Reglament de la Gestió de l'acompliment

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera -potestat normativa-, article 5.1,

El Comú d'Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 6 de desembre del 2005, ha acordat CONFIRMAR, MODIFICAR i AMPLIAR el Reglament del sistema d'avaluació de l'acompliment , com segueix:

A l'article 2, Àmbit d'aplicació , s'afegeix a les excepcions el punt següent:

  1. • A aquells funcionaris que hagin estat més de 120 dies de baixa mèdica al llarg de l'any, exceptuant les baixes per maternitat.

L'article 4, queda redactat així:

Article 4, Comissió d'avaluació. Composició i procediment d'avaluació.-

La Comissió d'avaluació estarà formada per la Comissió consultiva a la que fa referència l'article núm. 9 de l'Ordinació de la funció pública, més dos representants dels càrrecs més alts dels diferents departaments.

L'avaluació serà realitzada pel càrrec més alt de cada departament amb la col·laboració dels responsables d'equip quant sigui necessària. S'avaluen les competències especificades per cada lloc de treball en una franja de 1 a 5, podent aplicar intervals de ½ punt. L'avaluador certifica els resultats i els presenta a la Comissió d'avaluació.

La Comissió d'avaluació emetrà un informe, no vinculant, que sotmetrà a la Junta de Govern, motivant les seves recomanacions. Per a la seva preparació, la Comissió d'avaluació podrà sol·licitar tota la informació que consideri procedent.

Correspon a la Junta de Govern, a partir de l'informe rebut, la validació i aprovació definitiva dels resultats, sobre els quals, si ho considera convenient, podrà demanar la repetició o revisió de qualsevol avaluació.

Una vegada aprovats els resultats, correspon a cada avaluador la comunicació dels mateixos a cada empleat, mitjançant entrevista personal.

Les funcions de la Comissió d'avaluació respecte el sistema d'avaluació de l'acompliment, són les següents:

  1. • Vetllar per la correcta aplicació del Sistema d'avaluació de l'acompliment en quant a objectivitat, equitat, coherència i homogeneïtat de criteris.
  1. • Traslladar les seves propostes a la Junta de Govern.
  1. • Adaptar el sistema als eventuals canvis en la naturalesa dels llocs de treball a conseqüència de canvis tecnològics, organitzatius o altres.
  1. • Resoldre les eventuals disconformitats dels empleats, mitjançant el Cap de Recursos Humans.

L'article 6.1, Conversió de l'avaluació en punts, queda redactat així:

Tota promoció dins el nivell corresponent al lloc de treball, ha de ser conseqüència d'un resultat d'avaluació de l'acompliment.

Per a cada empleat s'establirà un registre amb el còmput de l'acumulació de punts de valoració que obtingui cada any, segons el següent quadre:

Valoració

(mitjana de les puntuacions a les competències)

Qualificació

Punts acumulats

(per canviar de posició)

4,51 – 5,00

Excel·lent

4

4,01 – 4,50

Notable

2

3,50 – 4,00

Correcte

0 punts (a partir de posició 100)

1 punt (fins posició 100 inclosa)

2,75 – 3,49

A millorar

0

Menys de 2,75

Insuficient

-1

Disposició derogatòria única:

Queda derogada, en tot el seu contingut, la disposició transitòria única del Reglament del sistema d'avaluació de l'acompliment, de data 15 d'octubre del 2003 i 17 de juny del 2004.

Disposició final única:

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 6 de desembre del 2005.

Vist i plau P. o. del Comú

EL CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL