Inici / Ordinacions i Reglaments / Reglament ocupació Vivand

Reglament ocupació Vivand

Reglament regulador de l’ocupació temporal d’espais públics de la zona VIVAND amb finalitat comercial o promocional
Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, Capítol Segon,
 
Vist el Reglament sobre instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics, de data 18 de març de 2005 amb les seves posteriors modificacions,
 
Vist l’acord de creació d’una zona de vianants a un tram de l’avinguda Carlemany, que fou adoptat pel Consell de Comú en data 19 de juliol de 2013,
 
Donat que el Comú desitja completar l’actual possibilitat d’ocupació de la via pública atorgada a les terrasses de bars i restaurants, zona Vivand inclosa, per una ocupació temporal d’espais públics de la zona de Vivand amb altres finalitats comercials o promocionals, i que no es tracti de terrasses de bars i restaurants instal·lades de manera permanent,
 
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell celebrada el dia 8 de juny del 2015, aprova el següent Reglament regulador de l’ocupació temporal d’espais públics de la zona VIVAND amb finalitat comercial o promocional, que s’articula com segueix:
Article 1.- Objecte del reglament i règim jurídic.
 
El reglament te per objecte definir les zones de Vivand on es poden atorgar llicències d’ocupació temporal per a finalitats comercials o promocionals així com determinar els criteris i les modalitats d’obtenció de les llicències.
 
El reglament no regula la instal·lació de terrasses de restaurants i de bars, que es regeix per la seva pròpia normativa parroquial.
 
Les llicències que s’atorguin en base a aquest reglament permeten una ocupació i utilització privativa d’un bé de domini públic amb caràcter temporal, prevista a l’article 103 del Codi de l’Administració, i que el Comú pot revocar en tot moment sense que l’ocupant pugui tenir dret a qualsevol tipus d’indemnització.
 
L’atorgament de les llicències d’ocupació temporal dels espais públics és discrecional, prenent en compte la necessitat d’harmonització dels usos, activitats i estètica de la zona concernida, i romanent supeditat, en qualsevol cas, a l’interès públic.
Article 2.- Espais públics susceptibles de ser ocupats temporalment.
 
Els espais públics susceptibles de ser ocupats temporalment per a finalitats comercials o promocionals es troben radicats a l’avinguda Carlemany i/o a les seves travesseres i immediacions.
 
Els referits espais públics queden dividits en tres subzones:
 
- zona 1: del Carrer de la Unió fins al Carrer François Mitterrand.

- zona 2: del Carrer François Mitterrand fins a l’Avinguda de les Escoles, incloent la Plaça Coprínceps.

- zona 3: de l’Avinguda de les Escoles fins a l’Hotel Carlemany inclòs.
 
El plànol que s’acompanya en annex núm.1 al reglament delimita tota la zona concernida i identifica les tres subzones abans esmentades, amb indicació de les zones d’entorns de protecció de béns d’interès cultural.
Article 3 - Temporalitat de l’ocupació dels espais públics.
 
3.1. El Comú fixa cada any durant el mes de gener les dates dels períodes d’ocupació temporal possibles, havent escoltat prèviament el parer no vinculant dels comerciants de la zona a través de les associacions de comerciants de la zona.
 
3.2. El Comú es reserva expressament la possibilitat, la resta de l’any, d’ocupar tot o part de l’espai públic concernit, per esdeveniments tradicionals, comercials, promocionals, benèfics o esportius, i pot, a aquesta ocasió, posar tot o part de l’espai públic en concurrència pública o adjudicar-lo directament, a títol onerós o gratuït, en funció de la conveniència i de la temàtica de l’esdeveniment que organitza.
Article 4.- Beneficiaris de les llicències.
 
4.1. Poden sol·licitar, segons les modalitats previstes a aquest reglament, l’ocupació temporal d’un espai públic, tots els titulars dels establiments comercials radicats a la zona determinada al plànol annex  núm.1, sempre i quan l’establiment comercial sigui situat en planta baixa i amb façana i accés principal a l’espai públic.
 
La superfície màxima que es pugui sol·licitar ocupar, en aquest cas, correspon a la projecció de la façana de l’establiment comercial autoritzat, amb una llargada màxima de quinze metres i una amplada màxima de tres metres, tot deixant sempre un pas mínim de dos metres d’amplada, totalment lliure, entre l’establiment comercial i l’espai públic ocupat.
 
El titular d’un establiment comercial radicat a la zona pot sol·licitar l’ocupació temporal d’un espai públic que correspondria a un altre establiment comercial sempre i quan, cumulativament, els dos establiments comercials siguin veïns i s’acrediti al Comú l’autorització per escrit o el conveni entre els dos titulars dels establiments comercials.
 
En tot cas, no poden beneficiar-se d’aquestes llicències els establiments comercials situats en galeries comercials o en plantes superiors d’edificis, comercials o no.
 
4.2. També poden sol·licitar, segons les modalitats de concurrència pública previstes a aquest reglament, l’ocupació temporal d’espais públics, tots els restants titulars d’establiments comercials autoritzats al Principat d’Andorra.
 
Les superfícies que es pot sol·licitar ocupar temporalment en aquest marc són tot o part de la plaça dels safareigs, la Plaça Santa Anna, la Plaça Coprínceps, els espais públics radicats davant d’establiments comercials en situació de baixa d’activitat i altres espais que puguin ser determinats en el futur per part del Comú.
 
A títol orientatiu, el plànol que obra en annex núm. 2 al reglament delimita les superfícies susceptibles de ser posades en concurrència pública pel Comú, precisant que podran variar en funció de les necessitats i activitats programades a la via pública.
Article 5.- Productes, activitats i serveis susceptibles de ser autoritzats:
 
5.1. Els beneficiaris de llicències obtingudes en el marc d’aquest reglament tan sols poden comercialitzar, en l’espai públic que els resulta atribuït, productes, activitats i serveis relacionats amb les activitats dels establiments comercials dels quals són titulars.
 
5.2. Salvat als hotels, bars i restaurants radicats a la zona, queda prohibida en tot cas la venda de productes d’alimentació i de begudes de consum immediat a tots els espais públics autoritzats.
 
5.3. Nogensmenys, els beneficiaris de llicències poden oferir als seus clients, a títol gratuït i amb finalitat promocional, altres productes, activitats i serveis que els que siguin directament relacionats amb les activitats dels establiments comercials dels quals són titulars, incloent-hi begudes, piscolabis i similars.
 
5.4. El Comú pot també, excepcionalment i al seu lliure criteri, autoritzar un titular d’un negoci d’alimentació o de restauració no radicat a la zona a oferir, en espais públics,  productes d’alimentació i begudes si ofereix productes de reconeguda qualitat, de marques exclusives, de productes frescos de temporada o de productes no presents a l’oferta habitual de la zona. Així mateix, també amb caràcter excepcional, el Comú podrà autoritzar l’organització de fires i/o exposicions dels productes anteriorment relacionats. Article 6.- Modalitats i condicions generals de l’ocupació temporal
 
6.1. Els materials i mobiliari d’exposició instal·lats en els espais públics autoritzats han de ser conformes a la normativa general i en les millors condicions en matèria de seguretat, salubritat i higiene.
 
6.2. En els espais públics autoritzats, no es poden comercialitzar ni presentar articles o materials en mal estat, de mala qualitat o que puguin perjudicar la imatge de la zona Vivand.
 
6.3. Solament s’autoritza la col·locació de para-sols desmuntables, amb projecció en planta màxima de 3x3 metres i que respectin, a més, les característiques següents:
 
- La lona o teixit similar ha de ser de color cru.

- El pal de suport ha de ser de 90 mm. de diàmetre, com a mínim.

- Els perfils d’alumini han de ser lacats de color gris fosc.
 
6.4. El muntatge de tots els elements i mobiliari en els espais públics autoritzats s’ha de fer a partir de les 6 hores del matí del dia autoritzat.
 
El desmuntatge ha de tenir lloc desprès de finalitzat l’horari comercial del dia autoritzat i, en tot cas, l’espai públic ha de quedar totalment net, lliure i vacu abans de les 6 hores del matí del dia següent.
 
El muntatge i el desmuntatge s’han de fer amb totes les precaucions necessàries per no pertorbar el descans dels veïns.
Article 7. Obligacions dels beneficiaris de llicències.
 
Els beneficiaris de llicències queden especialment obligats a:
 
-         Destinar l’espai públic autoritzat a la finalitat específica per a la qual han rebut l’autorització i en funció del projecte presentat al Comú.

-         No cedir la llicència a tercers.

-         Complir amb l’horari comercial fixat a la llicència.

-         No instal·lar cap tipus de focus acústic (música ambiental) ni tampoc efectuar actuacions sonores en viu (cant, música, teatre i similars).
Article 8.- Documentació a adjuntar a la sol·licitud i procediment d’atorgament de llicència.
 
8.1. La sol·licitud de llicència ha d’anar sempre acompanyada de la documentació següent:
 
-         Còpia del registre de comerç,

-         Projecte d’ocupació de l’espai públic, amb indicació clara, a la memòria descriptiva, dels productes, activitats i serveis oferts, i relació i descripció detallada (o fotografia) dels elements de mobiliari que se sol·licita instal·lar,

-         Plànol de la situació de l’espai públic que se sol·licita ocupar amb indicació de la superfície sol·licitada,

-         Pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la ocupació d’espai públic sol·licitada,

-         Fiança bancària de 600€ (sis-cents euros) a favor del Comú i amb una vigència igual a la durada de la llicència sol·licitada, destinada a respondre dels eventuals danys que pugui causar l’ocupació de l’espai públic,

-         I,  per als titulars d’establiments comercials no radicats a la zona, a més de la documentació anterior, el preu ofert.
 
8.2. Els titulars d’establiments comercials radicats a la zona poden sol·licitar en tot moment l’ocupació temporal de l’espai públic que els correspongui i, salvat indicació contrària, s’entén que la seva sol·licitud de llicència s’efectua per als dies habilitats per a la resta de l’any natural en curs.
 
Per als restants casos, la sol·licitud de llicència ha de precisar expressament per quin dia o quins dies s’efectua, i el decret que resolgui favorablement una sol·licitud ha de precisar els dies concrets per als quals el Comú autoritza l’ocupació temporal.
 
8.3.  La llicència atorgada queda sense efecte per qualsevol dels motius següents:
 
- haver finalitzat el termini per al qual ha estat concedida,

- haver estat donat de baixa l’establiment comercial del qual depèn,

- per voluntat manifesta expressada pel beneficiari de la llicència,

- per incompliment del projecte autoritzat,

- per incompliment de les seves obligacions per part del beneficiari,

- per impagament dels preus públics deguts,

- o per raons d’interès públic degudament justificades.
Article 9.- Preus públics i preus oferts.
 
9.1. El titular d’un establiment comercial radicat a la zona i que obtingui una llicència queda obligat a liquidar l’import del preu públic corresponent a la subzona on es troba radicat l’espai públic autoritzat,  tal com queda establert, per a l’aprofitament especial del domini públic comunal, a l’Ordinació de preus públics.
 
9.2. El titular d’un establiment comercial no radicat a la zona i que obtingui una llicència queda obligat a liquidar l’import del preu per ell ofert a la seva sol·licitud. El preu ofert mai pot ser inferior al doble del preu base establert a l’Ordinació de preus públics.
 
9.3. En tot cas el preu es merita a comptar de la data de l’obtenció de la llicència.
Article 10.- Criteris d’adjudicació.
 
10.1. Per als titulars d’establiments comercials radicats a la zona, el Comú pot refusar l’autorització d’una sol·licitud, entre altres, per les següents raons:
 
-         Falta d’estètica del projecte presentat,

-         Impacte desfavorable sobre la imatge i la promoció de Vivand.
 
10.2. El Comú pot lliurement decidir adjudicar, o no, espais públics a titulars d’establiments comercials no radicats a la zona, tenint en compte de manera particular els criteris següents:
 
-         Singularitat i qualitat dels productes, activitats o serveis oferts.

-         Estètica del projecte de presentació.

-         Impacte favorable sobre la imatge i la promoció de Vivand.

-         Preu ofert.
 Article 11.- Règim disciplinari
 
11.1. El control de l’ús dels espais públics per part dels titulars de les llicències correspon al Comú a través dels seus serveis tècnics.
 
11.2. Són constitutius d’infracció al present reglament:
 
-         l’incompliment de qualsevol dels seus preceptes

-         i la reincidència en aquest incompliment.
 
11.3. L’incompliment de qualsevol dels preceptes del reglament per part del titular d’una llicència pot comportar-li la imposició d’una multa de fins a 200 € (dos-cents euros).
 
La reincidència en l’incompliment de qualsevol dels preceptes del reglament per part del titular d’una llicència pot comportar-li la imposició d’una multa de fins a 400 € (quatre-cents euros), així com l’obligació de tornar d’immediat l’espai públic ocupat, lliure i vacu a la disposició del Comú.
Disposició final
 
Aquesta reglament entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOPA.
 
Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 8 de juny del 2015.