, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 i 54, conforme a la disposició transitòria tercera, apartat 6, de l’Ordinació del cadastre.
8. Proposta d’aprovació dels convenis de cessió urbanística anticipada de terrenys a favor del Govern, per part de les societats Crèdit Capital Immobiliari, SA, Molines Immobles, SLU, Casa Muntanya Patrimonial, SLU i Sr. Martí Tremosa Fité, en el marc de l’execució del projecte 0042/2013, “Construcció d’una rotonda a la CG 2, a l’alçada del carrer Ciutat de Sabadell”. En el seu cas, proposta de facultar als Srs. Cònsols per tal que, indistintament, puguin signar els referits convenis en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany.
9. Proposta d’aprovació del Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl, d’acord amb les previsions de l’article 14.8 de les Normes urbanístiques del POUPEE.
10. Proposta d’aprovació del Decret de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 23 d’octubre de 2008.

11. Proposta d'aprovació del text de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra, elaborat per la reunió de Cònsols. Si hi ha lloc, proposta de facultar indistintament als Srs. Cònsols per a iniciar el procediment establert per a l'entrada de la proposició de Llei a tràmit parlamentari.
12. Proposta de reestructuració dels càrrecs de les Comissions i creació de la nova Comissió VIVAND.
13. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita–Claror, en el curs de la sessió celebrada el dia 23 d’agost del 2013.
14. Assumptes de caràcter general.
15. Precs i preguntes
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Joaquim Tomàs, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 15:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 

Acta en format pdf