Inici / Decrets / Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany

Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany

Vista la llei de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,

Vista la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals,

Vist el Decret de data 23 d’octubre del 2008, de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany,


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el 22 de juliol del 2014, ha aprovat el següent,


DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE REGULACIÓ DELS FITXERS DE DADES PERSONALS DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY


El Decret de data 23 d’octubre del 2008, de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany (en endavant DRFD), queda confirmat i ampliat com segueix:


Article 1

Es modifica l’apartat 3r, Tipologia de dades que contindrà el fitxer, del fitxer núm. 13, Abonats als aparcaments Comunals, del DRFD, que queda redactat com segueix:

“Tipologia de dades que contindrà el fitxer:

Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, dades bancàries, passaport o document nacional d’identitat, matrícula i dades del vehicle”.


Article 2

Es crea un nou fitxer, amb el núm. 30, i la denominació Fitxer de dades de vehicles transeünts dels aparcaments comunals  a l’annex del DRDF, com segueix:

“Fitxer 30

Denominació del fitxer de dades:
Dades de vehicles transeünts dels aparcaments comunals
Finalitat del tractament del fitxer:
Tractament de dades per a la facturació horària o fracció, en relació al temps real d’estacionament de vehicles als aparcaments públics comunals
Fonts de les quals s’obtenen les dades de caràcter personal:
Lectors de la matrícules dels vehicles que entren i surten dels aparcaments.
Tipologia de dades que conté el fitxer:
Entrada: matrícula del vehicle, tiquet, data i hora d’entrada, aparcament i imatge.
Sortida: matrícula del vehicle, tiquet, data i hora de sortida, aparcament i imatge
Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveu.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
No se’n preveu
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable de l’àrea d’aparcaments del Comú d’Escaldes-Engordany.
Durada de la conservació de les dades:
Imatge de captura de matrícula dels vehicles que accedeixen als aparcaments: 30 dies
Dades de captura de matrícula dels vehicles que entren i surten dels aparcaments: 3 anys
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquen al tractament del fitxer:
El fitxer està ubicat en un servidor del Comú;
Control d’accés a la ubicació física del servidor;
Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);
Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;
Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i d’autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;
Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;
Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;
Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;
Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions.Disposició final

Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 22 de juliol del 2014.