Inici / Actes Consell de Comú / 18 de maig de 2015

18 de maig de 2015


L’any dos mil quinze, dilluns, dia 18 de maig, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió extraordinària convocada amb caràcter urgent, sota el següent Ordre del dia:

1. Ratificació del caràcter urgent de la reunió.
2. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de crèdit extraordinari per un import de 11.540,65 € per fer front al pagament de l’impost general indirecte sobre el terreny de cessió obligatòria generat per la reparcel·lació de les finques situades dins de Pla Especial de la unitat d’actuació UA-Suble-45, la Plana – Part Alta, així com els honoraris notarials d’elevació de la reparcel·lació a document públic.
3. Proposta d’aprovació del conveni de cessió a favor de la societat CAPESA de l’ús del sòl de la parcel·la núm. 11, resultant de la reparcel·lació de la UA-Suble-45, la Plana – Part Alta, per destinar-la a la construcció d’un dipòsit d’aigua potable, tot en compliment de les previsions del POUPEE. Si hi ha lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols per tal que, de forma indistinta, puguin signar el referit conveni.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Joaquim Tomàs i l’Hble. Sr. Aleix Mañosas, què han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, es declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 

1. Ratificació del caràcter urgent de la reunió
La Sra. Cònsol Major motiva el caràcter urgent que s’ha donat a la convocatòria de la reunió extraordinària d’avui. Exposa el següent:
D’acord amb l’article 21, apartat c), de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, procedeix previ a tot, ratificar el caràcter urgent d’aquesta sessió extraordinària.
Com tots vostès coneixen, el Comú va aprovar l’any 2008 el POUPEE, en el que es preveia, entre altres equipaments, la construcció dins la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 45 d’una infraestructura pública de gran necessitat per a la parròquia, consistent en la construcció d’un dipòsit complementari als actuals, amb l’objecte de millorar les condicions de la distribució d’aigua potable a la població.
Aquesta unitat d’actuació s’ha desenvolupat mitjançant un Pla Especial que el Comú va aprovar en la sessió de Consell celebrada el dia 25 de maig del 2012. Una vegada completats tots els tràmits que exigeix la LGOTU, què són extremadament complexes donada la naturalesa dels plans especials, el passat divendres dia 15 de maig es va elevar a públic el projecte de reparcel·lació, als efectes civils pertinents.
Així doncs, es proposa avui ratificar el caràcter urgent d’aquesta reunió que té com a finalitat essencial posar a disposició de CAPESA, societat concessionària de la captació i distribució d’aigua potable a la parròquia, els terrenys que el POUP va destinar a la construcció del dipòsit d’aigua potable, i permetre iniciar immediatament el procediment administratiu d’aprovació del projecte.


Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell exposant que, després d’escoltar a la Sra. Cònsol Major, no veu enlloc els motius per convocar la sessió d’avui amb caràcter urgent, tenint en compte que, com ha recordat la pròpia Sra. Cònsol, la necessitat de construir el dipòsit en qüestió ja està plantejada des de l’any 2008 amb l’aprovació del POUP (de fet, ja se’n parlava abans d’aquesta data). Diu entendre encara menys els motius, si es té en compte que d’aquí 15 dies es preveu celebrar una sessió ordinària de Consell. Deixa clar en qualsevol cas que els seu desacord es cenyeix al caràcter urgent de la reunió, però que no s’oposa al projecte de construcció del dipòsit ni als acords que es posen a consideració en relació a aquesta qüestió.

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple ratifica el caràcter urgent de la reunió.
La consellera del Partit Socialdemòcrata i Independents, Sra. Cèlia Vendrell, ha votat en contra. La resta de consellers presents a la sala han votat a favor.

2. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de crèdit extraordinari per un import de 11.540,65 € per fer front al pagament de l’impost general indirecte sobre el terreny de cessió obligatòria generat per la reparcel·lació de les finques situades dins de Pla Especial de la unitat d’actuació UA-Suble-45, la Plana – Part Alta, així com els honoraris notarials d’elevació de la reparcel·lació a document públic
La Sra. Cònsol Major informa al Ple que d’acord amb la documentació que s’ha tramès als consellers, en el marc del procediment d’elevació a públic del projecte de reparcel·lació del Pla Especial de la UA-Suble-45, la Plana – Part Alta, el Comú ha procedit a la liquidació dels impostos generats per les transmissions de finques que resulten gravades per aplicació de l’IGI. Per fer front al referit pagament, així com a la part d’honoraris notarials que corresponen al Comú, els Cònsols van autoritzar un avenç de fons per un import global de 11.540,65 € que, conforme al procediment establert a l’article 76 de la Llei de finances comunals, es presenta a la ratificació del Ple mitjançant l’aprovació d’aquesta Ordinació de crèdit extraordinari.


I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada. L’ordinació en qüestió es trametrà al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

 

3. Proposta d’aprovació del conveni de cessió a favor de la societat CAPESA de l’ús del sòl de la parcel·la núm. 11, resultant de la reparcel·lació de la UA-Suble-45, la Plana – Part Alta, per destinar-la a la construcció d’un dipòsit d’aigua potable, tot en compliment de les previsions del POUPEE. Si hi ha lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols per tal que, de forma indistinta, puguin signar el referit conveni
La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:
Com s’ha referit anteriorment justificant el caràcter urgent de la reunió, es sotmet a l’aprovació del Ple la cessió a favor de la societat CAPESA del terreny que el POUPEE va destinar a la construcció del dipòsit d’aigua potable per a donar servei a la parròquia.
D’acord amb les determinacions del POUPEE i de l’article 33, apartats 7 i 11 de la LGOTU, aquest terreny adquireix la condició d’un bé de domini públic parroquial, destinat a equipament col·lectiu, l’ús del qual pot ser cedit a un particular per un termini màxim de 50 anys, per tal que construeixi i exploti un equipament d’interès públic.
Es proposa, en definitiva, cedir l’ús d’aquest terreny a la societat Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany, SA (CAPESA) sota els pactes i atorgaments del conveni, per tal que el Comú pugui iniciar la tramitació administrativa d’aprovació del projecte de construcció del dipòsit d’aigua potable.
Correlativament, es proposa també facultar indistintament als Srs. Cònsols per tal que puguin signar en nom del Comú el conveni de cessió.


I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.


I clos el torn d’intervencions, s’esgota el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la reunió d’avui. Essent les 16:15 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.

Vist i plau P. o. del Comú
LA CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL