Inici / Actes Consell de Comú / 22 de desembre de 2014

22 de desembre de 2014

 L’any dos mil catorze, dilluns, dia 22 de desembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2014.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 17 i 24 de novembre, i 1 i 9 de desembre de 2014.
3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació sobre preus públics.
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària.
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació del pressupost per a l'exercici econòmic 2015.
6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de creació de la Mutua dels Agents de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú d’Escaldes-Engordany.
7. Conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució, proposta d'aprovació del text de modificació de l'article 7, i supressió dels articles 8 i 9, de la Llei qualificada de transferències als comuns. Si hi ha lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols per a signar en nom del Comú l'escrit de presentació a tràmit parlamentari, conforme als articles 102 i 103.1 del Reglament del Consell General.
8. Proposta de facultar als Srs. Cònsols, de forma indistinta, per a la signatura dels convenis següents.
1. Conveni de col.laboració amb el Ministeri de Justícia i Interior per a l’execució de les penes o les mesures de treballs o serveis en benefici de la col.lectivitat, i de la mesura de llibertat vigilada amb assistència educativa, imposades pels òrgans judicials.
2. Conveni de col.laboració (conveni pilot) amb Andorra Telecom pel desplegament de l’aplicació e-e respon.
3. Conveni de regulació amb la SEMTEE, del funcionament i repartiment de les despeses inherents a la gestió i funcionament general de les dues zones d’aparcament, entre el Comú i la SEMTEE (centre Inúu).
9. Proposta d’aprovació del calendari de dies festius de les oficines comunals per a l’any 2015.
10. Proposta d’aprovació de Decret de dies festius de la parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2015.
11. Proposta de delimitació del terreny “el Soqué”, propietat de la societat El Soqué, SA, amb el terreny comunal.
12. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió celebrada el dia 21 d’octubre de 2014.
13. Informes de caràcter general.
14. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, es declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 

Acta en format pdf