Inici / Actes Consell de Comú / 8 de juliol de 2016

8 de juliol de 2016

L’any dos mil setze, divendres, dia 8 de juliol, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:


1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 6 de maig de 2016.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 25 d’abril; 2, 9, 17, 23 i 30 de maig, i 6, 13 i 20 de juny de 2016.
3. Proposta d’acord de conformació del projecte modificat de Pla Especial pel desenvolupament de la UA-Sunc-04, “carrer de l’Obac, part baixa”; si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.
4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics.
5. Proposta de ratificació del veredicte del Jurat qualificador del concurs d’idees convocat per a la remodelació de l’avinguda del Fener.
6. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en el curs de la sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2016.
7. Proposta de delegació, en la seva absència i per aquest ordre, de la signatura del Secretari General del Comú a favor de la Sra. Mònica Navarro Puig, Interventora Comunal, i de la Sra. Maite Tauste Mañosas, Directora de Finances i Administració.
8. Assumptes de caràcter general.
9. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles. Srs. Josep Ramon Tudel, Salomó Benchluch i Jordi Vilanova, què han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.
Previ a tot, el Sr. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la memòria de qui fou el Sr. Joan Escaler Calva, exconseller general en representació de la parròquia d’Escaldes-Engordany, què va morir en data recent.
Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

 

Acta en format pdf