Inici / Actes Consell de Comú / 8 de juny de 2015

8 de juny de 2015

L’any dos mil quinze, dilluns, dia 8 de juny, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents a les sessions celebrades els dies 30 de març (sessió ordinària) i 18 de maig de 2015 (sessió extraordinària amb caràcter urgent).
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 23 i 31 de març; 7, 13, 20 i 27 d’abril, i 4, 11 i 18 de maig del 2015.
3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics.
4. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de suplement de crèdit per fer front al pagament de la contractació de l’estudi sobre la creació de l’organisme de recaptació comunal.
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre les modalitats d’avaluació de l’acompliment, de data 28 de juny del 2012.
6. Conforme als articles 105 i 106 del Text refós de la LGOTU, proposta d’aprovació i publicació de l’acord provisional de modificació de les fitxes corresponents a les unitats d’actuació UA-Suble-27, el Noguer i UA-Suble-31, zona del Soqué, del POUP d’Escaldes-Engordany.
7. Proposta d’acord de sotmetre a informació pública el projecte de delimitació dels polígons cadastrals núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32 i 33, conforme a la disposició transitòria tercera, apartat 6, de l’Ordinació del cadastre.
8. Proposta d’aprovació del Reglament de funcionament intern de l’edifici Caldea.
9. Proposta d’aprovació del projecte de modificació dels Estàtua de la societat SEMTEE SA.
10. Proposta d’aprovació del Reglament regulador de l’ocupació temporal d’espais públics de la zona Vivand amb finalitat comercial o promocional.
11. Conforme als articles 58.3 i 83 de la Constitució, proposta d'aprovació del text de modificació de l'article 7, i supressió dels articles 8 i 9, de la Llei qualificada de transferències als comuns. Si hi ha lloc, acord de facultar als Cònsols per a signar en nom del Comú l'escrit de presentació a tràmit parlamentari, conforme als articles 102 i 103.1 del Reglament del Consell General.
12. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió celebrada el dia 24 de febrer del 2015.
13. Informes de caràcter general.
1. Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe sobre l’estat d’execució del Pressupost 2015 (primer trimestre).
2. Altres informes de caràcter general.
14. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Eduard Molné què ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, es declara oberta la sessió.
Previ a tot, la Sra. Cònsol Major indica als consellers que per a la seva deguda informació i documentació, se’ls lliura un Cd on s’hi recullen totes les actes de les sessions de Consell celebrades durant l’any 2014.
Tot seguit, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió d’avui.

 

Acta en format pdf