Inici / Actes Consell de Comú / 06 de maig de 2016

06 de maig de 2016

 L’any dos mil setze, divendres, dia 6 de maig, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:


1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió de Consell celebrada el dia 30 de març del 2016.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 21 i 29 de març, i 4, 11 i 18 d’abril de 2016.
3. Proposta d’aprovació del Pla parcial pel desenvolupament de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 03-B, els Vilars – rec del Solà.
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre llicències urbanístiques.
5. Proposta d’adjudicació dels treballs de reforma i embelliment de diversos trams de voravies (Can Diumenge, c. de la Parròquia, av. Copríncep De Gaulle i ctra. dels Vilars) a l’empresa PROGEC, SA per l’import de 179.419,18 €, conforme a la proposta de la Mesa de Contractació.
6. Proposta d’arrendament d’una part del terreny conegut per “Camp del Serrat”, situat a la partida d’Engolasters, propietat dels germans Vergés Riu (Cal Panxut), per destinar-la a aparcament públic de vehicles.
7. Proposta de reducció d’un 30 %, a partir del dia 1 de juny del corrent, de les rendes dels despatxos situats a la torre de Caldea, fins i tant el Comú i la SEMTEE no hagin procedit a la reparació de la torre.
8. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en el curs de la sessió celebrada el dia 1 de març de 2016.
9. Informes de caràcter general.
9.1. Conforme a l’article 98 de la Llei de Finances Comunals, informe sobre l’Estat d’execució del Pressupost 2016 (primer trimestre).
9.2. Altres informes de caràcter general
10. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trinitat Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Josep Ramon Tudel i Didier Aleix què han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 15 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 

Acta en format pdf