Inici / Ordinacions i Reglaments / Delegació de competències a la Junta de Govern

Delegació de competències a la Junta de Govern

Ordinació del 30-3-2015 sobre delegació de competències a la Junta de Govern en relació a la resolució de recursos en via administrativa

 
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, articles 4.11 i 5.1,

Vist l'article 124, apartat b) de la Llei 45/2014, de 18 de desembre, de  modificació del Codi de l'administració, del 29 de març de 1989,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 30 de març del 2015,  aprova la següent:
ORDINACIÓ
Article únic

Es delega a la Junta de Govern la resolució dels recursos en via administrativa interposats contra actes del Comú, excepte en matèria de construcció i urbanisme i en matèria fiscal i tributària, així com en les altres matèries per a les quals una llei disposi un procediment especial.
Disposició final

Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 30 de març de 2015.