Inici / Actes Consell de Comú / 21 de desembre de 2015

21 de desembre de 2015

 L’any dos mil quinze, dilluns, dia 21 desembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents a les sessions celebrades els dies 16 d’octubre i 4 de novembre de 2015.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 5, 12, 19 i 26 d’octubre, 2, 4, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2015.
3. Proposta d’aprovació d’una Ordinació de transferència de crèdit, per a l’adquisició d’una màquina d’escombrar destinada al servei de neteja viària.
4. Proposta d’adjudicació del subministrament d’una màquina d’escombrar a Garatge Nogreda, per l’import de 155.914 €, d’acord amb la proposta de la Mesa de contractació
5. Proposta de resolució de les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública dels polígons cadastrals núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33 i 34, conforme a la proposta presentada per la Comissió del Cadastre.
6. Proposta de Decret d’aprovació dels polígons cadastrals enumerats en el punt anterior, conforme a l’apartat 7, aprovació, de la disposició transitòria tercera de l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
7. Proposta de Decret de finalització dels treballs de formació del Cadastre parroquial d’Escaldes-Engordany.
8. Conforme a l’article 33.5 de la LGOTU, proposta d’aprovació del Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl.
9. Conforme als articles 105 i 106 de la LGOTU, proposta d’aprovació i publicació de l’acord provisional de modificació de les Normes urbanístiques i normativa complementària del POUP d’Escaldes-Engordany
10. Proposta d’acord de conformació del projecte de Pla Parcial pel desenvolupament de la UA-Suble-03.B, els Vilars – rec del Solà. Si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU

11. Proposta d’aprovació del Reglament de modificació i refosa del Reglament de distincions i de recompenses dels agents de circulació Comunals
12. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en la sessió celebrada el dia 22 d’octubre de 2015, i pel Consell Assessor en la sessió celebrada el dia 26 de juny de 2015.
13. Informes de caràcter general
14. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Aleix Mañosas què ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, es declara oberta la sessió.
Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la memòria del Sr. Josep Vidal Martí, excònsol de la parròquia, mort en data recent.
Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

 

Acta en format pdf