Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació cadastre (novembre 2014)

Modificació cadastre (novembre 2014)

Ordinació del 24-11-2014, de modificació de l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany, de data 19 de març del 2009Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,

Vista la Llei 9/2008, de l’11 de desembre, del cadastre, i l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany, de data 9 de març del 2009,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 24 de novembre del 2014, ha aprovat la següent,

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DEL CADASTRE DE LA PARRÒQUIA D’ESCALDES-ENGORDANY

L’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany, en endavant l’OCPEE, de data 9 de març del 2009, queda MODIFICADA i CONFIRMADA com segueix:

Article 1

Modificació de l’article 2

Es modifica l’article 2 de la OCPEE, Contingut, que queda redactat com segueix:

Article 2
Contingut

La inscripció de béns immobles al cadastre s’efectua amb la menció de les característiques físiques, jurídiques i econòmiques següents: el titular cadastral, el dret posseït, la referència cadastral, la localització i la situació, la superfície, l’ús, la representació gràfica i la valoració cadastral.


Article 2

Modificació de l’article 15

Es modifica l’apartat c) de l’article 15 de l’OCPEE, Descripció de les parcel·les, que queda redactat així:

c) La classificació urbanística, amb indicació de l’ús.


Article 3

Modificació de l’article 46

Es modifica l’apartat 2 de l’article 46 de l’OCPEE, Consulta d’informació, que queda redactat així:

2. La informació referida a les dades protegides únicament es pot comunicar amb consentiment previ exprés, específic i escrit del titular, de la persona amb poders de representació suficients, del seu representant legal, quan ho estableix la llei o quan ho sol·liciten per escrit:

· Els Batlles, els Tribunals i el Ministeri Fiscal.

· Els Notaris, per a la identificació de les finques.

· Els hereus i els successors legals respecte a les unitats cadastrals del causant que figuren inscrites al cadastre, quan hi tinguin un interès legítim.


Article 4

Modificació de l’article 47

L’article 47 de l’OCPEE, Certificacions Cadastrals, queda redactat així:

Article 47
Certificacions cadastrals

· El Comú comunica les dades cadastrals protegides i les situacions de divergència emetent un document, en el qual se certifiquen les dades enregistrades al cadastre sobre una determinada unitat cadastral.

· En tot cas, el certificat cadastral ha d’indicar les situacions especials i les incidències que afecten la unitat cadastral.

· Els certificats cadastrals i els seus formats es defineixen per reglament.


Disposició final.-

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Escaldes-Engordany, 24 de novembre del 2014.