Inici / Ordinacions i Reglaments / Reglament cadastre (mod. novembre 2014)

Reglament cadastre (mod. novembre 2014)

Reglament del 24-11-2014, de modificació del Reglament de gestió del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany, de data 9 de març del 2009

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, títol segon, capítol segon, article cinquè,

Vista la Llei 9/2008, de l’11 de desembre, del cadastre, i l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany, de data 9 de març del 2009,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 24 de novembre del 2014, ha acordat MODIFICAR i CONFIRMAR el Reglament de gestió del Cadastre de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, de data 9 de març del 2009, en endavant RGC, com segueix:


Article 1.

Modificació de l’article 8

Es modifica l'article 8, Documentació, del RGC, que queda redactat com segueix:

· La inscripció al cadastre dels supòsits esmentats a l'article anterior s'ha d'efectuar mitjançant declaració, adjuntant-hi la documentació següent:

a) L'escriptura o el títol que justifiqui el dret del titular i l'acte jurídic atorgat en virtut del qual se sol·licita la inscripció.

b) L'original o còpia del document de liquidació de l'impost de transmissions patrimonials immobiliàries quan l'adquisició de la propietat o la constitució o l'adquisició del dret real hagi generat el pagament d'aquest impost.

c) El plànol topogràfic de les parcel·les o dels terrenys, signat per un tècnic en topografia, en coordenades Lambert III definides d'acord amb la xarxa geodèsica d'Andorra (XGA), a escala 1:200, en format paper i en suport digital DWG, DGN o DXF. El perímetre de la parcel·la o del terreny ha de ser un polígon tancat.

d) El plànol en planta de cada edifici i de la seva situació dins de la parcel·la en coordenades Lambert III definides d'acord amb la xarxa geodèsica d'Andorra (XGA), en format paper i en suport digital DWG, DGN o DXF, i amb la nomenclatura dels fitxers
segons la taula que figura a l'annex 1 del present reglament i amb la divisió de recintes segons l'annex 2 d'aquest mateix reglament.


e) Si es tracta d'un bé immoble amb divisió d'unitats immobiliàries independents sotmeses al règim de propietat horitzontal, còpia autèntica de l'escriptura pública de divisió i constitució del règim de propietat horitzontal o de la seva modificació.

· Els plànols en suport digital han de ser exclusivament en format vectorial i no poden contenir informació en format escombratge tipus raster.

Article 2.

Modificació de l’article 12

Es modifica l'article 12, Terminis, del RGC, que queda redactat com segueix:

Les declaracions al cadastre s'han d'efectuar en el termini màxim de trenta dies a partir de la data en què s'ha produït el fet o s'ha atorgat el negoci que origina l'obligació d'inscripció.

Article 3.

Modificació de l’article 24

Es modifica l'article 24, Documentació, del RGC, que queda redactat com segueix:

A les sol·licituds de modificació de dades cadastrals s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) La documentació i els títols que acrediten la modificació sol·licitada.

b) L'acta de la delimitació, en cas d'haver-se efectuat.

c) El plànol topogràfic de les parcel·les o dels terrenys, signat per un tècnic en topografia, en coordenades Lambert III definides d'acord amb la xarxa geodèsica d'Andorra (XGA), a escala 1:200, en format paper i en suport digital DWG, DGN o DXF. El perímetre de la parcel·la o del terreny ha de ser un polígon tancat.

d) El plànol en planta de cada edifici i de la seva situació dins de la parcel·la en coordenades Lambert III definides d'acord amb la xarxa geodèsica d'Andorra (XGA), en format paper i en suport digital DWG, DGN o DXF, i amb la nomenclatura dels fitxers
segons la taula que figura a l'annex 1 del present reglament i amb la divisió de recintes segons l'annex 2 d'aquest mateix reglament.


Article 4.

Modificació de l’article 31

Es modifica els apartats 2 i 3 de l’article 31, Certificat Cadastral, del RGC, que queden redactats així:

· Els certificats cadastrals seguiran els formats que es defineixen en aquest reglament.

· Les dades protegides únicament poden constar en els certificats emesos en aquells supòsits establerts per la Ordinació del Cadastre en el capítol sisè.

Article 5.

Modificació de l’article 32

Es modifica l’article 32, Contingut del Certificat, del RGC, que queda redactat com segueix:

El certificat cadastral ha de precisar els elements següents:

· La referència de cada unitat cadastral.

· El nom, cognom, el domicili o la denominació social i les dades protegides restants.

· Els límits i la superfície de la parcel·la.

· Qualsevol altra incidència que afecta les dades enregistrades.

· Les discrepàncies de límits.

· El certificat de no deute.

 

Article 6

S’afegeix al RGC un annex 2, intitulat Delimitació i codificació de recintes., redactat com segueix:


Annex 2. Delimitació i codificació de recintes

· Introducció

En aquest document es defineixen els elements gràfics que han de formar part del la documentació digital i la seva estructura jeràrquica. Es descriu també la manera de generar-los sense ambigüitats.

· Aspectes generals

Els elements gràfics que s’han d’incloure estan orientats a la representació i mesura dels recintes (segons el seu tipus i ús) de cada planta. Els tipus gràfics que s’utilitzaran per recollir els recintes són:

- Polígon: Successió tancada de vèrtexs que defineixen un objecte superficial.
- Text/Rètol: Informació alfanumèrica posicionada a l’espai


· Estructura general

Els elements que constitueixen un objecte amb entitat pròpia i per tant tindran algun tipus de codificació identificativa són:

Parcel·la Línia perimetral del límit de propietat.
Edifici Línia d’intersecció amb el terreny de la construcció.
Planta Subdivisió horitzontal d’edificis.
Recinte Cada una de les superfícies que tenen un ús diferenciat (habitatge, traster, plaça d’aparcament,...).


· Estructura d’una planta

La definició dels elements a incloure en la descripció de cada planta d’un edifici es detalla en els apartats següents:

Una planta consta de:

LPP Línia perimetral planta. Polígon únic, el traçat del qual segueix les següents regles:
- passa per la part exterior dels murs de façana, incloent voladissos i balcons. Inclou terrasses i jardins delimitats per murs o tanques.
- passa per la part exterior dels murs exteriors que siguin propis de l’edifici.
- passa pel centre del murs mitgers
RCTE Recinte. Polígon que engloba espais dels tipus acceptats.
Els recintes que s’inscriuran al cadastre han de correspondre amb les superfícies computables segons el POUPEE. Especialment en els espais que es regeixen per les alçades; a saber que per sota de 1.80 m d’alçada lliure no computen i que a partir de 4.50 m computen 1 planta per cada 2.5 m d’alçada.

LPR Línia perimetral del recinte. Polígon únic, el traçat del qual segueix les següents regles:
- passa per la part exterior dels murs de façana, excloent els voladissos i balcons.
- passa per la part exterior dels murs exteriors que siguin propis de l’edifici.
- passa pel centre del murs mitgers entre edificis.
- passa per la part exterior de les tribunes.
- passa pel centre dels murs de separació amb altres recintes no comunitaris de l’edifici.
- passa per l’exterior dels murs que donen a les zones comunes.
- passa per l’exterior dels murs que donen a places d’aparcament pintades.
En el cas de places d’aparcament normals (senyalades al terra) la LPR segueix les següents regles:
- passa pel centre de la línia pintada (contigu a altres LPR del mateix tipus).
- no inclou els murs adjacents.
BAL Balcó. Element sortint del pla de façana. El seu traçat segueix les següents regles:
· no inclou els murs de façana..
· passa pel centre de la divisió entre LPR del mateix tipus.
TRS Terrassa. Element exterior però interior al pla de façana. El seu traçat segueix les següents regles:
· no inclou els murs de façana..
· inclou els murs adjacent.
· passa pel centre de la divisió entre LPR del mateix tipus.
JRD Jardí. Element exterior delimitat per murs o tanques. El seu traçat segueix les següents regles:
· no inclou els murs de façana
· incloent els murs adjacents.
· passa pel centre de la divisió entre LPR del mateix tipus.

ZCM Zona Comunitària. Elements interiors i exteriors d’ús comunitari.
LPC Línia perimetral d’una zona comunitària. Polígon únic, el traçat del qual segueix les següents regles:
- no inclou els murs adjacents i es contigu a la LPP.
- passa pel centre del murs mitgers.
- passa pel centre dels murs de separació amb altres recintes comunitaris de l’edifici. Excepte quan es consideri necessari, zones comunitàries contigües es fusionaran per fer-ne una única zona.
- passa per l’exterior dels murs que donen a places d’aparcament pintades.


· Codificació dels usos de recintes

Els tipus admesos són els següents:

Codificació dels usos de recintes

Tipus de recinte

Usos admesos

Codi

Descripció

Codi

Descripció

PAR

Parcel·la

PED

Parcel·la Edificada

PAR

Parcel·la

PKNG

Aparcament

MGT

Magatzem

ESP

Esportiu

REC

Recreatiu

SC

Sociocultural

IND

Industrial

CUL

Cultiu

ALL

Allotjament

EDU

Educatiu

STA

Subministrament d’aigua

STPE

Producció energètica

STR

Rec

ERM

Erm

SOL

Solar (sol consolidat)

COM

Zona Comuna

PAS

Zones de Pas

Espais de lliure accés

PAT

Pati

SRV

Serveis/Instal·lacions

TRS*

Terrassa/ Jardí*

PKNG

Aparcament

TR

Traster

MGT

Magatzem

ESP

Esportiu

REC

Recreatiu

SC

Sociocultural

CIAL

Comercial

PRV

Privat

HBTG

Habitatge

 

 

SRV

Serveis/Instal·lacions

 

 

BAL

Balcó

 

 

TRS

Terrassa/ Jardí

 

 

PKNG

Aparcament

 

 

TR

Traster

 

 

MGT

Magatzem

 

 

ESP

Esportiu

 

 

REC

Recreatiu

 

 

SC

Sociocultural

 

 

IND

Industrial

 

 

CIAL

Comercial

 

 

AGR

Agrícola/Ramader

 

 

ALL

Allotjament

 

 

OFCS

Oficines i serveis

 

 

SAN

Sanitari

 

 

EDU

Educatiu

 

 

STA

Subministrament d’aigua

 

 

STE

Subministrament elèctric

 

 

STC

Telecomunicacions

 

 

STPE

Producció energètica

 

 

STS

Sanejament

 

 

STT

Transport

 

 

STR

Rec

 

 

STCO

Subministre de combustible

 

 

ALT

Altres
· Codificació dels recintes

Els recintes s’hauran de codificar a partir de l’ús del recinte seguit d’un primer número que correspondrà a la planta i d’un segon número seqüencial que identificarà la porta o numero de plaça d’aparcament.
Aquest mecanisme permetrà associar diversos recintes a la unitat cadastral corresponent.

Exemple:

Tipus Codi núm. planta núm. porta
PRV PKNG -1 . 15
PRV HB 1 . 01
PRV BAL 1 . 01
PRV HBTG 1 . 02
PRV BAL 1 . 02
PRV BAL 1 . 02
COM PAS 1 . 00
COM SRV 1 . 00


Nota:
Els números de porta relacionats amb les places d’aparcament correspondran al numero de la plaça. Pel que fa als recintes balcó poden tenir el mateix codi ja que estaran associats al mateix habitatge. Els recintes associats a les zones comunitàries tindran totes el mateix número de porta “00”.

· Es consideren canvi d’ús:

En aquest quadre es presenten exemples dels usos que poden contenir cada tipologia d’ús. Es consideraran canvis d’ús el que suposi un canvi de tipologia.


Tipologies d’ús

Usos admesos

Codi

Descripció

Codi

Descripció

CIAL

Comercial

SAB

Sabateria

PER

Perruqueria

ELE

Electrònica

MOD

Moda

 

 

 

 

IND

Industrial

FUS

Fusteria

MGT

Magatzem

ELEC

Electricista

LAM

Lampisteria

 

 

 

 

RES

Restauració

REST

Restaurant

BAR

Bar

TAV

Taverna

GRA

Granja

 

 

 

 

OFI

Oficines

OFI

Despatxos/ Oficines

 

 

 

 

HBTG

Habitatge

HBGT

Habitatge

 

 

 

 

HOT

Hoteler

ALL

Allotjaments

 

 

 

 

SAN

Sanitari

SAN

Sanitari

 

 

 

 

SIST

Sistemes tècnics

STA

Subministració d’aigua

STE

Subministració elèctrica

STC

Telecomunicacions

STPE

Producció energètica

 

 

 

 

SC

Sociocultural

SC

Sociocultural

 

 

 

 

PKNG

Aparcament

PKNG

Aparcament

 

 

 

 

 

 

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Escaldes-Engordany, 24 de novembre de 2014.