Ordinació del 4-9-2014 de modificació de l’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,

Vista l’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany, de data 19 de juliol del 2013,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 de setembre del 2014, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ REGULADORA DE L’ACCÉS DE VEHICLES A LA ZONA DE VIANANTS DE L’AVINGUDA CARLEMANY:

L’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles a la zona de vianants de l’avinguda Carlemany, de data 19 de juliol del 2013, queda MODIFICADA i

CONFIRMADA com segueix:

Article 1

L’article núm. 3, Vehicles autoritzats, apartat c), queda redactat així:

c) Els vehicles de transport de mercaderies amb tasques de càrrega i descàrrega per al subministrament dels establiments hotelers, comercials o domicilis particulars ubicats a la zona, quina càrrega màxima autoritzada no superi les 3,5 tones, havent de complir a més les disposicions específiques de l’Ordinació de modificació i refosa de l’ordinació de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 4 de setembre del 2014.