Inici / Actes Consell de Comú / 30 de març de 2016

30 de març de 2016

L’any dos mil setze, dimecres, dia 30 de març, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió de Consell celebrada el dia 18 de febrer del 2016.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 9, 15, 22 i 29 de febrer, i 7 i 15 de març de 2016.
3. Proposta d’aprovació de l’Estat general de comptes corresponent a l’exercici econòmic 2015.
4. Proposta d’incorporació al pressupost 2016 dels crèdits relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats durant l’exercici anterior, per un import total de 802.333,52 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3 b), de la Llei de les finances comunals
5. Proposta d’aprovació del Decret de modificació de les normes urbanístiques i normativa complementària del Pla d’ordenació i urbanisme d’Escaldes-Engordany.
6. Proposta d’acord per a la remodelació de l’avinguda del Fener, mitjançant la convocatòria d’un concurs d’idees .
7. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en el curs de les sessions celebrades els dies 13 de novembre de 2015 i 12 de febrer de 2016.
8. Informes de caràcter general.
9. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 17 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

Acta en format pdf