Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació del 22-12-2014 de creació de la Mútua dels Agents de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany.

Ordinació del 22-12-2014 de creació de la Mútua dels Agents de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany.

Vista la Llei Qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,
Vist l’article 36, Protecció social, de la llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals,
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió celebrada el dia 22 de desembre del 2014, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ DE CREACIÓ DE LA MÚTUA DELS AGENTS DE CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

que s’articula com segueix:

Article 1. Creació i definició de la Mútua

1) Es crea la Mútua dels agents de circulació i atenció ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany (d’ara endavant la Mútua). La Mútua és un sistema de previsió social obligatori i de solidaritat previst a l’article 36 de la Llei 8/2005, de 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, amb l’objectiu d’assegurar als agents de circulació del Comú d’Escaldes-Engordany el pagament d’una indemnització en casos d’invalidesa total o parcial o mort derivats de l’exercici de llurs funcions així com del salari íntegre en cas de baixa per accident laboral o per malaltia professional.

2) La Mútua ha de garantir:

2.1) Una indemnització proporcional al càrrec en els següents casos:
quan la CASS reconegui a un agent de circulació la situació d’invalidesa total o parcial derivada de l’exercici de les seves funcions,
en cas de mort d’un agent de circulació esdevinguda per causa de l’exercici de les seves funcions. 

2.2) Un complement de la cobertura de la CASS per assolir la retribució integra del salari, en els següents casos:
en cas de baixa per accident laboral. 
en cas de baixa per malaltia professional. 

3). La Mútua assumeix aquests pagaments en els termes i condicions establerts en aquesta Ordinació.
Article 2. Àmbit d’aplicació de la Mútua. Situacions especials.

1) L’àmbit d’aplicació de la Mútua  abasta tots els agents de circulació i atenció ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany, als quals es refereix la present Ordinació com “els agents”, incloent-hi els agents en període de prova o en formació inicial.

2) L’agent en situació d’excedència o de permís administratiu no retribuït no fa aportació a la Mútua ni gaudeix dels beneficis que se’n deriven mentre duri aquesta situació.

3) L’agent que es troba en el supòsit de l’article 4.2 de la llei 8/2005 continua fent aportació a la mútua i gaudir dels beneficis que se’n deriven mentre duri aquesta situació.

4) L’agent declarat en situació de suspensió de sou i de funcions per causes disciplinàries no fa aportació a la Mútua ni gaudeix dels beneficis que se’n deriven mentre duri la suspensió.

5) L’agent declarat en situació de baixa per malaltia comuna no fa aportació a la Mútua ni gaudeix dels beneficis que se’n deriven mentre duri la baixa.

6) L’agent declarat en situació de baixa per accident laboral o malaltia professional fa aportació a la Mútua mentre duri la baixa i gaudeix dels beneficis que se’n deriven.

Article 3. Conceptes retributius cotitzables a la Mútua

Els conceptes que els agents cotitzen a la Mútua són els següents:
Salari base
Complement de lloc
Complement de millora o de banda
Complement d’absorció
Complement específic o especial
Complement d’antiguitat

Triennis
Complement de responsabilitat addicional
Complement fix
Complement per funció directiva
Complements de salari variables (nits, festius, permanències, hores extra)
Paga extraordinària (tretzena paga)

Article 4. Tarifa de cotitzacions 
1) La tarifa de cotització és el percentatge de retenció aplicable als conceptes retributius cotitzables definits a l’article anterior.

2) A proposta motivada de la Comissió de la Mútua, la Junta de Govern pot acordar revisar la tarifa de cotització cada sis mesos, tenint en compte l’evolució de les dades econòmiques i financeres, per garantir la viabilitat del sistema de la Mútua.

3) La tarifa de cotització mínima s’estableix en 0,5% i la tarifa màxima en 3%, salvat el cas de suspensió de l’obligació de cotització previst a l’article 10 de l’Ordinació.

Article 5. Estructura de la Mútua i aportacions dels agents

1) La Mútua s’estructura sobre la base d’una aportació personal obligatòria per part dels agents, la qual s’efectua automàticament, mitjançant retenció, per part del Comú, de la tarifa de cotització corresponent sobre l’import total dels conceptes retributius cotitzables a la Mútua relacionats a l’article 3 de l’Ordinació.

2) L’aportació econòmica a la Mútua no és recuperable en cas de pèrdua de la condició d’agent, sigui per jubilació, sigui per qualsevol altre motiu. 

Article 6. Prestacions econòmiques de la Mútua per baixa per accident laboral o per malaltia professional

1) A efectes d’aquest article, s’entén per salari o nòmina de l’agent el seu salari global net mensual calculat segons la legislació vigent en matèria de seguretat social, deducció feta de la cotització a la Mútua que correspondria.

2) S’estableix com a model de prestació econòmica, en els casos de baixa d’un agent per accident laboral o per malaltia professional, la cobertura del 100% del salari durant tota la durada de la baixa i/o fins arribar l’agent a l’edat de 65 anys.

3) La prestació econòmica que aporta el sistema de la Mútua és la diferència entre la prestació aportada per la CASS i el 100% dels conceptes retributius de l’estructura salarial de la nòmina de l’agent.

4) D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, per poder cobrar les prestacions de la Mútua, els agents han d’autoritzar per escrit la CASS a transmetre al Comú les dades personals necessàries així com l’import pagat mensualment per la CASS a l’agent.

5) En tot cas, la suma de la quantitat satisfeta per la CASS i de la quantitat satisfeta per la Mútua no pot superar en cap cas el 100% del salari mensual net de l’agent.
Article 7. Prestacions econòmiques de la Mútua per invalidesa permanent derivada d’accident laboral o de malaltia professional. 

1) A efectes d’aquest article, s’entén per salari o nòmina de l’agent el seu salari global net mensual calculat segons la legislació vigent en matèria de seguretat social.

2) S’estableix com a model de prestació econòmica, en els casos d’invalidesa permanent derivada d’accident laboral o malaltia professional, el pagament d’un capital proporcional al salari de l’agent declarat invàlid i al grau d’invalidesa.

Article 8. Prestacions econòmiques en cas de pagament d’una indemnització per defunció.

1) A efectes d’aquest article, s’entén per salari o nòmina de l’agent el seu salari global net mensual calculat segons la legislació vigent en matèria de seguretat social.

2) S’estableix com a model de prestació econòmica, en el cas de defunció de l’agent derivada de l’exercici de les seves funcions, el pagament d’un capital proporcional al salari de l’agent difunt.

3) El drethavent de l’agent difunt cobra el capital de defunció contra justificació de la seva qualitat.

Article 9. Modalitats de pagament.

1) La Mútua paga als agents en situació de baixa contemplada en aquesta Ordinació el complement de la prestació rebuda per la CASS fins assolir el 100% del seu salari net, el mateix dia de cada mes en què el Comú paga les nòmines.

2) La Mútua paga als agents la prestació econòmica establerta en cas d’invalidesa contemplada en aquesta Ordinació, en els trenta dies següents a la notificació de la invalidesa decidida per la CASS.

3) La Mútua paga la prestació econòmica establerta per defunció contemplada en aquest Ordinació, a qui acrediti ser el drethavent de l’agent difunt, en els trenta dies següents a la recepció del justificatiu de la seva identitat i dades. 

Article 10. Gestió, comptabilitat i control de la Mútua.
El departament de recursos humans del Comú assumeix la gestió  tècnica i administrativa de la Mútua, sota el control de l’Interventor i de la Comissió de la Mútua.
La gestió comptable de la Mútua s’efectua a través d’un compte comptable segregat.
Si, en la revisió semestral, el compte comptable de la Mútua presenta un saldo inferior a divuit mil (18.000) euros, es podrà procedir a un augment de la tarifa de cotització.
Si, quan finalitza l’exercici, el compte comptable de la Mútua presenta un saldo superior a trenta-sis mil (36.000) euros, es podrà procedir a una rebaixa de la tarifa de cotització.

Si, quan finalitza l’exercici, el compte comptable de la Mútua presenta un saldo superior quaranta-vuit mil (48.000) euros, es podrà suspendre l’obligació de cotització fins arribar a un saldo inferior o igual a trenta-sis mil (36.000) euros.

Article 11. La Comissió de la Mútua.

1) Es crea la Comissió de la Mútua com a òrgan encarregat de controlar el funcionament i l’administració de la Mútua sota els principis de transparència, eficàcia, solidaritat i equilibri econòmic i financer.

2) Són funcions de la Comissió de la Mútua:
- elaborar i votar, en el seu cas, el seu reglament intern de funcionament.
- proposar al Ple del Comú d’Escaldes-Engordany la modificació de l’Ordinació.
- fixar i revisar, quan escau, la tarifa inicial de cotització, l’import de la prestació econòmica en cas d’invalidesa total o parcial derivada d’una malaltia professional o d’un accident laboral i la indemnització per defunció, les quals hauran de ser sempre ratificades per la Junta de Govern.
- vetllar per l’equilibri econòmic i financer de la Mútua en els termes previstos a l’Ordinació.
- controlar la gestió administrativa de la Mútua.
- rebre periòdicament i analitzar les dades de la situació comptable de la Mútua i de les baixes dels agents, de les seves invalideses i de les eventuals defuncions ocorregudes.
- informar als agents, a través dels membres de la Comissió de la Mútua que els representen, sobre les activitats de la Mútua.

3) S’han de sotmetre a la Comissió de la Mútua:
L’estat de comptes del semestre anterior i la projecció del semestre següent per a la seva deguda informació.
La proposta de revisió de la tarifa de cotització, de  l’import de la prestació econòmica en cas d’invalidesa total o parcial i la indemnització per defunció per a que doni el seu parer raonat i vinculant.
Així com les propostes de modificació d’aquesta Ordinació per a que doni el seu parer raonat però no vinculant.
4) La Comissió de la Mútua dels empleats es compon per:
El Cònsol major o menor
Un Conseller de Comú
L’interventor
El Cap de Recursos Humans
Dos representants dels agents
Un representant sindical

5) Els agents elegeixen i cessen lliurement el seu representant i comuniquen a l’Interventor el resultat de l’elecció.
Els afiliats als sindicats elegeixen i cessen lliurement el representant sindical i comuniquen a l’Interventor el resultat de l’elecció.

6) L’Interventor convoca la Comissió de la Mútua com a mínim un cop cada sis mesos, amb un mínim de vuit dies de preavís.
Nogensmenys, l’Interventor ha de convocar la Comissió de la Mútua si, com a mínim, dos dels seus membres li demanen.
El Cap de Recursos Humans exerceix les funcions de secretari i aixeca acta de les reunions de la Comissió de la Mútua.  

Disposició addicional única:

El Comú es fa càrrec del pagament als agents de les indemnitzacions en complement de la cobertura econòmica salarial establerta per la CASS, en els casos previstos a l’article 36 de la Llei 8/2005, pels dotze mesos anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació .

Disposició transitòria primera:

La Comissió de la Mútua s’ha de reunir en el termini de dos mesos a comptar de l’entrada en vigor de l’Ordinació per fixar la tarifa inicial de cotització, l’import de la prestació econòmica en cas d’invalidesa total o parcial derivada d’una malaltia professional o d’un accident laboral i la indemnització per defunció, les quals hauran de ser ratificades per la Junta de Govern.

Per mentre no es decideixi altra cosa:

la tarifa inicial de cotització queda fixada de manera provisional en l’1,5%.
la prestació econòmica que aporta el sistema de la Mútua es fixa, en el cas d’una invalidesa total, en un import equivalent a dotze (12) mesos del salari de l’agent i, en el cas d’una invalidesa parcial, en l’import que resulti de prorratejar sis (6) mesos del salari de l’agent pel coeficient d’invalidesa parcial estimat per la CASS.

La indemnització per defunció queda fixada en un import equivalent a sis (6) mesos del salari de l’agent difunt.

Disposició transitòria segona:

La Comissió de la Mútua ha de sotmetre el seu reglament intern de funcionament a la consideració del Comú.

Disposició final:

L’Ordinació entra en vigor el dia 1 de gener del 2015 i, a partir d’aquesta data,  les seves disposicions s’apliquen de forma immediata a tots els agents, incloent els agents que es troben en situació de baixa per accident laboral o per malaltia professional.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, casa comuna, 22 de desembre del 2014.