Inici / Actes Consell de Comú / 27 de juliol de 2015

27 de juliol de 2015

L’any dos mil quinze, dilluns, dia 27 de juliol, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 8 de juny de 2015.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 26 de maig; 1, 8, 15, 22 i 29 de juny, i 6 de juliol del 2015.
3. Proposta d’aprovació del Decret de modificació de les normes urbanístiques i normativa complementària del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Escaldes-Engordany (POUPEE).
4. Proposta d’aprovació del Decret de modificació de les unitats d’actuació UA-Suble-03, els Vilars – rec del Solà i UA-Sunc-07, carrer de l’Obac, part mitjana, del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Escaldes-Engordany (POUPEE).
5. Proposta d’acord de conformació del projecte de Pla Parcial pel desenvolupament de la UA-Sunc-07, carrer de l’Obac, part mitjana; si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els articles 112.1 i 112.2 de la LGOTU.
6. Proposta d’aprovació del conveni entre el Ministeri d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, i els Comuns, per a la cessió de dades del Registre de Vehicles. Si hi ha lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols per tal que, indistintament, puguin signar el contracte en nom i representació del Comú.
7. Proposta d’aprovació del contracte d’arrendament amb la societat MENTOR, SLU dels locals (plantes soterrani, baixa i altell) situats a l’edifici conegut amb el nom de “Garatge Valira”, situat a l’av. Carlemany, 20. Si hi ha lloc, acord de facultar als Srs. Cònsols per tal que, indistintament, puguin signar el contracte en nom i representació del Comú.
8. Vist l’informe de la Mesa de contractació, proposta d’adjudicació dels treballs de remodelació de la plaça Coprínceps (fase I i II) a favor de l’empresa AUXINI SA, per l’import de 183.731,39 € (IGI inclòs).
9. Vist l’informe de la Mesa de contractació, proposta d’adjudicació dels treballs d’enderroc i construcció del pont de la Plana (riu Madriu) a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS ROCA, SA per l’import de 355.445,86 € (IGI inclòs), del quals:
299.848,81 € (IGI inclòs) els assumeix el Comú
16.030,91 € (IGI inclòs) els assumeix FEDA
16.816,44 € (IGI inclòs) els assumeix Andorra Telecom
22.749,70 € (IGI inclòs) els assumeix CAPESA
10. Proposta d’aprovació dels Estatuts de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany i Travesseres.
11. D’acord amb l’article 7 dels Estatuts de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany i Travesseres, proposta d’aprovació del conveni regulador de la subvenció aportada pel Comú a l’Associació.
12. Proposta de ratificació dels acords adoptats pel Consell Assessor de la Comissió de Gestió del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, en la sessió celebrada el dia 16 de desembre de 2014 i per la Comissió de Gestió en la sessió celebrada el dia 21 d’abril de 2015.
13. Assumptes de caràcter general.
14. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la corporació, excepció feta dels Honorables Senyors/es Nuri Barquin, Nuri Gomez i Salomó Benchluch què han excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 9:00 hores, es declara oberta la sessió.
Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la memòria del Sr. Joan Tomàs Fernandez, excònsol de la parròquia, mort en data recent.
Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

 

Acta en format pdf