Inici / Actes Consell de Comú / 4 de novembre de 2015

4 de novembre de 2015

L’any dos mil quinze, dimecres, dia 4 de novembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

Punt únic: Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures presentades a les eleccions Comunals.

Sota la presidència de la Sra. Trini Marín, Cònsol Major, i del Sr. Marc Calvet, Cònsol Menor, assisteixen els membres de la corporació, excepció feta dels Srs. Joaquim Tomàs, Salomó Benchluch i Eduard Molné, que han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 12:45 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament del únic assumpte previst a l’ordre del dia.

Verificació, i si hi ha lloc, proclamació i publicació de les candidatures presentades a les eleccions Comunals.

S’ha lliurat a tots els consellers còpia de tota la documentació que conforma cada candidatura. Amb caràcter prèvi, s’informa que en el moment de la presentació de les candidatures, els serveis de Secretaria General han procedit a la verificació i comprovació dels candidats titulars i suplents, administradors electorals, representants legals i presentadors conforme a les llistes electorals.

Seguint l’ordre de presentació, es procedeix a la verificació de les candidatures presentades per proveir els càrrecs de Consellers de Comú a les eleccions  del dia 13 de desembre del 2015, convocades per Decret del cap de Govern de data 27 d’octubre del corrent, conforme al procediment que estableix l’article 23 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum:

 

Candidatura:  Demòcrates per Andorra (DA)

Candidats

1. MARÍN GONZÁLEZ,  Trinitat

2. CALVET SALA, Marc

3. TUDEL CUBERES, Josep Ramon

4. GOMEZ COMPTE, Núria

5. TOMAS MAROT, Sandra

6. BENCHLUCH AYACH, Salomó

7. VIDAL FERRER, Esteve

8. LAVADO VIÑAS, Laura

9. ALEIX TUGAS, Didier

10. VILANOVA GONZALEZ, Jordi

11. ROS MARCH, Cristina

12. GARCIA COBOS, Miquel

Suplents

1. BALDONEDO FERNANDEZ, Odila

2. ARDERIU SOLER, Joan

Administrador Electoral

MIGUEL MARTIN, Maria Gemma

 

Candidatura: Liberals d’Andorra + Independents (L’d’A+Independents)

Candidats

1. MAGALLON FONT, Marc

2. MARTINEZ-ILLESCAS BERMEJO, Higini

3. MAS MAGALLON, Josep

4. ROS JIMENEZ, Anna

5. GARCIA CRESPO, Brigida

6. GARCIA CHAPARRO, Eloi

7. TORRA BORJA, Joan

8. RUBIA CORREA, Jordi

9. SASPLUGAS NAVARRO, Carles

10. COROMINAS REPISO, Montserrat

11. CLAVERA ARIZTI, Alfons

12. BALIELLAS BABOT, Josep

Suplents

1. ACOSTA SABIO, Carles

2. SAN NICOLAS SCHELLENS, Luigi

Administrador Electoral

BELETA CAPDEVILA, Jordi

 

Candidatura:  Sentit Comú (SDP + Independents)

Candidats

1. PÉREZ CASAS, David

2. PACINO RIBA, Corina

3. ISCLA LIMIÑANA, Joan Carles

4. GARCIA FERNANDEZ, Adoració

5. ALVAREZ GONZALEZ, Alba

6. BAZAN SAMITIER, Jordi

7. ROYO MORENO, Maria del Carmen

8. MUÑOZ ESPINOSA, Beatriz

9. BROTON PEROJIL, Victoria

10. DONSION RIBEIRO, Ivan

11. AOURAGHE BENDADA, Najim

12. FONT GORI, Robert

Suplents

1. DONSION PICHEL, Gonzalo

2. BELLERA PIERA, Dolors

Administrador Electoral

BARRAGAN HERNANDEZ, Pau

 

Candidatura:  Partit Socialdemòcrata + Independents (PS+I)

Candidats

1. VENDRELL SERRA, Cecilia

2. MAÑOSAS RODRIGUEZ, Aleix

3. CLOSA RODRIGUEZ, Valentí

4. YAMAMOTO IRISUMA, Naeco

5. FERNANDEZ ORTEGA, Antoni

6. BELLIDO LOPEZ, Pere Josep

7. DUBOS AGULLA, Eva

8. ROS FONT, Meritxell

9. BORREGO DE LAS HERAS, Mathieu

10. MINGUELLA LOPEZ, Jose

11. SEGURA LIÑAN, Guadalupe

12. FONT MARINÉ, Jordi

Suplents

1. VELA PALOMARES, Susanna

2. RIART BATALLA, Tomàs

Administrador Electoral

FRIGOLA BARRIENDOS, Jose Luis

 

Efectuada la verificació, el Comú acorda, per unanimitat, proclamar i publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les candidatures presentades, als efectes pertinents.

I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. Són les 13:15 hores.

 

       Vist i plau P. o. del Comú

LA CÒNSOL MAJOR                                         EL SECRETARI GENERAL