Inici / Actes Consell de Comú / 23 de febrer de 2015

23 de febrer de 2015

L’any dos mil quinze, dijuos, dia 23 de febrer, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:
Punt únic: Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures d’àmbit parroquial presentades a les eleccions al Consell General.
Sota la presidència de l’Hble. Sr. Marc Calvet Sala, Cònsol Menor, assisteixen els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol major i de l’Hble. Sr. Eduard Molné, que han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 13:00 hores, el Sr. Cònsol Menor declara oberta la sessió i s’inicia el tractament del únic assumpte previst a l’ordre del dia.


Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures d’àmbit parroquial presentades a les eleccions al Consell General.


S’ha lliurat a tots els Consellers, còpia de tota la documentació que conforma cada Candidatura. Amb caràcter prèvi, informar que en el moment de la presentació de les Candidatures, els serveis de Secretaria General han procedit a la verificació i comprovació dels Candidats, Administradors electorals, representants legals i presentadors conforme a les llistes electorals.

Seguint l’ordre de presentació, es procedeix a la verificació de les candidatures presentades per proveir els càrrecs de Consellers Generals per la circumscripció parroquial d’Escaldes-Engordany, a les eleccions generals del dia 1 de març del 2015 convocades per Decret del cap de Govern de data 16 de gener del corrent, conforme al que estableix l’article 23 de la Llei qualificada del regim electoral i del referèndum:


Candidatura: “Demòcrates per Andorra (DA)”

Candidats

ALEIX ARENY, Miquel
MATEU ZAMORA Vicenç

Suplents

TOMAS MAROT Sandra
RODRIGUEZ VIGO Josep Manuel
MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ, Cèsar

Administrador Electoral

JETHANI ASWANI Madhu

 


Candidatura: “Socialdemocracia i Progrés (SDP)”

Candidats

ALVAREZ GONZALEZ Alba
RAAD KABBARAH Nazih

Suplents:

ISCLA LIMIÑANA Joan Carles
DONSION PICHEL Gonzalo
MIRALLES LLUELLES Alfons

Administrador Electoral:

GUASCH CORRETJA Marià


Candidatura: “PS + Verds + IC + I (JUNTS)”

Candidats

VELA PALOMARES Susagna
MAS MAGALLON Josep

Suplents

MEIRA GALLEGO Meritxell
CLOSA RODRIGUEZ Valentin
MINGUELLA LOPEZ José

Administrador Electoral

PADRENY GONZALEZ Eduard


Candidatura: “Liberals d’Andorra “LdA”


Candidats:

RUBIA CORREA Jordi
RIBERAYGUA MARME França

Suplents:

COROMINAS REPISO Montserrat
SASPLUGAS NAVARRO Carles
CACHAFEIRO VIDAL Andreu


Administrador Electoral:

ARMENGOL TORM Alex

Efectuada la verificació, el Comú acorda, per unanimitat, proclamar i publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les candidatures presentades, als efectes pertinents.


I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Menor aixeca la sessió. Són les 13:15 hores.


Vist i plau P. o. del Comú
EL CÒNSOL MENOR EL SECRETARI GENERAL