Ordinació preus públics 2016

Ordinació del 18-2-2016 sobre preus públics 

Atès el marc de l’autonomia administrativa i financera al que fa referència l’apartat 2n. de l’article 80 de la Constitució. 

Atès el que disposa la Llei Qualificada de delimitació de competències dels comuns. 

Atès el que disposen la Llei 21/2014 del 16/10/2014 de bases de l’ordenament tributari i el Decret del 21 d’octubre del 2015, que aprova el Reglament de recaptació dels tributs, en relació al procediment de constrenyiment. 

Atès el que disposa el Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de 27 de juny de les Finances Comunals. 

Atès el que disposa el texts refós del Codi de l’Administració.

El Comú d’Escaldes-Engordany en la seva sessió de Consell que ha tingut lloc el dia 18  de Febrer de 2016 ha acordat aprovar la següent

 

ORDINACIÓ SOBRE PREUS PÚBLICS

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1. Exercici de la potestat normativa

Sota el principi d’autogovern els comuns del Principat d’Andorra administren i gestionen els seus recursos propis i exerceixen la potestat normativa que preveu la Constitució, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, la Llei de bases de l’ordenament tributari i la Llei de les finances comunals.

Entre els recursos de dret públic de naturalesa no tributaria s’hi troben els preus públics, que s’estableixen i modifiquen mitjançant ordinació.

 

Article 2. Definició i contingut de l'Ordinació de preus públics

Aquesta Ordinació regula els trets essencials del catàleg dels preus públics que ofereix el Comú, en relació a la seva naturalesa jurídica, fet generador, obligats al pagament, imports i condicions de pagament, conforme al que preveu el Títol III, Capítol II de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals.

Tenen la consideració de preus públics, les contraprestacions exigides pel Comú per la prestació de serveis públics, la realització d’activitats o de funcions administratives, quan no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòria, sempre i quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

a) Que es tracti de la utilització d’un bé de domini públic

b) Que la persona interessada sol·liciti  el servei o la prestació de forma voluntària

c) Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència

  

Article 3. Obligats al pagament

Els obligats al pagament dels preus públics comunals son les persones que se’n beneficien de la realització de serveis o activitats per part del Comú. 

 

Article 4. Obligacions accessòries 

El Comú pot demanar i exigir a les persones obligades al pagament dels preus públics, les declaracions o aportacions d’informació que consideri necessàries per a determinar les dades o els elements referents als serveis i que siguin necessàries per a l’aplicació de les tarifes.

Tret que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, el Comú pot suspendre la prestació dels serveis o la realització d’activitats sotmeses a preu públic, quan les persones obligades al pagament incompleixin l’obligació d’aportar declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir els pagaments dels preus públics, els recàrrecs i interessos moratoris  acreditats.

 

Article 5. Aplicació i gestió

Els imports dels preus públics s’estableixen i modifiquen mitjançant Ordinació.

El Comú és l’encarregat de la gestió, el cobrament, la comprovació, la recaptació, la inspecció i qualsevol altre funció referent als preus públics.

El Comú pot acordar una tarifa reduïda del 50% o la gratuïtat dels preus públics a favor dels residents a la Parròquia d’Escaldes-Engordany que acreditin trobar-se en estat de necessitat segons els requisits i modalitats fixats en el Reglament d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social.

 

Article 6. Import

L’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com a mínim, el cost del servei o l’activitat que es presta i prenent en consideració el preu de mercat que correspongui per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona sol·licitant.

Tanmateix, quan per raons de política social s’aconselli i es justifiqui, el Comú podrà establir preus públics per sota del cost dels serveis prestats.

Les propostes per a l’establiment o modificació dels imports dels preus públics que s’exigeixin han d’anar acompanyades d’una memòria que en motivi i justifiqui la quantia.

Si la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic comunal comporten la destrucció o el deteriorament de tot o part dels seus elements, el Comú pot exigir la consignació d’un dipòsit equivalent al cost estimat de la reconstrucció o de la reparació d’aquells elements, sense perjudici de la liquidació definitiva del cost real de la reconstrucció o de la reparació, que s’abonarà en el moment en que finalitza la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic comunal.

 

Article 7. Exigibilitat

Amb caràcter general, els preus públics són exigibles des de l’inici de la prestació del servei al que es refereixen. Tanmateix, es poden exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del serveis. En aquest cas, si el servei no s’arriba a prestar per motius no imputables al sol·licitant, el Comú ha de retornar l’import conjuntament amb els interessos corresponents.

En cas d’impagament, els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via administrativa i, en conseqüència, per via de constrenyiment, d’acord amb el procediment previst en la Secció Tercera, Capítol II, del TÍTOL V. de l’Ordinació Tributària comunal vigent per l’any 2016.

 

TÍTOL II. ESTABLIMENT DELS PREUS PÚBLICS

 

Article 8. Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del sol, subsòl o vol d’un bé de domini públic comunal

8.1.- Instal·lació de rètols comercials o publicitaris i indicadors de serveis turístics.

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació de rètols publicitaris o anunciadors d’activitats comercials, industrials i/o professionals, serveis turístics, Bars, Restaurants i Hotels.

Import: Independentment de les modalitats de rètols establerts a l’Ordinació sobre publicitat, l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

a/ Rètols frontals: 14,35 € anyals per m2, amb un mínim de 23,00 € i un màxim de 3.200,00 €.

b/ Rètols amb volada damunt la voravia: 24,60 € anyals per m2, amb un mínim d’imposició de 35,00 €.

c/ Rètols situats a la coberta dels edificis: 24,60 € anyals per m2, amb un mínim d’imposició de 35,00 €.

d/Rètols indicadors de serveis turístics: 332,10 € anyals, per unitat.

e/ Cartells i similars: 4,10 € per m2.

f/ Cintes visuals: 25,60 € anyals per metre lineal.

g/ En  els casos previstos a, b, c, d, i e,  s’aplicarà, en concepte d’autorització d’instal·lació, un import fix de 55,35 €; en el cas de l’apartat f/, 153,75 € pel mateix concepte.

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural. 

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació.

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat Bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

8.2.- Tanques publicitàries i lones

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació de tanques publicitàries, pantalles i lones a les façanes dels edificis, o en tots els casos, en espais privats amb vistes al domini públic.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

a/ Tanques publicitàries   25,60 € per m2  

b/ Lona   4,10 € per m2

c/ Tanques amb lames giratòries  49,20 € per m2

d/ Pantalles 102,50 € per m2

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural. 

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació.

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat Bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

En tots els casos a), b), i c), s’aplicarà, en concepte d’autorització d’instal·lació, un import fix de 107,60 €, per unitat; en el supòsit d), s’aplicarà un import fix de 205 € pel mateix concepte.

8.3.- Guals

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització d’una reserva de pas a través de la voravia per a l’accés de vehicles a edificis i solars.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix a raó de 56,35 € anyals per metre lineal, amb una llargada mínima de 2 metres i màxima de 4 metres.

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural. 

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització del gual.

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Les primeres autoritzacions comporten el pagament de la pintura, a raó de 3,75 € metre lineal i la placa identificativa del gual, a raó de 25,60 €. 

8.4.- Contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai, terrasses de bar i espais públics destinats a activitats comercials o promocionals a la zona VIVAND

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a l’ocupació de la via pública amb contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai i terrasses de bar.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

Contenidors: l'emplaçament de contenidors a la via pública, per a dipòsit temporal de runa i enderrocs provinents de les obres, cotitzarà a raó de 18,45 € per contenidor i per dia. Si es tracta de contenidors tipus 'sac', cotitzaran a raó de 5,50 € per unitat i dia.

Tanques d'obra: l'ocupació de la via pública amb tanques d'obra, cotitza en funció del procés constructiu de l'edifici, com segueix:

· 1,28 € per metre quadrat i per dia fins a la rasant del carrer, sempre que l'ocupació depassi els sis mesos.

· 133,25 € si la durada de l'ocupació es inferior o igual a sis mesos.

· 3,75 € per metre quadrat i per dia, a partir del nivell de la rasant del carrer.

Bastides: l'emplaçament de bastides a la via pública, per a l'execució d'obres o treballs a les façanes, cotitza a raó de 1,28 € per m2 i per dia.

Quan les referides obres siguin destinades a millora o embelliment de la façana de l'edifici, aquestes quedaran exonerades de cotització pel concepte d'ocupació de la via pública, durant el termini de 30 dies, per cada façana. Més enllà del referit termini, cotitzaran 1,75 € per metre quadrat i dia.

Grues d'obra i muntacàrregues: l'emplaçament amb caràcter temporal de grues i muntacàrregues d'obra  a la via pública cotitza un preu fet de 1.230,00 €  els sis primers mesos en concepte d'instal·lació i un preu fet de 3,75 € per metre quadrat i per dia a partir el sisè mes.

Reserva d’espai a la via pública: la reserva d'espai d'estacionament a la via pública davant dels hotels, per a càrrega i descàrrega d'equipatges de passatgers, cotitza en funció dels metres lineals de reserva, a raó de 160 €/any per metre lineal.

Les reserves d'espai han de tenir una longitud mínima de 5 metres i màxima de 15 metres.

Les primeres autoritzacions comporten el pagament de la pintura, a raó de 36 € metre lineal i la instal·lació i subministrament de la placa identificativa del gual, a raó de 123 €.  

Reserva d’espai a la via pública amb caràcter temporal: l’ocupació de la via pública amb tanques de senyalització mòbils, per a la realització de treballs ocasionals, petites reparacions, operacions de càrrega i descàrrega de materials o mobiliari, cotitza a raó de 1,25 € per metre quadrat i per dia.

Terrasses de bar: d’acord amb el Reglament d'ocupació de la via pública amb terrasses de bar, de data 18 de març del 2005, cotitzen tenint en compte la classificació dels carrers establerta a l'article 19.4 de l’Ordinació Tributària, d'acord amb el següent preu fet:

Categoria 1a: 16,70 €/m2 i per mes. 

Categoria 2a: 11,95 €/m2 i per mes. 

Categoria 3a: 11,10 €/m2 i per mes. 

Categoria 4a:  9,45 €/m2 i per mes.

Categoria 5a:    5,85 €/m2 i per mes.

El pagament d’aquest preu públic és mensual i es merita el dia de l’obtenció de la llicència, en funció de la durada en la proporció següent: 

· Fins a tres mesos: 10 % de reducció en la seva categoria

· Fins a sis mesos: 20% de reducció en la seva categoria

· Fins a nou mesos: 30 % de reducció en la seva categoria

· Fins a 12 mesos: 40 % de reducció en la seva categoria

Zona VIVAND: ocupació d’espais públics situats a la zona VIVAND per part d’establiments comercials radicats a la zona. 

Per als espais públics situats a la zona VIVAND davant d’establiments comercials ja autoritzats, es cotitza segons la subzona de radicació, com segueix:

Zona 1: 5 € per dia i per metre quadrat

Zona 2: 3 € per dia i per metre quadrat

Zona 3: 1,5 € per dia i per metre quadrat

Ocupació d’espais públics situats a la zona VIVAND i oferts a concurrència pública: 

Els espais públics situats a la zona VIVAND oferts a concurrència pública cotitzen segons l’oferta de l’adjudicatari.

8.5.- Estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts.

Fet generador: constitueix el fet generador l’estacionament temporal de vehicles a les vies públiques, en els llocs expressament habilitats, o en els aparcaments públics oberts.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

a) Zones regulades

Zona blava 1,25 €/ hora (*)   

Zona blava tarifa diürna BUS 3,50 €/hora   

Zona blava tarifa nocturna BUS 35,00 € 

(de les 18h a les 8h.)  

(*)El pagament d’aquest preu públic s’efectua en el moment de la retirada del corresponent tiquet lliurat pels expenedors.

b) Rotació aparcaments horitzontals i verticals amb equips de control d’accés :

b-1) Preus tiquet horari

Aparcaments vehicles Verticals Horitzontals   

1a 1/2 hora Gratuïta Gratuïta   

Fracció de 15 minuts                0,50 €                0,50 €   

Tarifa màx. Nocturna (21h-8h)              10,80 €                3,00 €   

Tarifa màxima diürna (8h-21h)              20,80 €         ..     20,80 €  

L’aparcament Vilars té la primera hora gratuïta i una tarifa màxima de 10 € per dia.

Aparcament autobusos   

Fracció de 15 minuts              1,00 €   

Tarifa màxima diària            40,00 €  

Si un vehicle sobrepassa les línies que limiten una plaça destinada a l'aparcament, haurà d’abonar el preu per l'ocupació de les places corresponents. S’ aplicarà el preu del tiquet horari a partir de la data i hora d'entrada en que s’impedeix l'estacionament a altres vehicles.

b-2) Vals de descompte

Els vals de descompte són acumulables.

Vals de descompte Preu unit. real Preu unit. venda Dte. Compra mínim (UT) Cost total   

30 min.

(Mínim 200 unitats) 1,00 € 0,55 € 45,00% 200 110,00 €   

1h.

(Mínim 100 unitats) 2,00 € 1,00 € 50,00% 100 100,00 €  

b-3) Tarjeta AD+ (tarjeta de prepagament)

Tarjeta de prepagament vàlida per a tots els aparcaments de vehicles amb control de d’accés del Comú d’Escaldes-Engordany.

Condicions de venda:

Dipòsit per a l’adquisió de cada tarjeta : 5,00 €

Recàrrega inicial: 25,00 €

Preus de tiquet horari:

Aparcaments Verticals Horitzontals   

1a hora Gratuïta Gratuïta   

Fracció de 15 minuts                0,25 €                0,25 €   

Tarifa màx. Nocturna (21h-8h)                5,40 €                1,50 €   

Tarifa màxima diürna (8h-21h)              10,40 €              10,40 €  

L’aparcament Vilars té una tarifa màxima de 10 € per dia.

c) Abonaments Aparcaments horitzontals i verticals:

c-1) Abonament mensuals en aparcaments amb equips de control d’accés:

El preu base de l’abonament és sense reserva de plaça en cap aparcament determinat.

Per calcular el preu final de l’abonament, cal afegir al preu base el suplement corresponent al tipus d’abonament escollit per l’usuàri.

1- Preu base:

Per 24 hores 70,00 €   

Dilluns -divendres 13h (8h-21h) 38,00 €   

10h (8h-18h) 30,00 €   

Dilluns -diumenge 13h (8h-21h) 46,00 €   

10h (8h-18h) 40,00 €  

2- Suplement pel tipus d’abonament

Preu   

 Accés a tots els aparcaments (*)       5,00 €   

 Reserva de plaça  (**)       5,00 €  

(*) Disponible tan sols en el preu base de 24 hores.

(**) La reserva de plaça tan sols es pot sol.licitar als aparcaments verticals de Caldea, Prat del Roure, Vilars i Boïgues.

El pagament dels abonaments és mensual i es merita el primer dia de cada mes. Aquest s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

c-2) Abonaments d’accés temporal

Abonaments amb accés a qualsevol aparcament de vehicles equipat amb control automàtic, sense reserva de plaça.

Dies Euros   

2 dies       30,00 €   

3 dies       35,00 €   

4 dies       39,00 €   

7 dies       46,50 €   

15 dies       53,50 €   

30 dies       93,00 €  

Abonaments temporals a l’aparcament d’autobusos del Prat Gran:

Dies Euros   

3 dies 90,00 €   

5 dies 150,00 €  

c-3) Altres abonaments en aparcaments horitzontals i verticals:

  Preu abonat Plaça Moto   

24h.doble 24h.24h.   

Prat Gran-Autocars 275,00 €/mes - -   

Teulades 70,00 €/mes 121,00 €/mes 25,00 €/mes   

St. Jaume 37,00 €/mes   

Engolasters 37,00 €/mes   

Comunals amb parcmetres 108€/Trim.  

El pagament dels abonaments és mensual i es merita el primer dia de cada mes, a excepció dels abonaments als aparcaments comunals amb parcmetres que és trimestral. Aquest s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat Bancària legalment autoritzada a Andorra.

8.6 Subministrament d’aigua termal.

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització d’embrancament pel subministrament d’aigua termal de la xarxa pública

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix en funció del volum de consum, de la manera següent:

- de 1 litre a 20m3       3,90 €/m3

- cada m3 de més     2,30 €/m3

El pagament d’aquest preu públic és trimestral, en funció dels m3 consumits. No obstant s’estableix una quantitat mínima de consum de:

- 7m3 per habitatges, apartaments, locals i similars 

- 4m3 per habitació en hotels, residències i similars

El pagament s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

8.7 Lloguer i venda de nínxols. Preus de diferents serveis.

Fet generador: constitueix el fet generador la compra o arrendament de nínxols, panteons o columbaris dels cementiris comunals, la compra de làpides així com la contractació dels diferents serveis de cementiri.  

Import: l’import d’aquests preus públics s’estableix de la manera següent:

a/ Preus de venda dels nínxols i columbaris del Cementiri de La Plana:

Forats amb ossera comuna venuts per unitats:

· Primer forat: 1.373,50 €

· Segon forat: 1.562,00 €

· Tercer forat: 1.179,00 €

· Quart forat:  1.002,00 €

· Panteons: 17.500,00 €

Columbaris (inclou marc):

· Primer compartiment: 960,00 €

· Segon compartiment: 1.120,00 €

· Tercer compartiment: 932,00 €

· Quart compartiment: 842,00 €

· Cinquè compartiment: 767,00 €

· Sisè compartiment: 707,00 €

b/ Preus de lloguer dels nínxols:

· Primer forat: 536,00 €

· Segon forat: 612,00 €

· Tercer forat: 460,00 €

· Quart forat: 383,00 €

c/ Venda de làpides i marcs pels columbaris i nínxols:

· Làpides nínxols:           124,00 €

· Làpides columbaris:  51,00 €

· Marcs columbaris: 266,50 €

d/ Preus dels diferents serveis als Cementiris:

· Preu fet per inhumació:   212,00 €

· Preu fet per exhumació:   253,00 €

· Crida:     22,00 €

· Servei d’enterrament:   246,00 €

El pagament d’aquests preus públics es fan efectius directament a les oficines del Comú, en el moment de la seva contractació.

e) Forn crematori del Cementiri de la Plana 

· Expedient administratiu de recepció: 27,00 €

· Preparació del fèretre per cremació: 46,00 €

· Drets de cremació sala de vetlla:         518,00€

· Disc identificatiu:           50,00 €

· Desferetració de zenc: 100,00 €

· Cremació de restes:         345,00 €

f) Urnes

· Urna núm. 1: 109,00 €

· Urna núm. 2: 146,45 €

· Urna núm. 3: 187,86 €

· Urna Econatour biodegradable: 243,41 €

El pagament dels preus públics corresponents als epígrafs e) i f) s’efectuen directament a les oficines de l’empresa concessionària.

8.8.- Fires

Per l’ocupació de la via pública amb instal·lacions temporals, siguin comercials o d’esbarjo, pròpies de fires, festes majors, i altres, s’apliquen els següents preus públics en funció de la superfície d’ocupació:

· Fins a 36 m2:               174,00 €

· Més de 36 m2 fins 250 m2:                   5,00 €, per metre quadrat.

· Més de 250 m2:          1.250,00 €

8.9 Preu itineraris permanents (Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada) :

· Instal·lació de plaques i fites:           13,50 €/hora

· Subministrament de la placa:             3,50 €

· Subministrament de la fita:           46,50 €

· Ocupació del sòl:           10,00 €  any per senyal

 

Article 9. Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu

9.1 Escoles bressol 

Fet generador: constitueix el fet generador del preu públic la prestació del servei de l’Escola Bressol.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

Preus  mensuals Escoles Bressol

· Règim de tot el dia: 348,00 €

· Règim de mig dia, matí: 210,00 €

· Règim de mig dia, tarda: 162,00 €

El pagament d’aquests preus públics és mensual i es merita el primer dia de cada mes.

El pagament de la quota resultant s’efectua  per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

9.2.- Servei d’ajuda domiciliària

Fet generador: constitueix el fet generador del preu públic la prestació del servei d’ajuda a domicili.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix a :

· Usuaris renda nivell 1: 9,00 € per hora.

· Usuaris renda nivell 2: 6,95 € per hora (informe del servei social comunal)

· Usuaris renda nivell 3: 5,50 € per hora (informe del servei social comunal)

· Usuaris renda nivell 4: 2,55 € per hora (informe de l’assistenta  social)

El pagament de la quota resultant s’efectua  per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari del servei designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

9.2.1 Servei de restauració Llar de Jubilats 5,26€

9.3 Activitats esportives i de lleure.

9.3.1 Piscines Comunals. 

S’estableixen els següents preus públics per a la utilització de les instal·lacions de les Piscines Comunals.

Entrades individuals piscina Preu fixat   

Entrada individual adult 6,30 €   

Entrada individual infants i joves, i gent gran 4,00 €   

Abonament 20 entrades adult 60,00 €   

Abonament 20 entrades infants i joves, i gent gran 20,00 €   

Preu Grups infants i gent gran - Mínim 20p. 3,70 €   

Preu Grups adults - Mínim 20p. 5,70 €   

Soci per un dia 11,00 €   

Fitness 1 hora 7,10 €   

Hora particular gimnàs i piscina Preu fixat   

Hora particular monitor 1-2 persones 45,50 €   

Hora particular monitor 3-4 persones 58,65 €   

Hora particular monitor 1-2 persones 

(Abonament 10 hores) 297,25 €   

Hora particular monitor 3-4 persones

(Abonament 10 hores) 354,85 €  

Els abonats de qualsevol centre esportiu comunal del país, podran gaudir d’un 50% de descompte en el preu d’entrada a les piscines i en el preu de “soci per un dia”. 

Abonaments (*) Preu fixat   

Matricula: 45,00 €   

ANYAL TRIMESTRAL MENSUAL   

Abonament complet adult 275, 00€ 88,00 € 31 €   

Abonament complet infants i joves, i gent gran 100,00 € 40,00 € 14,00 €   

Abonament complet 2 persones adult 440,00 €   

Abonament familiar parella + 1 fill 520,00 €   

Abonament familiar parella + 2 o més fills 600,00 €   

Abonament familiar pare o mare + 1 fill 300,00 €   

Abonament familiar pare o mare + 2 o més fills 380,00 €  

(*) Inclou piscina, gimnàs i fitness

Lloguer taquilles   

Taquilla gran 69,70 €/any   

Taquilla mitjana 49,20 €/any   

Dipòsit 15,00 €   

Pèrdua clau 3,00 €   

Canvi de pany 12,50€  

S’estableixen les franges d’edat següents:

De 0 a 5 anys gratuïtat, de 6 a 17 anys infants i joves, de 18 a 60 anys adults i més de 60 anys gent gran.

Els abonats de les piscines poden accedir gratuïtament a les instal·lacions del Rocòdrom.

9.3.2. Activitats Aquàtiques 

S’estableixen els següents preus públics per a les activitats aquàtiques de les piscines comunals durant el curs escolar 2015 – 2016.

Activitats per adults   

Curset natació adults: Preu fixat   

- A partir de 16 anys (2 sessions / setmana) Abonat 121,30 €   

- A partir de 16 anys (2 sessions / setmana) No Abonat 157,70 €   

Activitats per infants   

Escola natació .   

(2 sessions / setmana) 127,00 €   

Natació infantil   

(1 Sessió setmana) 72,00 €   

Preu hora monitor natació escolar i/o equivalent 17,20 €  

Els inscrits a les escoles esportives poden accedir gratuïtament a les piscines comunals.

9.3.3 Activitats per a infants.

S’estableixen els següents preus públics per a les activitats esportives dels Esports d’Estiu, Espai lleure per a les vacances escolars, Esports de Neu i de Pasqua i Cursets intensius durant el curs escolar 2016 – 2017:

Esports d’estiu

· 1 setmana amb dinar inclòs (5 dies)*: 72,00 € 

Pels nens de més de 10 anys:

· 1 setmana-(5 dies)* 41,00 €

· 1 setmana matí o tarda -(5 dies)* 26,00 €

· Dinar-(5 dies) 31,00 €

· Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20h):     5,00 €/setmana

* A partir de la 5ª setmana s’aplica un preu setmanal de 33,00 € o de 64,00 € en el cas de dinar inclòs.

Espai Lleure

· Preu:            10,25 € per dia

· Ludoteca (de 18h. 30mn a 20h30mn):     1,00 € per dia

· Suplement horari:                 2,55 € per dia

· Dinar:       6,20 € per dia

El preu setmanal es calcula en funció dels dies laborables 

Esports de Neu 

· Setmana de neu (4 dies) :                   72,00 € (dinar inclòs) 

· Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20h)             4,00 €/setmana

Esports de Pasqua 

· 1 setmana (4 dies):        72,00 € (dinar inclòs) 

· Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20h)            4,00 €/setmana

Cursets intensius

· 1 setmana amb dinar inclòs (5 dies)        95,00 € (dinar inclòs) 

· Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20h)            5,00 €/setmana

· 1 setmana matí o tarda (5 dies)        40,00 €/setmana 

9.3.4.- Excursions guiades.-   

Per a les excursions guiades programades per a l’estiu 2016, s’aplicaran els següents preus públics en funció de l’activitat:  

Activitat Adult Infant   

Itineraris tematic1/2dia 23,00 € 11,50 €   

Itineraris temàtic llargs 35,00 € 17,50 €   

Via ferrata 33,00 €   

Escalada 33,00 €  

Sortides d’educació ambiental per grups   

Preu persona ½ diaPreu persona 1 dia   

De 6 a 12 persones 13,50 €         19,00 €   

Preu grup        195,00 €       270,00 €  

9.3.5 Espai de Lleure.

Per a les inscripcions a l’Espai de Lleure durant el curs escolar 2016 – 2017, s’aplicaran els següents preus públics:

· De dilluns a divendres: 78,10 € mensuals

· Dissabtes (mig dia): 29,10 € mensuals

· 1 Dissabte (mig dia): ..9,00 € dia

9.3.6 Tallers. 

Per a les inscripcions als Tallers durant el curs 2015 – 2016, s’aplicaran els següents preus públics:

a) Adults:

· Tallers d’art 

2 h setmana 121,30 € trimestre

2,5h setmana 151,65 € trimestre

· Line dance

1h setmana 52,60 € trimestre

1,5 h setmana 78,90 € trimestre

· Balls de saló

1,5 h setmana 80,90 € trimestre

· Aeròbic

1 h setmana 40,45 € trimestre

2 h setmana 77,90 € trimestre

· Tèxtil 

1,5 h setmana 76,85 € trimestre

3 h setmana 141,55 € trimestre

4,5 h setmana 210,30 € trimestre

6 h setmana 274,00 € trimestre

2h setmana Patchwork 120,00 € trimestre

· Vidre 

1,5 h setmana 118,30 € trimestre

3 h setmana 232,55 € trimestre

4,5 h setmana 314,40 € trimestre

Utilització forn vidre 62,70 € fornada

b) Infants

· Expressió Plàstica 1 h  setmana 46,50 € trimestre

1,5h setmana63,70 € trimestre

· Dansa 1 h setmana 66,75 € trimestre

· Trenant fils i colors 2 dissabtes al mes 57,65 € trimestre

Altres tallers:

· Cuines del món 84,90 €

· Cuina saludable 35,00 €

· Decoració de Nadal 37,40 €

· Posa fil a l’agulla 37,40 €

· Transfer 110,00 €

· Dissabtes d’art i d’aigua 3,00 €

· Tallers Tots Sants 15,00 €

· Tallers Carnaval 12,00 €

· Dissabtes de cuina 10,00 €

c) Gent gran:

· Ioga 2 hores setmanals 15,50 € trimestre

· Ioga 1hora setmanal  7.75 € trimestre

· Memòria 1 ½  setmanal 15,50 € trimestre

· Country 1 hora setmanal  6,20 € trimestre

· Relaxació 1 h  setmana  6,20 € trimestre

· Habilitats cognitives   1 h  setmana 15,50 € trimestre

· Creativitat 1 h  setmana  6,20 € trimestre

9.3.7.- Rocòdrom, Escola d’escalada, Escola de tennis, Altres escoles esportives i lloguer d’instal·lacions esportives.-

S’aplicaran els següents preus públics pels conceptes:

a) Rocòdrom:

1 sessió 8,50 €

Abonament 10 sessions 68,00 €

b) Escola d’escalada durant el curs 2015-2016:

· 1 sessió per setmana 72,00 € trimestre

· Classes particulars  1h (1-2 persones) 35,40 € 

· Classes particulars 1h30 ( 1-2 pers.) 53,60 € 

· Classes particulars 1h30 (3-4 pers.) 62,70 € 

Els inscrits a les escoles esportives poden accedir gratuïtament a les piscines comunals. 

c) Escola de tennis durant el curs 2015-2016 

· 1 sessió per setmana 92,00 € trimestre

· 2 sessió per setmana 127,00 € trimestre

· Classes Particulars 1h (1-2 pers.) 35,40 €

· Classes Particulars 287,10 €

(Abonament 10 hores)

· Classes Particulars  1 h (3-4 pers.) 45,50 € 

· Classes Particulars 373,05 € 

(Abonament 10 hores)

Els inscrits a les escoles esportives poden accedir gratuïtament a les piscines comunals.

Inscripcions als torneigs de tennis:

- Adults:

· Simples: 10,00 €

· Dobles:    6,00 €

50 % de descompte als menors de 18 anys

- Base (de 8 a 16 anys):

· Simples 6,00 €

· Dobles   3,00 €

Inscripció gratuïta pels infants i joves de l’Escola de Tennis

d) Altres escoles esportives durant el curs 2015-2016:

· 1 sessió per setmana 72,00 € trimestre

· 2 sessió per setmana 127,00 € trimestre

Els inscrits a les escoles esportives poden accedir gratuïtament a les piscines comunals.

e) Instal·lacions Prat del Roure

· Pista de tennis 1h 12,00 €

· Pista de tennis socis piscines 1h 6,00 €

· Pista de tennis GAEE  1h 6,00 €

· Suplement llum artificial 3,00 €

· Pista de tennis (Abonament 10 h) 96,00 €

· Camp de futbol gespa artificial 33,00 €

(una sessió 1 h)

· Camp de futbol gespa artificial 264,00 €

(Abonament 10 sessions 1h)

f) Pavelló Prat Gran:

· Mitja pista 1 h.  19,00 €

· Pista sencera 1 h.  37,00 €

· Abonament pista sencera (10 h) 296,00 €

· Pavelló 1 dia 415,00 €

· Pavelló ½ dia 210,00 €

· Sala de judo 1h  12,00 €

· Sala arts marcials 1h  12,00 €

g) Sala Polivalent del centre esportiu i socio cultural del Prat del Roure:

· Lloguer sala ½ dia  420,25 €

· Lloguer sala ½ dia festiu  531,95 €

· Lloguer sala 1 dia  839,45 €

· Lloguer sala 1 dia festiu  951,20 €

· Lloguer sala ½ dia (amb equips) ..728,25 €

· Lloguer sala ½ dia festiu (amb equips) ..839,95 €

· Lloguer sala 1 dia (amb equips) 1.455,50 €

· Lloguer sala 1 dia festiu (amb equips) 1.567,20 €

· Lloguer vestíbul 1dia  168,10 €

· Lloguer vestíbul 1dia festiu  279,80 €

h) Accessoris

· Lloguer carril piscina (60mn)  19,20 €

i) Accessoris

· Placa protector pista    1,00 €

· Protector pista 420,00 €

· Cadires (preu unitat)    0,40 €

· Taules (Preu unitat)    1,85 €

· Mòduls (3 x 1)    4,00 €

· Faristol            5,70 €

· Equip sono (1 hora)        10,00 €

· Neveres (unitat)            26,00 €

· Tatami (Taekwondo – Karate)  76,00 €

· Tatami (Judo)             153,00 €

· Pantalla per projeccions          16,00 €

· Hora diürna personal Comú  16,00 € 

· Hora nocturna personal Comú    18,00 €

· Escenari (160 m2)     389,00 €

· Escenari (80-90 m2)       207,00 €

· Placa escenari (2m2)            5,70 €

9.3.8 Altres sales i equipaments accessoris  

· Sala d’Espai d’Art:

· Lloguer sala 1 h    20,00 €

· Lloguer sala ½ dia    60,00 €

· Lloguer sala 1 dia  110,00 €

· Sala d’Actes (Casa Comuna) i CIAM

· Lloguer sala ½ dia    75,00 €

· Lloguer sala ½ dia festiu  125,00 €

· Lloguer sala 1 dia  140,00 €

· Lloguer sala 1 dia festiu  230,00 €

· Equip i tècnic ½ dia        60,00 €

· Equip i tècnic 1 dia      110,00 €

· Sala de Dansa 

· Lloguer sala 1 h    20,00 €

· Lloguer sala ½ dia    60,00 €

· Lloguer sala 1 dia  110,00 €

· Lloguer sala 1 dia festiu  200,00 €

· Sales -4 i -3 i Sala de reunions de Fiter i Rossell

· Lloguer sala 1 h    12,00 €

· Sala Cuina llar de jubilats

· Lloguer  1 h    20,00 €

9.3.9 Escola de música: 

Per a les inscripcions a l’Escola de música s’aplicaran els següents preus públics per a l’any escolar 2015 – 2016:

Classes col·lectives

Infants Preu mensual   

Classes infants introducció 35,40 €   

Classes iniciació guitarra infants 55,60 €   

Classes iniciació piano infants 55,60 €   

Classes andante guitarra 60,65 €   

Classes andante guitarra 2n any – 1pers. 80,90 €   

Classes andante guitarra 2n any – 2pers. 70,75 €   

Classes andante piano 80,90 €   

Classes allegreto i vivace guitarra 60,65 €   

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 1pers. 80,90 €   

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 2pers. 70,75 €   

Classes allegreto i vivace piano 80,90 €   

Adults Preu mensual   

Adagio 80,90 €  

Classes particulars 

Preu   

Classe 1 hora 60,65 €  

9.4. Venda de contenidors per a la recollida de escombraries i per a la recollida selectiva

S’estableixen els següents preus públics per a la venda de contenidors:

· Recollida d’envasos

Capacitats            Preus   

120 litres     118,00 €   

240 litres     141,00 €   

330 litres     170,00 €   

660 litres     234,00 €   

1100 litres           367,00 €  

· Recollida de escombraries

Capacitats         Preus   

120 Litres         95,00 €   

240 Litres       114,00 €   

330 Litres       146,00 €   

660 Litres       313,00 €  

· Recollida del vidre

Capacitats         Preus   

120 Litres  118,00 €   

240 Litres        141,00 €   

360 Litres  170,00 €   

660 Litres  275,00 €  

· Recollida de paper

Capacitats Preus   

360 Litres        171,00 €   

1100 Litres        366,00 €  

9.5.- Venda de Llibres i altres productes.

· Escaldes-Engordany 65,00 €

· Més que un plat de sopa 10,00 €

· Guia camins d’Escaldes-Engordany 10,00 €

· Guia camins d’Andorra            4,95 €

· Paquet Guies camins d’Andorra i Escaldes Engordany 13,00 €

· Mapa del circuit d’orientació d’Engolasters  0,99 €

· Paquet 3 Mapes del circuit d’orientació d’Engolasters  1,98 €

· Venda agenda de les escoles Bressol  6,70€

9.6.- Retirada de vehicles de la via pública pels serveis de les grues comunals.

D’acord amb l’article 37 del Codi de la Circulació, el servei de retirada de vehicles de la via pública s’estableix a 60 €, en concepte de despeses generades per la disposició i ús de mitjans de transport del vehicle, encara que aquest no es porti a terme per compareixença del conductor.

El pagament d’aquestes despeses s’efectua en el mateix moment de la restitució del vehicle.

Article 10. Preus públics per a la prestació de serveis administratius

10.1 Certificats i fotocòpies

a) Certificats de residència, convivència, cadastre, altes i baixes de comerç i baixes del cens de població, i altres demandes de certificació de documents: 4,00 €.

L’import es satisfà a les oficines del Comú en el mateix moment de sol·licitar-lo.

b) Fotocòpies i reproduccions fotogràfiques

Paper Preu   

fotocopies A4  0,30 €   

fotocopies A3  0,40 €   

Impressió paper documents digitalitzat. A4  0,30 €   

Suport CD (per unitat)  1,00 €   

Suport DVD (per unitat)  2,00 €   

Fotografia Preu   

Còpia en suport digital format JPG (300 dpi màxim)      0,60 €   

Còpia en suport digital format TIFF (300 dpi màxim) 10 €   

Còpia en suport digital paper (material gràfic) 10 €   

Drets d'explotació sobre documents de 

l’arxiu històric Preu   

Publicitat (premsa, webs, cartells,...)  45 €   

Productes audiovisuals i multimèdia 100 €   

Productes editorials (premsa, editorial, webs,...)  60 €   

Exhibicion13s (exposicions, projeccions,...)  55 €   

Altres usos (cartells, murals,...) 100 €  

10.2 Plaques identificatives d’autoritzacions d’obres menors.

S’apliquen els següents preus públics pel lliurament de les plaques identificatives d’autorització d’obres menors:

· Obres menors:  56,00 € per placa.

La placa d’Obra Menor pot ser retornada al Comú, una vegada finalitzats els treballs. Si la placa es retorna en bon estat de conservació, es reemborsarà a l’autoritzat l’import del preu públic abonat, sempre que aquest retorn s’efectuï dins del termini màxim de tres mesos comptats des de la data fixada a l’autorització per a l’acabament dels treballs.

10.3 Còpies de documentació dels arxius del departament d’urbanisme:

· Còpia de plànol fins a DINA 1 3,00 €

· Còpia de plànol fins a DINA 0 3,50 €

· Fotocòpia DINA 4           0,30 €, per fotocòpia i cara

· Fotocòpia DINA 3           0,40 €, per fotocòpia i cara

· Fotocòpia DINA 4 (color)           0,50 €, per fotocòpia i cara

· Fotocòpia DINA 3 (color)           0,70 €, per fotocòpia i cara

· CD         10,00 € unitat

· DVD         30,00 € unitat

Aquelles demandes de còpies de documentació que requereixin la recerca de documentació als arxius d’urbanisme, comportarà l’aplicació d’un preu addicional per l’import de 15,00 € per consulta. 

10.4.- Recursos econòmics de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu – Perafita – Claror.-

D’acord amb el que preveu l’article 49 de del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, s’estableixen els següents preus públics corresponents als recursos econòmics de la Comissió de Gestió: 

Preu   

Bolígrafs fusta 2,50 €   

Llibreta amb bolígraf 5,00 €   

Samarretes VMPC 6,00 €   

Samarretes imatge concurs 6,00 €   

Set llapis colors 2,50 €   

Imans 1,50 €   

DVD Vídeo de la VMPC 4,00 €   

Postals 0,25 €  

 

TÍTOL III. RECURSOS ADMINISRATIUS I JURISDICCIONALS

 

Article 11. Recurs administratiu

Contra els actes i les resolucions administratives del Comú en matèria de preus públics, els obligats al pagament poden interposar recurs en via administrativa, en la forma i els terminis previstos pel Codi de l'administració. 

La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l'acte o de la resolució que n'és objecte. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar recurs jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei. 

 

Article 12. Recurs jurisdiccional

Contra la desestimació, presumpta o expressa, d’un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció administrativa, en la forma i els termini establerts per la Lleu que regula el procediment davant d’aquesta jurisdicció.

 

Disposició transitòria primera

Es mantenen sense cap modificació els preus dels abonaments dels aparcaments comunals, contractats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordinació, els quals s’incrementaran anyalment amb l’IPC, conforme a l’Ordinació del Pressupost i dins dels límits que estableixi la Llei.

Disposició transitòria segona

Els preus públics establerts en la present Ordinació s’entenen sense l’aplicació de l’impost general indirecte, a excepció feta d’aquells que es defineixen a l’article 8.5.b. i 8.5.c.2. Tots els restants preus públics que resultin afectats per l’aplicació d’aquest impost, es veuran automaticament incrementats conforme al tipus de gravàmen que la Llei estableixi per a cada concepte.

Disposició final única

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 Escaldes-Engordany, casa comuna,18 de febrer del 2016.