Inici / Actes Consell de Comú / 28 de desembre de 2015

28 de desembre de 2015

L’any dos mil quinze, dimecres, dia 28 de desembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en la sessió tradicional dels Sants Innocents, sota el següent Ordre del dia:

 

1. Presa de Jurament o Promesa dels elegits al càrrec de conseller/a de Comú de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

2. Elecció dels càrrecs de Cònsol Major, Cònsol Menor, Conseller Major, Conseller Menor i Capità de Deseners.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin Gonzalez, Cònsol Major, i de l’Hble. Sr. Marc Calvet Sala, Cònsol Menor, assisteixen tots els membres de la corporació així com els nous membres elegits pels càrrecs de consellers de Comú.

Essent les dotze hores del migdia, i amb l’assistència del quòrum necessari, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i informa als consellers presents sobre el desenvolupament de la sessió d’avui.

1. Presa de Jurament o Promesa dels elegits al càrrec de conseller/a de Comú de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

La Sra. Cònsol Major procedeix a la presa de jurament o promesa del càrrec dels consellers electes pronunciant la fórmula següent:

Vos, que heu estat elegit/da pel càrrec de Conseller/a de Comú de la parròquia d’Escaldes-Engordany, jureu o prometeu acatar la Constitució del Principat d’Andorra ?

Tots els nous Consellers elegits, alçant la mà dreta davant del Sant Crist i la Constitució del Principat d’Andorra, al seu torn, han prestat jurament o han promès el càrrec en l’ordre següent:

1. Trinitat Marin Gonzalez

2. Marc Calvet Sala

3. Josep Ramon Tudel Cuberes

4. Núria Gomez Compte

5. Sandra Tomàs Marot

6. Salomó Benchluch Ayach

7. Esteve Vidal Ferrer

8. Laura Lavado Viñas

9. Didier Aleix Tugas

10. Jordi Vilanova Gonzalez

11. Marc Magallon Font

12. Cecilia Vendrell Serra

Clos l’acte de presa de jurament o promesa del càrrec de Conseller de Comú la Sra. Cònsol Major demana als nous Consellers que ocupin el seu lloc per tal de poder donar compliment al segon punt  de l’ordre del dia.

2. Elecció dels càrrecs de Cònsol Major, Cònsol Menor, Conseller Major, Conseller Menor i Capità de Deseners.

El Secretari General informa als presents que com estableix l’article 64 del Text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, els càrrecs de Cònsol major i Consol menor són elegits d’entre i pels Consellers de Comú. Correlativament, l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns preveu que els candidats han de ser presentats per un mínim de 2 Consellers. 

Els càrrecs a proveïr al Comú d’Escaldes-Engordany són els de Cònsol Major, Cònsol Menor, Conseller Major, Conseller Menor i Capità de Deseners.

El Secretari General demana a la Consellera Sra. Trini Marín, Cap de la candidatura “Demòcrates per Andorra”, què ha obtingut el major nombre de vots en els darrers comicis, si desitja presentar alguna Candidatura per a cobrir els referits càrrecs.

La Sra. Trini Marín cedeix la paraula al Sr. Josep Ramon Tudel el qual, conjuntament amb el Sr. Salomó Benchluch presenten la següent Candidatura:

Pel càrrec de Cònsol Major, la Sra. Trini Marín González.

Pel càrrec de Cònsol Menor, el Sr. Marc Calvet Sala

Pel càrrec de Conseller Major, el Sr. Josep Ramon Tudel Cuberes

Pel càrrec de Conseller Menor, la Sra. Núria Gómez Compte

Pel càrrec de Capità de Deseners, el Sr. Esteve Vidal Ferrer 

Acte seguit el Secretari General demana al conseller elegit per la candidatura  “Liberals d’Andorra + Independents”, Sr. Marc Magallon Font, si desitja proposar alguna candidatura:

El Sr. Marc Magallon Font manifesta que no presenta cap candidatura per a proveir els referits càrrecs.

A continuació el Secretari General demana a la consellera elegida per la candidatura “Partit Socialdemòcrata + Independents”, Sra. Cèlia Vendrell Serra, si desitja proposar alguna candidatura:

La Sra. Cèlia Vendrell manifesta que no presenta cap candidatura per a proveir els referits càrrecs.

Havent-hi una sola Candidatura presentada, el Secretari General demana als Srs. Consellers si volen manifestar el seu vot en relació a la proposta que es sotmet a aprovació.

Intervé la Sra. Cèlia Vendrell manifestat que el seu vot és contrari a la Candidatura que es presenta.

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon manifestant que, en aquest cas i per responsabilitat política, s’abstindrà de votar la candidatura presentada, tot i que personalment vol desitjar molts encerts i molta sort a l’equip de Govern.

No havent-hi cap altra intervenció sol·licitada, es declara aprovada, per majoria, la Candidatura presentada pels Srs. Josep Ramon Tudel i Salomó Benchluch.

A continuació presten jurament o prometen el càrrec davant del Sant Crist i la Constitució, els consellers elegits pels càrrecs de Cònsol Major, Cònsol Menor, Conseller Major, Conseller Menor i Capità de Deseners.

Acabat l’acte de jurament o promesa dels càrrecs, la Sra. Cònsol Major s’adreça als Consellers i als assistents a l’acte amb les següents paraules:

Abans de donar per acabat el Consell dels Sants Innocents,vull desitjar a tots els Consellers elegits els millors encerts en aquest mandat que s’enceta el dia 1 de gener. I a tots vostès, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat i els desitjo un bon i pròsper any 2016

I esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. És la una del migdia.

 

       Vist i plau P. o. del Comú

LA CÒNSOL MAJOR                   EL SECRETARI GENERAL