Ordinació del 4-9-2014 de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns

 Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,

Vista l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, de data data 28 de desembre del 2011,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 de setembre del 2014, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS COMUNS:

L’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, de data data 28 de desembre del 2011, queda MODIFICADA i CONFIRMADA com segueix:

Article 1

L’article núm. 19, Sessions Ordinàries,  apartat b), queda redactat així:

b) En sessió ordinària, almenys durant sis vegades l’any durant tot el mandat. L’interval entre dues sessions ordinàries no pot mai superar els tres mesos. L’aprovació del pressupost i el tancament de comptes s’han de tractar durant les sessions ordinàries.
Tenen el règim propi de les sessions ordinàries les sessions tradicionals establertes pels comuns.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 4 de setembre del 2014.