Inici / Actes Consell de Comú / 18 de febrer de 2016

18 de febrer de 2016

L’any dos mil setze, dijous, dia 18 de febrer, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió de Consell celebrada el dia 12 de gener de 2016.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 10, 14, 21, i 29 de desembre de 2015; 18 i 25 de gener, i 1 de febrer del 2016.
3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació general del pressupost econòmic 2016.
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària.
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació sobre preus públics.
6. Proposta de nomenament del Sr. Àngel Grau Navarro al càrrec de Secretari General del Comú, amb les atribucions que li atorga la legislació vigent. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec.
7. Proposta de nomenament de la Sra. Mònica Navarro Puig al càrrec d’Interventora, amb les funcions que li atorga el títol IV de la Llei de les finances comunals. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec.
8. Proposta de nomenament de la Sra. Esther Cervós Isern al càrrec de Directora del Departament d’Urbanisme, amb les facultats que li atorga l’article 31 de l’Ordinació de la funció pública comunal. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec.
9. Proposta de nomenament de la Sra. Maite Tauste Mañosas al càrrec de Directora del Departament d’Administració i Finances, amb les facultats que li atorga l’article 31 de l’Ordinació de la funció pública comunal. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec.
10. Proposta de nomenament del Sr. Eloi Torres Hijos al càrrec de Director del Departament d’Informàtica, amb les facultats que li atorga l’article 31 de l’Ordinació de la funció pública comunal. Si escau, presa de jurament o promesa del càrrec.
11. Informes de caràcter general.
12. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Salomó Benchluch què ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 17 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 

Acta en format pdf